IDĖJOS IR IŠVADOS

iškilę ir išryškėję 15-osiose politinėse studijose

JAV LB Vakarų apygardos, Lietuvių Jaunimo sąjungos Los Angeles skyriaus ir Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūrio valdybos suorganizavo ir 1983 sausio 29 - 30 d.d. pravedė Šv. Kazimiero parapijos patalpose 15-tąsias politines studijas, kurių bendrinė tema buvo “Dėmesys laiko problemoms”.

Pavergtosios tautos ir laisvosios išeivijos nusistatymų suderinimo svarbą ir galimybes nagrinėjo Romas Giedra, Simas Kudirka ir Vladas Šakalys;

Naujų jėgų telkimo ir derinimo rūpesčius savo paskaitoje kėlė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas dr. Antanas Butkus;

Kultūrinio ir politinio darbų suderinimo problemą sprendė ko-refe-rentai Rūta Klevą Vildžiūnienė ir prof. dr. Feliksas Palubinskas;

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso planus atskleidė ir savo lūkesčius išsakė studentai ir vyresnieji moksleiviai — Linas Polikaitis, Regina Stančikaitė, Dalytė Trotmanaitė, Ginta Palubinskaitė, Gintaras Grušas ir Jaunimo s-gos Los Angeles skyriaus pirmininkas Tadas Dabšys;

Artimiausius darbus laisvinimo veiksniams sugestionavo vidurinės kartos veikėjai — Rimtautas Dab-šys, Antanas Mažeika ir Vytautas Vidugiris; Baigiamojoje studijų paskaitoje Gestapo ir KGB klastotes Sukiliminei vyriausybei apkaltinti ir išeivijai kompromituoti dokumentaliai atskleidė Sukiliminės vyriausybės mi-nisteris prof. dr. Adolfas Damušis.

Paskaitininkų, pranešėjų, ko-referentų ir simpoziumų dalyvių pateiktas mintis ryškino, papildė, kritikavo ar parėmė abi dienas studijas lankiusi gausi auditorija. Visus siūlymus, iškeltas idėjas, racionaliai reikštas mintis ir argumentais paremtus samprotavimus galima būtų suvesti į tokias išvadas:

1.    Jei išeivija stengtųsi geriau suprasti pavergtos tautos lūkesčius ir prie jų derintų savo veiklą, tai ji būtų efektingesnė, tikslesnė ir mažiau kelianti tarpusaviu kivirčų;

2.    Į Kremliaus Andropovo vadovybėje pasinešimą brutaliom priemonėm sutriuškinti Lietuvoje vykstančią rezistenciją, laisvoji išeivija atsako planingesniu talkos tautai organizavimu ir sustiprinta realia parama. Pirmoje vietoje krašte remiami tie, kurie pagalbos labiausiai reikalingi;

3.    Nepertraukiama konkreti akcija turi būti vedama už išlaisvinimą iš rusiškos katorgos Balio Gajausko, Viktoro Petkaus, prof. Vytauto Skuodžio, kun. Alfonso Svarinsko ir kitų. Bet kurių jų vieno išlaisvinimas teiktų išlaisvinimo vilčių ir kitiems;

4.    Lietuvai padėti darbus dirbti ne tik teisę, bet ir pareigą turi visos organizacijos ir atskiri individai. Pripažįstant veiklos suderinimo naudą, taip pat reikia pripažinti draudimo ir reikalavimo kam nors subordinuotis žalą;

5.    Priimant dėmesin faktą, kad laisvinimo darbai paveikias formas gavo ir konkrečių laimėjimų pasiekė nuo LB Visuomeninių reikalų tarybos įsisteigimo ir tiesioginio įsijungimo į laisvinimo veiklą, šiai tarybai Krašto valdyba skiria daugiau dėmesio ir lėšų;

6.    Paruošti planus ir numatyti planams konkretizuoti priemones, kad Lietuvių Jaunimo sąjungos narių visuomeninis kelias natūraliai vestų į Lietuvių Bendruomenės eiles;

7.    Buvimas LB Tarybos narių nėra garbės postas, bet įsipareigojimas konkretiems LB-nės darbams. Todėl tarybos nariai prieš tarybos sesijas duoda savo darbų apyskaitą;

8.    Iš PLJ kongreso laukiama ne tik teoretiško problemų nagrinėjimo, bet pirmoje vietoje konkrečių planų ir pramatytų priemonių tiems planams vykdyti. Kongresui lėšų telkimas turėtų būti pagrindinai Jaunimo sąjungos atsakomybė;

9.    Siekti tarpveiksninių nesklandumų išlyginimo, saugojantis “vienybė dėl vienybės” pagundų, vedančių į lietuviškos veiklos silpnėjimą.

