40-toji Europos lietuviškų studijų savaitė

Alina Grinienė, studijų savaičių rengėja Europoje, apdovanota gėlių puokšte. Nuotr.A. Stepaičio.

,,STUDIJŲ SAVAITES iššaukė pats gyvenimas, būtent, reikalas susitikti, bičiuliška dvasia pabendrauti, bendrai pamąstyti, išsinerti iš prakaituota kasdienybės rūbo ir atsigaivinti lietuviškosios kūrybos vandenyse. Lygiai gyvenimiška yra ir pati savaitės programa. Su paskaitininkais mes čia gvilden sime įvairius klausimus, liečiančius mūsų tautos praeityje sukauptą patirtį, dabartine padėtį pavergtoje tėvynėje, tremtyje, neužmiršdami mesti žvilgsnį į tarptautinės politikos ir bendrai žmogiškosios dvasios akiračius... Kūryba pilna to žodžio prasme yra žmogiškosios būties žymė. Kol mes kuriame, mes esame. Tą patį reikia pasakyti apie visą tautą. Kol lietuviškoji kūryba nepaliaus, tol niekas neišbrauks lietuvių tautos iš gyvųjų tarpo..."

Taip 1956 m. kalbėjo dr. Kajetonas Čeginskas, atidarydamas 3-čiąją studijų savaitę Neckarsteinache. Jo žodžiai aiškiai nurodė savo tremties įprasminimo kryptį ir kelią, kuriuo ėjo ir dabar tebeeina lietuvių tautos diaspora pasaulyje.

Šiemet, rugpjūčio 1-8 d. Augsburge, Vokietijoje, įvyko jau 40-toji Lietuviškų studijų savaitė Europoje. Su paskaitomis joje dalyvavo: Vincas Bartusevičius, Alfredas Bumbliauskas, Kajetonas Čeginskas, Vaidotas Daunys, Jonas Jūraitis, Darius Kuolys, Vincas Natkevičius, Saulius Pečiulis, Tomas Sodeika, Algirdas Stepaitis, Vidmantas Valiušaitis. Moderatoriai ir programos vedėjai — K. Čeginskas, S. Girnius. V. Natkevičius. Tradicinėje Tėvynės valandėlės programoje kalbėjo prof. Vytautas Landsbergis ir pianinu atliko M. K. Čiurlionio kūrinius. Buvo paminėtas 100-sis Putino gimtadienis, prisiminti prof. A. Maceina, prof. Z. Ivinskis, dr. J. Grinius, suruoštas koncertas. Savaitę rengė nuolatinė tokių savaičių širdis Alina Grinienė ir R. Hermanas.

Savaitėje dalyvavęs vokiečių prof. dr. Alfred Bammesberger, gerai mokąs lietuvių kalbą ir nuoširdžiai besidomintis lietuviškosios veiklos gyvenimu, aprašė savo įspūdžius ir pastabas vokiečių spaudoje (,,Deutsche Tagespost ir Katholische Sontags Zeitung). Jis pabrėžė, jog šios kaip ir visų ankstyvesniųjų savaičių pagrindinis akcentas buvo skirtas kultūrinio gyvenimo apraiškoms. Panašiai apie šią savaitę prof. Bammersberger rašė ir Draugo dienraštyje.