STUDENTAI KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMU

Diskusijos kultūrinio bendradarbiavimo su sovietinės Lietuvos įstaigomis klausimu rado atgarsio ir akademinio jaunimo spaudoje. Vieną iš jaunimo pasisakymų randame Čikagos Studentų Ateitininkų Draugovės leidžiamame Sūkuryje. Šio ofsetu spausdinamo ir įdomiai redaguojamo laikraštėlio No. 4 vedamajame kultūrinio bendradarbiavimo akvokatai charakterizuojami kaip gerų norų žmonės, tematą kultūriniame bendradarbiavime tik gerus rezultatus. Vedamojo autoriui klausimas tačiau atrodo kitaip: „ ... pažiūrėjus giliau į šį klausimą, aiškiai matyti, kad oficialus bendradarbiavimas tiek iš teoretiško tiek iš praktiško taško žiūrint yra nesusipratimas, visai nesutinkąs su sveika logiška galvosena“. Toliau rašoma: „Mes nedėstysime argumentų, nes tam reiktų ilgesnio straipsnio. Vieton to mes patartume propaguotojams perversti sovietišką žodyną, kuriame definuojami tokie dalykai kaip laisvė, kultūra, religija, o jei žodynas neprieinamas, tai pažiūrėti į Lietuvių Enciklopediją po užvardinimu „kultūrkomunizmas“. Taip pat pravartu pasekti amerikietišką bei lietuvišką spaudą apie tokius „kultūrinius“ bendradarbiavimus kaip buvęs Jaunimo festivalis ar šiais metais rengiamas Vienoje. Praverstų pasiklausinėti studentų, kurie žino apie šiais metais atvykusius iš Rusijos „exchange students“. Vedamųjų autoriais Sūkury pažymėti J. Štuopis ir E. Sakalauskas. Laikraštėlį redaguoja G. Griškėnaitė, administruoja A. Samuolis. Abeji turi po kolektyvą. Sūkury srašo aktualiomis temomis ir jo leidimas rodo akademinio jaunimo kūrybingumą. Ypač įdomus R. Rudžio redaguojamas Man Regis komentarų skyrius.