FONDAI, MECENATAI, AUKOTOJAI

Lietuvių išeivijos kultūriniam, politiniam bei švietimo ratui sukti reikalinga tokia jėgainė, kuriai nepritrūktų energijos šaltinių. Išeivija negali tokių šaltinių sukurti privalomų mokesčių prievole. Tai nepriklausomų valstybių valdžios privilegija ir teisė.


Kun. dr. Juozas Prunskis Clevelande su Vaciu Rociūnu (kairėje) ir Juozu Žilioniu, jo jau 10 metų sėkmingai vedamame Spaudos kioske, Dievo Motinos parapijos svetainėje. (Nuotr. VI. Bacevičiaus)

Mūsų išeivija tiems uždaviniams vykdyti turi sudaryti kapitalą tiktai savanoriška auka. Kasmetinės rinkliavos ir jau susiformavę fondai palaiko mūsų veiklą gyvą. Idealistiniai nusiteikę tautiečiai sukūrė Lietuvių Fondą, Tautos Fondą, Į Laisvę, Vydūno, Mackaus ir kitus fondus. Atsiranda ir paskirų asmenų, ateinančių į talką naujais fondais. Vienas ryškiausių pavyzdžių — kun. dr. Juozas Prunskis. Tų fondų dėka mūsų išeivijos vairuotojai pajėgia ne tik finansuoti dabarties darbus, bet planuoti ir ateičiai.

Lietuvių Fondas

Pagrindinis kapitalas 1984 m. gale pasiekė 3,102,000 dol. Įstojo nauji 244 nariai. Dabartinis narių skaičius — 5,560.

Per praeitus metus investuotas kapitalas davė 275,000 dol. pajamų, o per 22 veiklos metus — 2,040.000 dol.

Pereitais metais buvo padarytas įdomus precedentas LF istorijoje. Tiktai vienam tuometiniam LF tarybos pirmininkui Stasiui Barui žinant, vienas asmuo pažadėjo į Fondą įnešti 100.000    dol., jei kiti lietuviai per šešias savaites įneš - suaukos 50.000 dol. Ir rezultatas: suaukota 96.400 dol., įstojo 125 nauji nariai ir daktarai Rimvydas ir Giedrė Sidriai padovanojo žemę, vertą 50.000 dol. — viso vajaus įnašas 246.000 dol.

Paskutiniųjų trijų metų tarybos kadencijai pirmininkavo Stasys Baras, o valdybos pirmininkais buvo: dr. G. Balukas, V. Naudžius ir dr. A. Razma.

Dabartinis tarybos pirmininkas Povilas Kilius, o valdybos pirm. dr. Antanas Razma

Tautos Fondas

1975 m. TF turėjo 66,000 dol. 1985 m. pradžioje — 409.000 dol. Per dešimtmetį Vliko - Eltos įstaigai išlaikyti, Eltos biuletenių septyniomis kalbomis leisti ir išsiuntinėti, knygų ir brošiūrų leidimui, Romos ir Vatikano radijo transliacijoms remti išmokėta 836.000 dol. 1975 - 1985 m. laikotarpyje Vlikui ir TF suaukota 1.232.000    dol.

Šiuo metu išsiuntinėjama 3,800 egz. lietuviškos Eltos. Svetimomis kalbomis leidžiami Eltos biuleteniai siekia iki 80.000 metinio tiražo. Ilgametis TF valdybos pirm. Juozas Giedraitis.

Kun. Juozo Prunskio premijos ir fondai

Vien per 1984 metus ir 1985 metų pradžioje iš šio mecenato gauta per 40.000 dol., o 1973 - 85 metų laikotarpyje suma pasiekė per 70.000 dol.

Buvęs “Mūsų laikraščio”, “XX amžiaus”, “Draugo”, “The Marian” ir kitų leidinių redaktorius, tūkstančių straipsnių autorius lietuvių ir anglų kalbomis, knygų autorius, nepailstantis žurnalistas savo 40 metų darbo santaupas, kukliai gyvendamas, taupydamas ir mokėdamas sumaniai investuoti, atiduoda išeivijos lietuviams.

“Dabartinė okupacija yra sunkiausia mūsų tautos priespauda, kokią ji yra turėjusi istorijoje, o ir žmonija prigyveno laikotarpį, kada didžiausias pavojus krikščioniškai civilizacijai bei tautų ir pasaulio laisvei. Todėl turime aukoti savo laiką, jėgas ir lėšas išsaugoti tai, kas mūsų tautai ir visai žmonijai brangiausia” — kun. J. Prunskio žodžiais tariant, ir bus vienas pagrindinių akstinų ateiti ir su pinigine pagalba išeivijos lietuviams.

Nedetalizuojant ir neišvardinant asmenų bei organizacijų, bendroji mecenato dovana šiaip paskirstyta: žurnalistinėms premijoms 14,000 dol., už mokslo darbus 6,600 dol., už religinius veikalus 9,000 dol., už visuomeninę veiklą 5,500 dol., Draugo romanų premijoms 2000 dol., jaunimui ir moksleiviams 3.300 dol., kat. laikraščiams ir žurnalams 10.000 dol., sudaryti fondai skautams —

5.000 dol., ateitininkams — 10.000 dol., Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijai — 6.000 dol. Be to, dar šiais metais paramos gaus ir už JAV ribų kat. laikraščiai ir žurnalai 1.750 dol. sumoje, bus įteikta 2.000 dol. premija už religinį veikalą. Tokia premija iš specialaus fondo bus skiriama ir ateityje. Bus sudarytas fondas, iš kurio palūkanų gaus 1.000 dol. stipendijų siekiantis kunigystės.

NEAPLENKTAS IR MŪSŲ ŽURNALAS

“Į Laisvę” gavo tūkstantinę iš šio dosnaus mecenato. Leidėjai nuoširdžiai dėkoja kun. dr. Juozui Prunskiui. Mecenatas nenustatė sąlygų, kuriam reikalui pinigai panaudotini. Leidėjams ir redaktoriui tiksliausiai atrodė tokia propozicija: 1. naujiems prenumeratoriams telkti: pirmoji šimtinė naujai užsisakančiųjų žurnalą vieneriems metams jį gaus už 4 dol. Metinė prenumerata yra 7 dol. Skirtumas bus apmokėtas iš mecenato dovanos. 2. jaunųjų bendradarbių honorarams. Tai paskatinimas mūsų jaunajai kartai jungtis į spaudos bendradarbių siles.

V. R.

Šiemet savo 70 metų sukaktis švenčia DARBININKAS ir DIRVA. Darbininkas 1951 m. sujungė Ameriką, LDS organą Darbininką ir Lietuvių žinias. Savaitraštį leidžia Tėvai pranciškonai, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Metinė prenumerata 15 dol. Redaguoja redakcinė komisija. Redaktoriai kun. dr. K. Bučmys ir Paulius Jurkus. Metinė prenumerata — 15 dol.

Dirva — tautinės minties laikraštis, 6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103. Leidžia Vilties draugija. Redaktorius P Vytautas Gedgaudas. Metinė prenumerata — 17 dol.

Mielas Skaitytojau,

Pastabas apie šį “Į Laisvę” numerį prašau siųsti iki 1985 m. rugsėjo 1 d.