LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ GRETOSE

VYR. TARYBOS PASISKIRSTYMAS VEIKLOS SRITIMIS

Lietuvių Fronto Bičiulių naujai išrinktos Vyr. Tarybos prezidiumą sudaro (visi iš Detroit, Mich.): pirm. dr. Adolfas Damušis, nariai — dr. Vytautas Majauskas ir dr. Pranas Padalis. Kiti Vyr. Tarybos nariai (ir artimesni bendradarbiai) pasiskirstė veiklos sritimis ir įsipareigojo dirbti šiose komisijose:

• Lietuvos laisvinimo koncepcijos ir linijos komisija (New Yorke) — Juozas Brazaitis, dr. Juozas Kazickas, Vytautas Vaitiekūnas ir prezidiumo ryšininkas dr. Pranas Padalis.

• Finansų komisija (Čikagoje) — dr. Petras Kisielius.

• Dialogo su jaunimu komisija (Čikagoje) — dr. Kazys Ambrozai-tis ir Pilypas Narutis.

• Bendruomenės talkos komisija

(Rochester, N. Y.) — dr. Antanas Klimas.

• Lietuvių draugų komisija (Čikagoje) — Levas Prapuolenis.

• Organizacinių reikalų komisija

(Detroit, Mich.) — dr. Vytautas Majauskas.

Spaudos komisija (Los Angeles, Calif.) — Leonardas Valiukas ir Juozas Kojelis.

LFB Vyr. Tarybos prezidiumo pirmininko adresas: Dr. Adolfas Damušis, 8050 Hartwell, Detroit, Michigan, 48228.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 11-JI STUDIJŲ SAVAITĖ

LFB JAV-bių ir Kanados centro valdyba ruošia LFB 11-ją studijų savaitę, kuri įvyks 1967 metų rugpjūčio mėn. 13-20 dienomis Dainavoje. Pagrindinė studijų savaitės tema: Lietuvos valstybingumo keliu, arba kitais žodžiais — Kova už Lietuvos valstybingumą praeityje ir dabartyje. Studijų savaitėje gali dalyvauti kiekvienas lietuvis, nors jis ir nėra LFB narys. Paskaitas ir pranešimus skaityti bei padaryti kviečiama visa eilė žymių lietuvių darbuotojų. Jaunimui ruošiama speciali programa. Į studijų savaites suplaukia paprastai iki 200 bičiulių, jų šeimos narių ir “bičiulių bičiulių”. Studijų savaitės reikalais rašyti: Mr. Juozas Mikonis, 24526 Chardon Road, Euclid, Ohio 44117. LFB studijų savaitės programos vadovu bus LFB JAV-bių ir Kanados centro valdybos pirm. Vytautas Galvydis.