VYTAUTAS GALVYDIS, VADOVAVĘS TREJUS METUS JAV-BIŲ IR KANADOS LF BIČIULIAMS

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ GRETOSE

VYTAUTAS GALVYDIS, Cicero, Illinois (JAV), Lietuvių Fronto Bičiulių JAV-bių ir Kanados centro valdybos pirmininkas, netrukus perduodąs valdžią naujai išrinktai centro valdybai.

Šiais laikais bet kurios organizacijos ar jos vieneto pirmininko pareigos yra nepaprastai sunkios, pareikalaujančios daug laiko, darbo, kantrybės, patvarumo, ištvermingumo, energijos ir pinigo. Vytautui Galvydžiui teko išbūti Lietuvių Pronto Bičiulių JAV-bių ir Kanados centro valdybos pirmininku ne vienerius, ne dvejus, bet trejus metus, šiomis dienomis jis perduoda valdžią naujai išrinktai LFB JAV-bių ir Kanados centro valdybai, kurios visi nariai yra iš Cleveland’o (Ohio, JAV) ir jo apylinkių.

Vytautas Galvydis, perduodamas valdžią naujajai valdybai, gali pasidžiaugti ir kartu pasididžiuoti, nes, jam ir jo bendradarbiams vadovaujant, JAV-bių ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių veikla ir pagyvėjo, ir sustiprėjo. Visa tai neįvyko be centro valdybos planavimo, pastangų ir darbo. Vytautas Galvydis ir visi jo bendradarbiai verti už tai visų LF Bičiulių padėkos ir pagarbos.

Vytautas Galvydis gimė, augo ir baigė gimnaziją rytų Aukštaitijoje. Aukštojo mokslo studijas pradėjo Vilniaus ir Kauno universitetuose; Lietuvoje buvo pasirinkęs humanitarinius mokslus. Vokietijoje ir JAV-se studijų šaką pakeitė, galutinai apsispręsdamas už inžineriją. Inžinerijos studijas pradėjo Tuebingen’o universitete (Vokietijoje), jas tęsė ir baigė Chicagoje (Loyolos universitete ir Chicagos tech. kolegijoje), įsigydamas bakalauro laipsni statybos - konstrukcijos srityje. Šiuo metu jis dirba kaip statybos inžinierius Illinois steito kelių skyriuje.

Vytautas Galvydis yra vedęs vilnietę Onutę Lemetytę ir augina poros dukterų ir poros sūnų šeimynėlę. Vyriausioji duktė Kristina jau trečius metus studijuoja humanitarinius mokslus; sūnus Povilas paskutinį “pre-medical” semestrą; sūnus Jurgis ir duktė Lydija mokose aukštesniojoje mokykloje Chicagoje.

Vytautas Galvydis ateitininkuose veikia nuo pirmos gimnazijos klasės, Lietuvių Fronte — nuo tos organizacijos pirmųjų gyvavimo dienų. Pirmo bolševikmečio metu už patriotinę veiklą buvo komunistų areštuotas ir apie 10 mėnesių įkalintas.

Anot Vytauto, pirminė pareiga — šeimai, toliau — visuomeninis darbas, gi pramogoms teskirtinas atliekamas laikas, jei iš viso jo dar kiek lieką. Jis yra skyręs ir skiria daug dėmesio ir laiko lituanistiniam švietimui, tautiniam moksleivių ansambliui; yra ėjęs įvairias pareigas lituanistinių mokyklų tėvų komitetuose.

Vytautas Galvydis yra aktyvus Lietuvių Bendruomenės veikloje, gi VLIK-e trejetą metų atstovavo Lietuvių Fronto Bičiuliams. Prieš porą metų Chicagoje buvo vienas iš steigėjų - iniciatorių Litas Investing Co., Inc. Ši bendrovė, pradėta su kelių tūkstančių kapitalu, yra išaugusi į arti pusės milijono dolerių instituciją. Anot jo, tai esąs šalutinis užsiėmimas.

Be visų suminėtų pareigų bei darbų, Vytautas mėgsta kartkartėmis pamedžioti, pasportuoti. Be to, jis yra choro narys. Jis dažnai mėgsta “padejuoti”: “O, kad to laiko būtų kiek daugiau!”.

Vytautas Galvydis, perdavęs valdžią clevelandiečiams, galės kiek laisviau atsikvėpti, bet, be abejo, liks ir toliau aktyvus Bičiuliuose.

(fd.)