BIČIULIAI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

Ištvermingam dėl Lietuvos laisvės kovotojui, ištikimam Lietuvių Fronto bičiuliui, “Į Laisvę” bendradarbiui, rašytojui, žurnalistui ir visuomenininkui

A+ A ALOYZUI BARONUI

mirus,žmonai Nijolei, sūnums irvisiems artimiesiems,

įsipareigodami nesitraukti iš a.a. Aloyzo eito rezistencijos kelio, reiškiame bičiulišką užuojautą.

Lietuvių Fronto bičiuliai “Į Laisvę” redakcija, administracija ir bendradarbiai


LFB Tarybos prezidiumas: iš kairės — Zigmas Brinkis, P. Algis Raulinaitis (pirm.) ir Edmundas Arbas (sekr.)  Nuotrauka Ed. Arbo

Dr. Zigmas Brinkis (kairėje), LFB Los Angeles sambūrio pirm., įteikia 1000 dol. čekį dr. Vytautui Majauskui prof. Juozo Brazaičio raštams leisti. Stebi (viduryje) P. Algis Raulinaitis.    Nuotrauka Ed. Arbo

Bič. Jonas Urbonas (kairėje), Michi-gano valst. lietuvių “Reagan for President” komiteto pirm. su John Gnuo, Michigano centrinio “Reagan for President” komiteto pirmininku respublikonų konvencijoje Detroite.

Rašytojas Jurgis Jankus skaito savo kūrybą ir pasakoja linksmus praeities nuotykius

Viršuje kairėje rašytojas Jurgis Gliauda kalba apie Jurgio Jankaus kūrybą; dešinėje — Kotrynai Jankienei orchidėją sega LFB sambūrio sekretorė Birutė Varnienė.

Apačioje — Programos dalyviai ir literatūros vakare dalyvavę LRD nariai: iš kairės — P. Visvydas, Alė Rūta, J. Gliaudą, J. Jankus, Kotryna Jankienė, Br. Raila, komp. Ona Metrikienė, solistas R. Dabšys, dr. Elena Tumienė ir Bern. Brazdžionis. Nuotraukos L. Kanto

76 pusl. apačioje kairėje — prof. dr. Elena Tumienė ir Jurgis Jankus; E. Tumienė aptarė romaną “Anapus rytojaus”;

dešinėje — svečias J. Jankus ir “Į Laisvę” redaktorius prie mėlynojo Pacifiko.