SKAITYTOJŲ ŽODIS

Laiškas Redakcijai

“Į Laisvę" žurnalo 1981 m. balandžio mėn. numery paskelbtas Rimvydo Šliažo straipsnis apie VLIKO Seimų Toronte turi daug iškraipytų ir neteisingų pareiškimų dėl mano Seime pasakytos kalbos. Aišku, kad siekdamas suniekinti VLIKO institucijų ir jos vadovybę, ponas Šliažas panaudoja įvairius išgalvotus kaltinimus ir savo samprotavimus, norėdamas juos įteikti skaitytojams, kurie kalbos negirdėjo ar neskaitė spaudoje. Todėl siūlau atspausdinti pilnų VLIKO pirmininko kalbų, pasakytų VLIKO Seime, bet ne tendencingas jos interpretacijas. Duokite skaitytojams teisingų informaciją, kad jie patys be padėjėjų pasidarytų savo išvadas.

Dr. Kazys Bobelis,
Pirmininkas 
Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Jei mūsų politikai bei visuomenės veikėjai savo kalbose parodytų daugiau diplomatijos, santūrumo, nesileistų į smulkmenas ar neskleistų nepatikrintų bei tendencingų žinių, tai ir suvažiavimų, konferencijų ar seimų dalyviai, kaip Rimvydas Šliažas, nesusidarytų tokių įspūdžių.

Savo įspūdžiuose R. Šliažas dr. K. Bobelio kalbos neiškraipė. Jis interpretavo ir kitų pranešėjų pareiškimus.

Vliko pirm. ir kitų kalbos buvo ištisai ar dalinai paskelbtos ir komentuotos mūsų periodikoje. Jos nebuvo visų palankiai sutiktos.

Mūsų jaunesniosios kartos atstovas kritiškai, bet neiškreipdamas faktų, žvelgė į dabartinius Vliko vadovus ir jų kalbas. Jo įspūdis nereiškia, kad ir visi dalyviai turėjo susidaryti lygiai tokią pat nuomonę.

Ir, kol galime į mums visiems rūpimus dalykus pažiūrėti ir kritiškomis akimis, galime tikėtis pažangos ir geresnių rezultatų mūsų veikloje.

Kard. Newman yra išsireiškęs: “Žmogus nieko negalėtų padaryti, jei jis lauktų tol, kol galės užplanuotą dalyką taip padaryti, jog niekas jame nerastų ydų”.

Redakcija, spausdindama R. Šliažo įspūdžius, nenorėjo įžeisti dr. K. Bobelio ar jo vadovaujamos visų lietuvių svarbios Vliko institucijos. Ir ateity šis žurnalas leis pasisakyti ne tik panegirikas rašantiems, bet ateinantiems ir su kritiškomis, bet vertingomis pastabomis.

Red.

Kas trukdo veiksnių darnų darbą?

Skaitydamas Jūsų redaguotą, neseniai gautų,“Į Laisvę" Nr. 81, radau, kad fotografijos ir straipsniai yra įdomūs, gerai atrinkti, bus mielai skaitomi ne tik šiandien, bet ir tolimos ateities skaitytojų. Šis numeris gerai išryškina, kas trukdo veiksnių damų darbą.

Nors redaguotas naujo redaktoriaus, bet savo išvaizda ir visa medžiaga daro rimto, kultūringo žurnalo įspūdį, kaip ir anksčiau darė.

Su geriausiais sėkmės linkėjimais,

Antanas Gailiušis
Philadelphia, Pa.

Vengti įžūlios kritikos

Sveikinu naujų“Į Laisvę” redaktorių su nauju numeriu. Ištvermės ir sėkmės šiame sunkiame darbe!

Perskaičius balandžio, Nr. 81, tai labai geras straipsnisBalio Gaidžiūno “Ką darėme . . .". Tikrai reikia sutelkti jėgas ir gyvuosius Laikinos vyriausybės narius apklausinėti ir, jei jie gali, tegu rašo įvykius iš to sukilimo. Būtų gera, kad ir kitose vietose sukilėliai, vykdę atvadavimą, parašytų. Ir provincijoj žuvo nematai partizanų. Vien tik K. Škirpos "Sukilimas” nėra pilnas.

