JAV LB VI TARYBA PRADEDA DARBAI

Sugebėjimas gyvenimiškais kompromisais, nepažeidžiant principų, išlaikyti visuomeniško gyvenimo darną yra viena iš pagrindinių visuomenininko dorybių. Jis save nuvainikuoja, kai savo asmenišką ambicingą įgeidį, grupinius kėslus arba organizacinės technikos interpretaciją paverčia principu ir už tokį “principą” kovoja iki paskutinio kraujo lažo. 1970 metais išrinktosios JAV LB Vl-sios tarybos pirmoji sesija Clevelande spalio 24-25 d. d. išryškino principingus Lietuvių Bendruomenės darbuotojus, o taip pat ir ambicingus kovotojus “iki paskutinio kraujo lašo”.

I VI-ją tarybą buvo išrinkti 35 nariai: B. Brazdžionis ir A. Mažeika (Vakarų apyg.); dr. P. Kisielius, dr. K. Bobelis, kun. J, Bo-revičius, R. Sakadolskis, J. Jasaitis, M. Rudienė, J. Jasaitytė, E. Bradūnaitė, dr. A. Razma, V. Ka-mantas, B. Nainys, A. Kairys, V. Ruibytė, V. Kleiza ir P. Žumbakis (Čikagos apyg.); N. Šlapelytė, dr. A. Klimas, dr. K. Keblys ir A. Rugienius (Detroito apyg.); dr. A. Butkus, dr. A. Lenkauskas, dr. S. Matas, A. Rukšėnas ir J. D. Staniškis (Clevelando apyg.); O. Ivaškienė ir E. Sužiedėlis (Bostono apyg.); dr. E. Marijošiūtė - Vaišnienė ir dr. P. Vileišis (Hartfordo apyg.); kun. V. Dabušis ir dr. J. Stukas (New Jersey apyg.); J. Ardys, J. Stikliorius ir V. Volertas (Pietryčių apyg.).

New Yorko apygarda susikūrė “principą” nesutikti su garbės teismo sprendimu ir rinkimus boikotavo. Iš tikro garbės teismo sprendimas pagrindinai buvo nukreiptas prieš Br. Nainio vadovaujamą centro valdybą, kuri Bendruomenės labui su nebendruomenišku teismo sprendimu susitaikė. Kad ir be entuziazmo, reformuotas rinkimų taisykles priėmė aštuonios rinkimų apygardos. New Yorkas vienas pats užsispyrė. Centro valdyba vėl rodė lankstumą ir sutiko su separatistinėmis New Yorko apygardos rinkimų taisyklėmis. Prieš tarybos sesiją ir New Yorkas pravedė rinkimus. Balsų dauguma išrinkti prel. J. Balkūnas ir A. Vakselis, tačiau į tarybos sesiją atvykęs Vakselis New Yorko apygardai pareikalavo 6 mandatų. Grotestiško reikalavimo taryba patenkinti negalėjo, tada New Yorko apygardos atstovas ir nuo savo balso atsisakė. (Prel. J. Balkūnas, kiek žinoma, nenorėdamas veltis į kovą už neprincipingus principus, sesijoje visai nepasirodė).

Nereikia abejoti, kad Bendruomenė nuo garbės teismo užkartų rinkimų taisyklių ateinančiuose rinkimuose atsisakys, tačiau LB New

Yorko apygardos vadovų elgesys, neatsakomingai laužęs viso krašto bendruomenišką solidarumą, nepateisinamas jokiu atžvilgiu. Antibendruomeniškais “principais" Lietuvių Bendruomenės neišugdysime, sutūpę lokaliniuose duburėliuose, Bendruomenės horizontų nepraplėsime. Tas epizodas tik parodė, kaip stiprų imunitetą prieš tikrąją bendruomenišką dvasią yra išvystę kai kurie Bendruomenės veikėjai.

