NAUJI LEIDINIAI

CATHOLICS IN SOVIET-OCCUPIED LITHUANIA Faith under Persecution. A Publication of Aid to the Church in Need. Translated from CHRETIENS DE L’EST No. 27, 1980. Iš prancūzų kalbos išvertė Vita Matusaitis. Leidinio redaktorius Marian Skabeikis, vertimo redaktorius Kazimieras Pugevičius. Spauda — Franciscan Fathers Press, Brooklyn, N.Y. 1981 m.

Leidinys 120 psl., gausiai iliustruotas nuotraukomis iš praeities ir dabarties, įdėti trys žemėlapiai, įdomūs statistiniai duomenys. Knyga suskirstyta į tris pagrindines dalis: 1. The Lithuanian Nation,

2.    The Lithuanian Church: Yesterday ir

3.    The Lithuanian Church: Today. Paryžiuje yra leidžiamas kas trys mėnesiai žurnalas Chretiens de L’est apie Rytų krikščionių padėtį. Šis žurnalas vieną numerį (27, 1980) paskyrė išimtinai okupuotos Lietuvos katalikams. Katalikų Religinė šalpa verta didelės pagarbos už šio leidinio parūpinimą anglų kalba. Jį galima gauti Lithuanian Catholic Religious Aid, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Kaina 2 dol. Leidinį platina savo įstaigose “Aid to the Church in Need”, 19362 El Toro Rd., P.O. Box 1000, El Toro, Ca. 92630. Be to, Anglijoje, Airijoje ir Australijoje. Tai miniatūrinė enciklopedija apie Lietuvą ir jos katalikus. Angliškai skaitančioji visuomenė iš jos galės susidaryti nors siaurą, bet objektyvų vaizdą apie dabartinę okupuotą Lietuvą ir jos persekiojamą Bažnyčią. Graži ir vertinga dovana anglų kalbą naudojantiems draugams.

Aloyzas Baronas. MIRTI VISADA SUSPĖSI. Romanas. 264 psl. Aplankas ir viršelis Nijolės Vedegytės-Palubinskienės. Spaudai paruošė Aloyzo Barono bičiuliai. Dvyliktasis “Į Laisvę Fondo lietuviškai kultūrai ugdyti leidinys. Spaudė “Draugo” spaustuvė. Gaunama leidykloje, 5620 S.

Claremont Ave., Chicago,IL 60636 ir pas platintojus. Kaina minkštais virš. 8 dol. Tai paskutinis per anksti mirusio talentingo rašytojo kūrinys. Romane vaizduojamas tragiškasis Lietuvos istorijos laikotarpis — partizanų kovos šiaurės Lietuvoje antro bolševikmečio pradžioje. “Tai buvo heroizmo, išdavimų, tardymų, kankinimų, kalėjimų ir Sibiro metas. Buvo be galo sunku apsispręsti kaip elgtis ne tik kovotojams, bet ir ramiems kaimo gyventojams, kurie norėjo tik gyventi. Baronas paliečia labai jautrią temą — ar geriau herojiškai mirti, ar, per daug nenusižengiant savo sąžinei ir artimui, leistis į kompromisus ir išlikti nesunaikintam” — taikliai apibūdinama knygos aplanko pastabose.

PEGASUS ON STILTS. Arėjas Vitkauskas. 30 trumpų eilių. Leidinys gaunamas pas autorių. 309 Varick Street, Jersey City, N.J. 07302. Kaina 1 dol. Arėjas Vitkauskas — savanoris kūrėjas, nuo 1933 metu gyvena JAV. Iki Lietuvos okupacijos jis buvo Lietuvos spaudos bendradarbis, o nuo 1940 m. rašo angliškai ir yra įsteigęs savo “World-Wide News Bureau” biurą, kuris aprūpina žiniomis ir fotografijomis įvairius prekybos bei pramones leidinius ir bendrai periodiką anglų kalba. Jo redaguojame “American Scene” leidiny A. Vitkauskas laikas nuo laiko įterpia ir žinių apie Lietuvą bei lietuvius.