“Į Laisvę" nereikėtų daugiau dėti tokių straipsnių, kaip p. R. Šliažo. Jo įspūdžiai pasenę ir daugelis buvę jau atspausdinta kitoj liet. spaudoj. Vlikas ir LB pasidarė savo veikloj nesklandumų, tegu jie juos ir riša. Trintis ir abiejų šalių nenusileidimas didina apatiją ir mūsų priešas iš Vilniaus labai tokią medžiagą deda į radijo programas, skleidžia kontroversijų prieš mūsų veiklą.

Gerai, kad yra nuotraukų, bet jas reiktų dėti, kur kitur nėra buvę. Pereikime daugiau su turiniu į pavergtą Lietuvą, kur mūsų broliai ir sesės leidžia spaudą, ją skleiskime, komentuokime. Gelbėkime raštais, siūlymais mūsų kankinius: Skuodį, Terlecką. Gajauską ir kitus.

Kun. Kijausko vedamasis geras, o kitas "Veikla ir veikėjai" jau nepriimtinas. Yra kalta ir LB ir jos vadai, kad neužšaldė prasidėjusio rūgimo. Prašiau p. Gečio, kad jis numalšintų, bet tas neįvyko. Dabar laikas sueiti į vieną veiklą. Ar Vlikas turi mandatą kalbėti Lietuvos vardu, ne taip svarbu, svarbu, kas ir kiek nuveiks laisvei atgauti.

Venkime įžūlių kritikų!

Balys B.

Chicago, Ill.

Ačiū už pastabas.

Svarbesniųjų mūsų gyvenimo įvykių negalime aplenkti, nors jie jau ir būtų buvę paskelbti mūsų periodikoje žodžiu ar fotografija. Juos pakartodami ar vėl primindami, išryškiname ne tik veiklos ar įvykių svarbumą, bet ir užregistruojame mūsų išeivijos istorijai.

Red.

Reikia objektyvaus išsiaiškinimo

Š. m. balandžio mėn. Nr. 81 "Į Laisvę” (psl. 6-16) Balys Gaidžiūnas straipsnyje Ką darėme Lietuvos nepriklausomybę smaugiant” aprašo Vliko kūrimosi dienas 1943-44 m. Tame pačiame Nr. (18-22 psl.) Rimvydas Šliužas straipsny “Vliko seimas", vieno jo atstovo įspūdžiuose aprašo seimą Toronte 1980 m. pabaigoje.

Vertinga medžiaga jaunesniesiems bei detalių nežinantiems, nes pastebėjau, kad kompetetingi spaudoje besireiškią Vliko veikėjai vengia atsakyti į kultūringus, taktiškus, taikingus, pagrįstus klausimus (pavyzdžiui, Mykolo Drungos"Dešimt klausimų neparemtoms tezėms", Draugas, 1981.2.23).

Bergždžios pastangos susitarimui be objektyvaus išsiaiškinimo, kada tame pačiame organe reiškiasi prieštaravimai bei savųjų įgaliotinių susitarimų anuliavimai.

Tikiuosi, kad tęstinumu besirūpintieji jaunieji “Į Laisvę” skiltyse ras nors dalį juos interesuojančių atsakymų.

Mums visiems, seniems ir jauniems, rūpi faktai, o ne tuščiažodžiavimai bei šmeižtai dirbančių LB darbuotojų adresu.

Reiškiu pagarbą ir linkiu Jums sėkmės monopolio” sudrumstos padangės prablaivinimui.

Ant. Valiuškis,
Barrington, R.I.

Gavau naują "Į Laisvę” Nr. 81. Gerai suredaguotas, įdomus, įvairus, aktualus.

B. B.

Vista, Calif.

Siūlymai

“Į Laisvę” perskaitau nuo A ikiZ. Manau, ji savąjį darbą velka neregresuodama, kas pastebima mūsų spaudoje. Tai “Į Lasivę” redakcijos nuopelnas, ji sugeba sutelkti iškiliuosius mūsų literatus ir publicistus. Sėkmės!

“Į Laisvę" pavadinimas tik politikos žurnaluabejotinas. Norėtųsi ją įsprausti į platesnius rėmus. Skaitytojai pasigesdavom LFB sąjūdžio platesnės ideologinės programos paskelbimo, bet redakcijos buvo tik užglostyta. Bet gal ir teisingai pasielgta. (Čia toliau laiško autorius sako, kad LFB sąjūdis sukurtas ateitininkų, nedaug kitų į jį įsijungę, savo ideologija jis pasiliekąs artimas ateitininkams. Red.)