Rinkimai į tarybos prezidiumą šioje sesijoje taip pat parodė, kad prie Lietuvių Bendruomenės gilesniosios sampratos dar nėra dasikasęs nė Jonas Jasaitis, ilgai Bendruomenėje dirbęs tarybos narys ir dviejų kadencijų centro valdybos pirmininkas. Taip pat ir keli jo rėmėjai. Pralaimėjęs rinkimus trečiajai kadencija, J. Jasaitis su keliais proaltiškai nusiteikusiais draugais perėjo B. Nainio vadovaujamai centro valdybai obstruk-cinėn opozicijon. Obstrukcijos viršūnė — 1969 m. balandžio 19-20 d. d. tarybos sesija Čikagoje, kur ta grupė kėlė formalų nepasitikėjimo klausimą centro valdybai ir patys už savo pasiūlymą nebalsavo, o paskui antibendruomeniškoje spaudoje aiškino, kad savo pusėje turėję tarybos daugumą. Kažkokių motyvų stumiamas prie Jasaičio grupės šioje sesijoje prisišliejo visą laiką Bendruomenės veikloje pozityviai reiškęsis dr. A. Butkus. “Opozicijos” grupė (prieš ką — prieš Bendruomenę?) tarybos prezidiumą bandė lipdyti savo sąrašu — nepasisekė, siekė “koalicijos” — nesidavė, o balsavimuose už bendruomeniška abėcėlės tvarka surašytus kandidatus atsidūrė pačiame gale.

Išrinktieji tarybos prezidiumo nariai pareigomis pasiskirstė taip: Vytautas Kamantas — pirm., dr. Antanas Razma, dr. Edmundas Lenkauskas ir dr. Stepas Matas — vicepirm., Vaclovas Kleiza — sekretorius.

Šis tarybos prezidiumo sąstatas duoda daug šviesių vilčių vaisingai veiklai. V-sios tarybos prezidiumas, vadovaujamas J. Kapočiaus, buvo visai nedarbingas. Pavėluotai į prezidiumo priekį atsistojęs dr. Petras Vileišis nebeturėjo laiko veiklos išvystyti-

Garbės teismui šioje sesijoje specialiai jau nebeieškota teisininkų. Ir gerai. Geri bendruomenininkai teismo funkcijas ne blogiau sugebės atlikti, kaip ir teisininkai. Garbės teisman išrinkti: A. Barzdukas, kun. J. Borevičius, Z. Dailidka, B. Kviklys ir J. Našliūnas. Kontrolės komisiją sudarė tarybos nariai iš Rytų pakraščio: kun. V. Dabušis, O. Ivaškienė ir E. Sužiedėlis.

Jei Vl-sios tarybos pirmoji sesija parodė aiškų nepritarimą įvairių įtakų iš kelio išmuštiems bendruomenininkams, tai iš antros pusės išreiškė nuoširdų respektą ir pasitikėjimą tikriesiems Lietuvių Bendruomenės vadovams. Vytauto Volerto išrinkimą naujosios centro valdybos pirmininku sesija palydėjo stipriomis ovacijomis, o Bronių Nainį, buv. centro valdybos pirmininką, po apyskaitinio pranešimo sesijos dalyviai vertai pagerbė atsistojimu. Gi prieš Nainį pora laikraščių ištisus trejus metus vedė jokių padorumo normų nesaistomą akciją. Tuo būdu visuotinų rinkimų keliu sudaryta Vl-ji taryba, demonstratyviai pagerbdama B. Nainį ir jo vadovybėje dirbusią centro valdybą, viešai pareiškė nepritarimą spaudos iškrypimui į neatsakomingos žurnalistikos klystkelius.

Ta pati spauda savo puolimų kampaniją tęsia ir po rinkimų. Puolimų taikiniais pasirinkti naujai išrinktieji. Reikia palinkėti, kad jie puolimų nenusigąstų, nes šviesesniuosius išeivijos žmones atkaklai puola ir sovietinė spaudą.

Sąmoningoji visuomenė nesunkiai atskiria puolimus nuo kritikos.

Pirmoji Vl-sios tarybos sesija žymesnių formalių nutarimų nepadarė. Buvo jaučiama laiko trūkumas (nors laikas pirmą kartą pastebimai buvo taupomas) ir organizacinio pasiruošimo spragos. Net rezoliucijos liko neapsvarstytos. Tačiau sesijos metu buvo pareikšta daug pozityvių minčių ir padaryta konstruktyvių pasiūlymų. Reikia manyti, kad tomis mintimis ir pasiūlymais naujoji centro valdyba ir tarybos prezidiumas sugebės pasinaudoti.    B-K.