Prezidento proklamacija

1940 metais Sovietų armijos įsibrovė ir okupavo nepriklausomas valstybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją. Taikingos, vakarietiškai nusiteikusios Pabaltijo valstybės buvo jų priešiško kaimyno karine jėga sutriuškintos. Biauriu Ribbentropo - Molotovo susitarimu begėdiškai pasinaudojusi, Sovietų Sąjunga prievarta įsijungė tas tris Pabaltijo respublikas į savo imperiją.

Sovietams jas užėmus, dešimtys tūkstančių pabaltiečių žmonių buvo sukišta į kalėjimus, deportuota, persekiojama ir nužudyta. Jų religinis, kultūrinis ir istorinis paveldėjimas buvo suniekintas. Svetima politinė sistema, kuri dabar valdo jų tėvynes, stengėsi jėga priversti nepalenkiamus gyventojus, kad jie sutiktų būti totalitarinės valdžios vergais. Betgi tai nepavyko.

Šiandien Pabaltijo tautos tebetęsia kovą, kad atgautų laisvę, kuria mes džiaugiamės. Tie vyrai ir moterys tebekenčia žiauriai įkalinti arba ištremti, persekiojami dėl jų įsitikinimų. Tie drąsūs lietuviai, latviai ir estai tebesiekia išsikovoti žmogaus teises — galvoti, kalbėti ir tikėti taip, kaip jiems jų sąžinė nurodo.

Jungtinių Amerikos Valstybių žmonės gyvena tais pačiais siekimais kaip ir Pabaltijo valstybių žmonės, trokšdami savo valstybių nepriklausomybės, ir dėl to mes negalime tylėti, kada S.S.S.R. vyriausybė vis nesutinka suteikti tiems žmonėms laisvę. Mes remiame jų teisę patiems pasirinkti savo valstybių valdymą, laisvą nuo svetimųjų dominavimo.

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė niekada nepripažino Pabaltijo Valstybių jėga įjungimo į Sovietų Sąjungą ir niekada to nepripažins ateityje.

Gindamos Pabaltijo valstybių teises, Jungtinės Valstybės nėra vienos. Sausio 13 d. Europos parlamentas didele balsų dauguma priėmė rezoliuciją apie padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, reikalaujančią grąžinti Pabaltijo valstybėms apsisprendimo teisę.

Priimdamas bendrą rezoliuciją Nr. 201, JAV Kongresas įgaliojo ir prašė Prezidentą Birželio 14-ją 1983 metais skelbti “Pabaltijo Laisvės Diena”.

Todėl dabar aš, Ronaldas Reaganas, Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentas, čia skelbiu 1983 m. birželio 14 d. Pabaltijo Laisvės Diena. Aš kviečiu Jungtinių Valstybių gyventojus šią dieną švęsti su prideramu prisiminimu bei iškilmėmis ir dar kartą patikinti savo įsipareigojimą siekti laisvės visoms pavergtoms tautoms.

Tai liudydamas, pasirašau tryliktą birželio mėnesio dieną, tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt trečiaisiais mūsų Viešpaties ir du šimtai septintais Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklausomybės metais.