"Kas nedirba, tas neklysta”. Tik negarbinga klaidoje pasilikti. Siūlau LFB— iams įsijungtiį PLB-nę, "Į Laisvę" paliekant PLB-nės politiniu ir kultūriniu žurnalu. Dėl to nė lietuviška visuomenė, nė sąjūdžio dalyviai nepasijus apvilti, prisimenant, kad gal perdaug tų sąjūdžių turime, bet stokojame darbininkų.

Leonas Kaulinis,
buvęs "katakombų" ateitininkas, 
Philadelphia, Pa.

Rašo iš Australijos

Jonas Juška iš Australijos, komentuodamas “Į Laisvę” Nr. 80, (redaguotą J. Kojelio), iškelia straipsnių aktualumą, žurnalo teigiamąsias ir neigiamąsias puses, duoda sugestijų atrenkant medžiagą, žurnalo puslapius laužant ir t.t.

J. Juškos ilgo laiško, taupydami vietą, ištisai nespausdiname. Savo įdomų ir, pasakyčiau, nuoširdų laišką p. Juška baigia: “Į Laisvę” žurnalas neturėtų būti vien tik informacijos, gražių pasiskaitymų, laiškų, prisiminimų ar kronikinės veiklos aprašymų kratinys. Žurnale turėtų ryškiai atsispindėti KOVOS ir ŽYGIO nuotaika: kova prieš apkiautimą, apatiją ir nutautimą, karas prieš Lietuvos okupantą, jo niekšybes ir užmačias! Tada žurnalu (tikriausiai) susidomėtų ir visas veiklesnis jaunimas?! O jaunimui tokio ŠAUKLIO, turinčio aiškią kryptį, aspiracijas ir programą, labai reikia. Reikia vadovo, kuris įspėtų jo lūkesčius, padėtų susidoroti su neapibrėžtumo būsena išeivijos gyvenimo labirintuose!”.

J. Juška,
Altona, Australia

Naudingos pastabos

“Sveikinu suredagavusį naują “ĮL” numerį. Įspūdis geras. Linkiu ir toliau sėkmingai nešti nelengvą naštą”.

Toliau laiško autorius giria“puikų ir naudingą” B. Gaidžiūno straipsnį, bet R. Šliužo strp. “Vliko seimas" palikęs blogą įspūdį, ir mano, kad “pigūs puolamieji straipsniai neturėtų rasti vietos rimtame žurnale”. Nedaug geresnis esąs ir “Veikla ir veikėjai”. “Bet su malonumu skaičiau pasisakymus apie T. Remeikio knygą (“Vienos knygos paraštėje"). Man rodos, jog gera mintis spausdinti tokią medžiagą, nes nedaug žmonių gali dalyvauti tokiuose knygos aptarimuose, o rimti pasisakymai yra įdomūs ir nedalyvavusiems. Norėčiau matyti daugiau rimtų paskaitų ir pan., skaitytojų studijų dienose, simpoziumuose ir kitur”.

“Taip pat labai gerai, kad įdėjote Valstybės departamento pasisakymą Baltijos valstybių klausimu. Tokių dokumentinių dalykų reikėtų nepamiršti “ĮL" paskelbti”.

j.v.

Washington, D.C.

Širdingas “Ačiū” už kritiškas ir naudingas pastabas. Tavo patarimais pasinaudosiu redaguodamas sekančius numerius.    Red.

Pagiria ir pataria

“Į Laisvę” nr. 81 (118) gražiai suredaguotas ir daro rimto politinio žurnalo įspūdį. Darykite taip ir toliau, Jūsų darbą mes, eiliniai skaitytojai, nuoširdžiai vertiname. Gerai patiko B. Gaidžiūno straipsnis “Ką darėme Lietuvoe nepriklausomybę smaugiant”, taip pat V. Vaitiekūno mintys “Vienos knygos paraštėje”. Beje, aš nesu palankus Informacijos centro, kad ir pagelbinio, steigimui Kalifornijoje, tačiau, kaip žinai, aš neužsiimu politika, todėl greičiausiai klystu taip galvodamas. Taip pat aš nemanau, kad beatodairinis VLIKo puolimas išeina mums, Fronto bičiuliams, į naudą. Galime kritikuoti kiekvieną veiklą, bet smerkti netinka, nebent mes norėtumėm, kad visi vienodai galvotų . . .

