GINTĖ DAMUŠYTĖ -IŠKILIAUSIA METŲ MOTERIS

Nuotr. Vytauto Maželio

Gintė Damušytė — metų lietuvė moteris, labiausiai pasižymėjusi krikščioniškų idealų tarnyboje. Tokį žymenį ir kartu prelato Juozo Prunskio paskirtą 2,000 dolerių premiją 1993 kovo 21 dieną Lemonte Gintei DamuŠytei įteikė ateitininkių Korp! Giedra atstovės.

Gintė Damušytė, gimusi Clevelande, politikos ir istorijos mokslus baigusi Detroito Wayne universitete, daug savo gyvenimo energijos ir idealizmo paaukojo nenuilstamu darbu Lietuvių Religinės šalpos įstaigoje ir Lietuvių Informacijos Centre. Ji dalyvavo daugelyje tarptautinių konferencijų, visur atstovaudama Lietuvos ir žmogaus teisių reikalus, o šiuo metu dirba Lietuvos Misijoje Jungtinėse Tautose kaip tos misijos patarėja humanitariniams, socialiniams ir informaciniams klausimams. Šių metų birželio mėnesį Gintė Damušytė dalyvavo su Lietuvos delegacija Žmogaus teisių konferencijoje, Vienoje.

Nuo pat mažų dienų, kurias Gintė Damušytė dažnai praleisdavo lietuviškoje Dainavos stovyklavietės aplinkoje, ji įaugo labai giliai į lietuvišką veiklą. Dainava įvedė ją į ateitininkų organizaciją, o vėliau ji įsijungė ir į Lietuvių Fronto bičiulių sąjūdį, buvo išrinkta į LFB Tarybą.

Premijos įteikimo iškilmės įvyko Lemonte. Čikagos priemiesty, Pasaulio Lietuvių Centro patalpose, kur susirinko arti poros šimtų žmonių. Su laureate supažindino Vida Gilvydienė. Kalbėjo prel. Juozas Prunskis, daugelio reikšmingų premijų mecenatas. Gintė Damušytė plačiai papasakojo apie savo darbą Jungtinėse Tautose, apie Lietuvos problemas ir išeivijos uždavinius Lietuvai pagelbėti. Ji pabrėžė, kad išeivija privalo su Lietuva dalintis savo demokratiniais ir krikščioniškaisiais lobiais.

Į laisvę žurnalas sveikina laureatę: — Ilgiausių metų, Ginte!