STASIUI BARZDUKUI 75 METAI

PLB garbės pirm. Stasys Barzdukas balandžio 23 d. atšventė savo deimantinę amžiaus sukaktį.

Stasys Barzdukas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės pirmininkas

Pats eidamas ir kviesdamas kitus eiti Lietuvos keliu, sukaktuvininkas paskutiniais metais, ligų prispaustas (raumenų atropija ir beveik visiškas apakimas) retai nematomas aktyviame lietuvių gyvenime, kuris jam buvo “duona ir druska”, ir šią sukaktį norėjo praleisti patylomis. Padėkos Mišios lietuvių šventovėje — tai viskas, ko sukaktuvininkas pageidavo. “Savo gyvenime visada jaučiau Dievo Apvaizdą, o turėjau ir kritiškų momentų. Todėl noriu Dievui padėkoti už tą kelią, kuriuo jis leido man eiti ir kurį pažymėjo pakantos, pusiausvyros, nuosaikumo, darbo ir gėrio siekimais” — kalbėjo Barzdukas prieš sukakties prisiminimą.

Ir komitetas, norėjęs padaryti didelį pagerbimą žmogaus, kuris visas savo žmogiškąsias jėgas ir gabumus atidavė savo tautai, turėjo pasitenkinti labai kukliu prisiminimu jo gimtadienio dienos išvakarėse paprastą savaitės dieną.

Šv. Mišios buvo atnašautos Dievo Motinos N.P. šventovėje. Kunigai G. Kijauskas, J. Kidykas ir A. Saulaitis, specialiai atvykęs iš Chicagos, ir apypilnė šventovė meldėsi sukaktuvininko intencija. Kun. G. Kijausko pamokslas apie sukaktuvininko gyvenimo viziją — Lietuvos, artimo, Dievo meilę, apie pasirinkto kelio tarnybą ir jos ištęsėjimą. Kun. Saulaitis meldėsi už Barzduką specialiai šia proga sukurta malda.

Tuojau po pamaldų parapijos svetainėje per 150 žmonių susirinko trumpai programai. Clevelando LB apylinkės pirm. J. Malskis, pakvietęs visus prie vaišių stalo, pasveikino sukaktuvininką.

75-jį gimtadienį švenčiant su JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytautu Kutkumi ir LB Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bubliene. Stovi iš k. į d.: dr. Antanas Butkus, Soc. reikalų komisijos pirm., Viktoras Mariūnas — Kultūros tarybos vicepirm., PLB pirmininkas Vytautas Kamantas ir Cleve-lando apylinkės pirm. Jurgis Malskis. VI. Bacevičiaus nuotr.

Savo atsilankymu sukaktuvininką pagerbė PLB pirm. Vytautas Kamantas, iš Chicagos, LB Krašto valdybos pirm. Vytautas Kutkus iš Detroito, dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai iš Southfield, Mich., Liet. Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius iš Bostono.

Gražiam pagerbimo aktui vadovavo Milda Lenkauskienė, kuri buvo viena iš jo organizatorių.

Žodžiu sveikino PLB pirm. Vyt. Kamantas viso pasaulio lietuvių vardu, JAV Krašto valdybos pirm. V. Kutkus ir giminių vardu jaunoji Rūta Staniškytė. Gautas telefoninis sveikinimas iš Lietuvos pasiuntinio Wa-shingtone min. St. Bačkio, kur jis konstatuoja: “Nepailstamas darbštumas, pareigingumas, pasiaukojimas Lietuvių tautai ir savo tautiečių reikalams spinduliuoja Jūsų gyvenimo baruose” . . .

Visi dalyviai pasirašė sveikinimą. Gauta per 60 sveikinimų laiškais ir telegramomis: kun. St. Yla, Vyt. Vaitiekūnas, LB Bostono apygarda ir apylinkė, dr. J. Girnius, prof. S. Sužiedėlis, dr. J. Gimbutas, kun. V. Katarskis, dr. V. Majauskas, dr. K. Ambrozaitis, kun. dr. K. Širvaitis, telefonu sveikinimą iš Kolumbijos perdavė Vacys Slotkus, šv. Kazimiero lit. mokykla, Pedagoginiai lituanistiniai kursai, Ateitininkų Federacijos taryba, LFB Taryba ir centro

valdyba, Ateitininkų Federacijos vadas J. Laučka, At-kų studentų C V, korp! Giedra, Clevelando at-kai, Detroito ateitininkai, prof. dr. J. Pikūnas, Chicagos LFB, Clevelando LFB, Detroito - Windsoro LFB, A. ir M. Šmitai, LB Vidurio Vakarų apygarda, Lithuanian Village, Inc., Dainavos stovykla, Ateitis, Draugas, Tėvynės garsai, Jurgis Janušaitis, giminės ir artimieji ir kt.

Sukaktuvininkas savo su gražiu humoru žody, kreipdamasis: “Mielos seserys ir mieli broliai lietuviai, sukaktis atėjo be mano noro . . . Pamačiau, kad mane vertinote. Daug esu kalbėjęs įvairiomis progomis. Vėl užverčiamas gyvenimo lapas”. Padėkojo iniciatorių grupei: kun. G. Kijauskui, Mildai Lenkauskienei, Jurgiui Malskiui, Stefai StaSienei ir visiems atvykusiems, ypač iš toliau.

Susirinkusiems parodytas spalvotas garsinis 27 min. filmas, susuktas Clevelande Lietuvių Foto archyvo, kun. Algimanto Kezio, S.J.