Anatolijus Kairys
Chicago, Ill.

“Vienos knygos paraštėj”— puikus Liečia Nr. 81/118/, 23-41 psl.

Esu tikrai dėkingas už išsamų aptarimą dr. Tomo Remeikio angliškos knygos “Opposition to Soviet Rule in Lithuunia 1945-1980". Tik retas lietuvis, gyvenantis Vokietijoje, laisvai tegali naudotis knygomis, parašytomis anglų kalba. Todėl "Į Laisvęžurnalo 81 Nr. tilpęs išsamus tos knygos pristatymas labai galėtų pasitarnauti kaip tik tiems, kurie pačios knygos “įkąsti" ar bent “suvirškinti” nepajėgs. Pristatymo vertę padidina ir tai, kad recenzentai nepasitenkino tik turinio perdavimu, bet suminėjo visą eilę knygoje panaudotų dokumentų. Ta aplinkybė lietuviškai paskaitančiam padės suminėtus dokumentus surasti LKB Kronikoje arba kitoje Lietuvos pogrindžio spaudoje.

Už šitą “Vienos knygos paraštę” nuoširdžiai dėkoja ir panašių darbų visuomet laukia

T. K. Gulbinas, O.F.M.Cap.

Oberhausen,W. Germany

“Su reikiamu dėmesiu ir malonumu”

Debiutinį naujojo redaktoriaus Nr. 81 perskaičiau su reikiamu dėmesiu ir malonumu. B. Gaidžiūno straipsnis apie pastangas sudaryti bendrą ir vieningą rezistencinės kovos vadovybę yra vertingas darbas, kuriuo galės pasinaudoti ateities istorikai nušviečiant ano mūsų tautai skaudžiausia laikotarpio faktus. Pilnai pritariu autoriaus baigiamajai pastabai, jog būtų aukščiausias laikas jo darbą papildyti dar gyvųjų rezistentų prisiminimais ir turimais dokumentais. Gal tai būtų garbinga misija “Į Laisvę" leidėjams?

R. Šliažo įspūdžiai iš VLIKo seimo sukėlė nusiminimo ir kartėlio jausmus. Jo iškelti faktai ir pastabos parodo, kaip ši svarbi institucija, vadovaujama “galią mėgstančių", kritikos nepakenčiančių “mistiškais mandatais” prisidengusių asmenų atsiduria tokioj būklėj, kuri teikia pasitenkinimo išeivijos bendros kovo baro ardytojams. Man rodos, kad drąsus ir atviras žodis nušviečiant asmenis ir jų darbus yra pagirtinas “Į Laisvę" leidinio principas.

Gera idėja buvo atspausdinti kolektyvinį dr. T. Remeikio knygos įvertinimą. Pasisakiusių papildymai bei pastabos yra tiesiog unikumas knygų recenzijos praktikoje.

Dėmesio vertas dr.V.Stankaus straipsnis apie Kento universiteto lituanistinę programą. Ar tik nebus apsirikta lituanistikos katedrai pasirinkus Čikagą, o ne Kentą?

Bėgamųjų ir prabėgusių įvykių apžvalga su daugybe gerų nuotraukų jau skaityta anksčiau pasirodžiusiuose spaudos puslapiuose. Gal tie 20 puslapių aktualūs tiems, kurie vien tik “Į L.” teskaito? O gal norima juos rinkti kaip vertingą istorinę medžiagą?

Redakcijos pasisakymas“Veikla ir veikėjai” tikriausiai atstovauja visus 100% skaitytojų. Sveikinimai mielam Redaktoriui su nuoširdžiais linkėjimais: geros sėkmės ir Viešpaties palaimos!

Pr. Karalius
St. Croix, USVI

Ačiū už malonų ir atvirą žodį. Mielai lauktumėm ir iš Jūsų platesnio pasisakymo mums visiems rūpimais klausimais.

Red.

Mielas Skaitytojau,

pastabas apie šį “Į Laisvę” numerį siųsk redaktoriui iki 1981.XI.30