10.    Svarbiausi, konkretūs, istorinės reikšmės galį turėti laisvinimo uždaviniai galėtų būti:

a.    Lietuvos bylos pateikimas Jungtinėms Tautoms;

b.    Pasaulio baltų konferencijos suorganizavimas;

c.    Gelbėjimas Afganistane prievarta rusų uniformose kovojančių lietuvių;

d.    Vieno, modernaus baltų informacijos centro įkūrimas ir “Baltic Bulletin” tolimesnis leidimas;

e.    Baltų laisvės dienos skelbimas.

11.    Amerikos Baltų Laisvės lyga savo konkrečiais darbais ir pasiektais laimėjimais įrodė savo reikalingumą, todėl ją į savo veiklos santalką turėtų įjungti JAV LB-nė ir finansais jos darbus remti lietuvių visuomenė;

12.    Pasipriešinti Maskvos kėslams apkaltinti antinacinę ir antibolševikinę rezistenciją bei Sukiliminę vyriausybę ir kompromituoti lietuvių išeiviją, organizuotinas visų veiksnių remiamas centras. Jis turi:

a.    Skubiai įkurti spaudos ir informacijos biurą, kur' amerikiečių visuomenei teiktų profesionaliai paruoštą teisingą informaciją ir ryškintų Gestapo ir KGB klastotes. Amerikoje yra daug teisingumą ir tiesą gerbiančių žmonių, ir iš jų galima tikėtis talkos;

b.    Prie Lietuvos pasiuntinybės Washingtone būtina organizuoti specialų židinį, išlaikomą visų veiksnių piniginiais įnašais iki 10,000 dolerių.

Čia dirbą 2-4 doktorantai ar magistrai tiesioginiai veiktų Kongreso narius, valdžios pareigūnus, įtakingų organizacijų vadovybes ir aprūpintų juos tikslia ir taiklia informacine medžiaga;

c. Visų veiksnių sutarimu sudaromas gynybos fondas, ginti nekaltuosius, kuriems OSI kelia bylas. Fondas turi būti juridinis vienetas, labai formaliai įregistruotas, aukos tiksliai dokumentuotos ir visos operacijos formaliai vedamos. Aukotojai duoda tam fondui įgaliojimus reikalauti kompensacijų iš atitinkamų įstaigų, kai paaiškės, kad bylos buvo keliamos ir teisiniai procesai vykdomi, remiantis suklastotais dokumentais;

d. Sudaryti ekspertų kolektyvą, kuris tuoj pat pradėtų leisti seriją leidinių, kuriuose būtų dokumentuojamos Šiose bylose klastotės ir atskleistas faktais neparemtas propagandinis melas.

13. Politines studijas turėtų periodiškai organizuoti visos pajėgesnės lietuvių kolonijos, nes ramiuose svarstymuose lietuviškąją problematiką galima panagrinėti giliau, negu daugelyje oficialių suvažiavimų, kuriuose akivaizdžiai prasimuša propagandiniai savigyros motyvai. Politinėse studijose taip pat tiesiamas kelias lietuvių jaunuomenei pereiti į gyvosios lietuvių bendruomenės eiles, išklausant jos pačios balsą, o ne priekaištaujant ar mokant ją iš šono. Studijoms ruošti iniciatyvos turėtų imtis LB-nės padaliniai, Lietuvių Fronto bičiulių sambūriai, Jaunimo s-gos skyriai ar kitos lietuvišką atsakomybę aukščiau už partinius ar asmeninius interesus statančios organizacijos arba tų organizacijų jun-giniai.    J. Kj.