“Lietuva brangi” garsais buvo užbaigtas kuklus, bet nuoširdus Stasio Barzduko, didelio LB veikėjo, ateitininko, LF bičiulio, autoriaus, pedagogo, lituanisto ir visuomenininko prisiminimas.

Trumpai iš Sukaktuvininko biografijos ir jo darbų

Stasys Barzdukas gimė 1906 balandžio 23 Meškučių k., Marijampolės vls. ir aps. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją ir Vytauto Didžiojo universitetą Kaune.

Mokytojavo Tauragės mokytojų seminarijoje, Prienų ir Alytaus gimnazijoje. 1941-44 m. Alytaus gimnazijos direktorius.

Vokietijoje 1945-49 Eichstaeto liet. gimnazijos mokytojas ir inspektorius. Nuo 1946 iki 1949 m. Švietimo vadybos inspektorius lietuvių kalbai amerikiečių zonai.

1949 m. Clevelando lituanistinės mokyklos vedėjas ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas iki 1978 m. Buvo Ateitininkų Federacijos valdybos narys, Ateitininkų F-jos Tarybos pirm., Kultūros Fondo narys.

Spaudoje pradėjo bendradarbiauti nuo 1924 m. Už visuomeninę veiklą apdovanotas Ohio lietuvių dygytojų draugijos 1000 dol. premija.

Vienas pagrindinių Lietuvių Bendruomenės kūrėjų ir jos ugdytojas JAV-se.

1952-55 LB Clevelando apylinkės pirmininkas, 1955-61 LB Krašto valdybos pirm., 1961-64 LB Tarybos prezidiumo pirm., PLB seimų atstovas, 1963-69 PLB valdybos vykdomasis vicepirmininkas, 1969-73 PLB valdybos pirmininkas, 1963-75 “Pasaulio Lietuvio” redaktorius, 1973 PLB seime Washingtone išrinktas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės pirmininku.

Be daugybės straipsnių LB, kultūros, kalbos ir visuomeniniais klausimais mūsų periodikoje, Stasys Barzdukas parašė Lietuvių kalbos gramatiką (1946 m. Vokietijoje), 1950 kartu su prof. dr. Pr. Skardžiumi ir J. M. Laurinaičiu parengė Lietuvių kalbos vadovą, 1966 parašė - suredagavo Jaunimo metų kalendorių, 1973 išleista jo knyga “Lietuvis savo tautoje, valstybėje, bendruomenėje”, 1974 kartu su prof. dr. Ant. Klimu suredagavo Lietuvių kalbos žodyną mokyklai ir namams. 1977 suredagavo “Ateitininko keliu”. Daugelio stovyklų, kursų, seminarų dėstytojas, paskaitininkas.

V. R.

Kelios mintys iš Stasio Barzduko raštų

“Pagrindiniai Bendruomenės tikslai lietuvybė ir Lietuvos laisvė yra bendri visiems lietuviams, tad tautine savo prasme ji siekia būti visuotinė. Ji yra atvira kiekvienam lietuviui, nes nestato ideologinių, srovinių, profesinių ir kitokių specifinių reikalavimų jai priklausyti”.

“Kiti, palikę Lietuvą kaip žemę, nesijaučia palikę savo tautos. Todėl jie ir svetur yra savo tautai gyvi, siekia jai laisvės, rūpinasi jos kalba bei kultūra, džiaugiasi jos laimėjimais, sielojasi vargais”.

“Tautiniai savižudžiai visų pirma atsiranda iš tų, kurie suserga nebepagydoma savo žemumo ar menkumo komplekso liga ir ima gėdytis savo tautybe”.

“Gyvasis lietuvis” — Ėjom kartu su juo per savo tautą ir valstybę. Kartu su juo esam tautinėje savo bendruomenėj. Matom, kad visi turim tarpusavio pareigų: vieni kitus gerbti, vieni kitais rūpintis, vieni kitiems padėti ir t.t.”

“Bendruomenė — ne valstybė, tad negali pavartoti prievartos priemonių. Ji jungia tik savo valia apsisprendusius sąmoninguosius bei aktyviuosius lietuvius, neprarasdama principinio savo visuotinumo, nes rūpinasi visais lietuviais ir tautiniu jų likimu. Ir valstybėje ne visi piliečiai taip pat dalyvauja rinkimuose ar savo noru vykdo prievoles, bet dėl to nenustoja buvę piliečiais”.

Brangus Sukaktuvininke!

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai Jūsųgarbingos 75-rių metų amžiaus sukakties proga.

Deimanto kietumu Jūs įrėžėte savo pėdas Nepriklausomos Lietuvos ir tremties švietimo, kultūros ir visuomeninio darbo baruose. Čia visas savo jėgas, laiką ir sugebėjimus atidavėte Gyvojo Lietuvio vizijai įgyvendinti.

Lietuvių Bendruomenė, lituanistinė mokykla, žurnalisto plunksna, knygos bei leidiniai ir gyvas žodisJūsų sėkmingos priemonės didžiųjų tikslų siekiant.

Lietuvių Fronto bičiuliai didžiuojasi ir džiaugiasi, turėdami Jus savo gretose ir dėkoja už viską, ką Jūs per ilgus metus esate davęs mūsų sąjūdžiui.

Prašome Aukščiausiojo būti su Jumis dabarties dienose. Mūsų maldos teatneša stiprybės.

Visada su Jumis

LFB TARYBA IR CENTRO VALDYBA