PASAULIO LIETUVIS. 1981 m. Nr. 12 (146), gruodis. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės mėnesinis žurnalas — Bendruomenės minčiai ir gyvenimui. Redaktorius Bronius Nainys. 48 psl. gausiai iliustruotas, aktualus žurnalas. Šiame numery randame paskutinį a.a. Stasio Barzduko žodį, jau kitų užrašytą, nes jis buvo jau galutinai apakęs: “Kuriuo keliu: Principų ar palaidumo?”, Tomo Venclovo “Danijoje apsilankius”, B. Mockūnienės “Kodėl australai pakeitė savo politiką”, VI. Ramojaus “Pensilvanijos angliakasių Lietuva šiandien”, dr. Adolfo Damušio — “1941 m. sukilimas”, LKB kronikos Nr. 49 apžvalga”, Br. Juodelis — “Katedra jau įsteigta,” Br. Railos — Neužpustytos Katališkio pėdos”, Australijos LB biblioteka Melbourne, Balsai iš Pietų, Dainos, dailės, šokio ir žodžio vaivorykštė, Pokalbis su PLB valdybos pirm. inž. Vytautu Kamantų, Baigminė JAV LB IX Tarybos sesija. Plačios sporto, skautų, savais reikalais, Lietuvių Fondo ir kt. apžvalgos. Metinė prenumerata — 10 dol. metams, garbės prenumerata — 20 dol. Adresas: 5620 South Claremont Ave., Chicago, IL. 60636, USA.

LIETUVIS ŽURNALISTAS. Nr. 10. 1981 m. lapkritis, 56 psl. Lietuvių Žurnalistų Sąjungos neperiodinis leidinys. Išleido Lietuvių Žurnalistų Sąjungos C.V. Redaktorė — Rūta Kleva Vidžiūnienė, 23500 Via Galera, Valencia, CA. 91355. Tai paskutinis LŽS CV, kuriai pirmininkavo Jonas Kuprionis, leidinys. Ši valdyba išleido tris “Lietuvio žurnalisto” numerius. Žurnale paskelbta ir naujai išrinkta žurnalistų valdyba: Algirdas Pužauskas, Vytautas Kasniūnas, Jurgis Janušaitis, Petras Petrutis ir Bronius Juodelis. Šiame gerai suredaguotame, gausiai iliustruotam ir informaciniam numery rašo: P. Garšva, Petras Pamataitis, Bronys Raila, Gražutė Šlapelytė-Sirutienė, Vytautas Zelenis, P. Jonikas, Audronė M. Žemaitaitienė, Stepas Varanka, Vaclovas Saudargas, Rita Bureikaitė, Gintaras Grušas, Arūnas Sodonis, Nora Burbaitė, A. Adomėnas, Osvaldas Žadvydas, R. K. Vildžiūnienė, Petras Čiabis, Antanas Grinius, Jonas Sakas, Jonas Kuprionis, Janina Narūnė-Pakštienė, L.R. ir kiti. Įdomios ir kondensuotos apžvalgos, Detroito skyriaus žinios, radijo skyrius, laiškai, knygos ir kt. Kaina 1 dol.

POPULIARIOS MUZIKOS PLOKŠTELĖ. Montreal io Aušros Vartų parapijos choro dirigento, modernios muzikos kūrėjo Aleksandro Stankevičiaus-Stankay plokštelę (45) išleido ABLE Record Co., Ltd. Plokštelėje įrekorduota du kūriniai: C’EST BOB — dainuoja pats kompozitorius ir “Love L.A.“ instrumentalinis džazo kūrinys. Plokštelė, kurios kaina 2 dol., gaunama šiuo adresu: A. Stankevičius, 672 Victoria Ave, Westmount, Que H3Y-2R9, Canada.


Rūpintis vienybe be meilės būtų lygu statyti namus be pamatų. Meilė yra gilioji vienybės versmė, nes tik meilės vienybė leidžia broliškai susitarti, nepaisant visų galimų skirtybių.

Be meilės vienybė nepasiekiama.

Dr. Juozas Girnius “Idealas ir laikas”