“ATLIKIME DIEVO SKIRTĄJĄ MISIJĄ”

KUNIGAI PASIPRIEŠINIMO AVANGARDE

“ATLIKIME DIEVO SKIRTĄJĄ MISIJĄ”

— taip Tikinčiųjų Teisėms Ginti katalikų komitetas 1979 gegužės 5 d. raštu nr. 15 kreipiasi į Lietuvos vyskupus ir vyskupijų valdytojus. Šio rašto antrąją, išvadinę, dalį perspausdiname iš “LKB Kronikos” 39 nr.

Tuojau po Velykų Religijų reikalų tarybos įgaliotinis P. Anilionis visose vyskupijose įkalbinėjo dekanus laikytis religinių susivienijimų nuostatų. Pagal įgaliotinį, dekanai turi budėti, kad visi Lietuvos kunigai laikytųsi šių nuostatų.

Iš įvykusių pokalbių seka išvados:

a.    Religijų reikalų taryba dekanams, o per juos ir kunigams nori įvaryti baimės, todėl dekanai ir buvo sukviesti ne į kurijas, bet į vykdomuosius komitetus.

b.    Dekanų rankomis norima dusinti Katalikų Bažnyčią.

c.    Iš kunigų reikalaujama prisidėti prie bedievių vykdomo nusikaltimo, pažeidinėjant tikinčiųjų vaikų teises — jų nekatekizuoti, nuvaryti nuo altoriaus, iš procesijų ir t.t.

d.    Šiuose pokalbiuose dekanai buvo pažeminti, nes tuo pačiu metu, kai įgaliotinis reikalavo išduoti Bažnyčios interesus, jie buvo vaišinami kava.

e.    Vyskupijų kurijos pažemino save, nes į vykdomuosius komitetus

Bronius                                                 Jonas                                        Alfonsas
Laurinavičius                                          Kauneckis                                     Svarinskas

dekanus sukvietė ne valdžios pareigūnai, o pačios kurijos. Pvz., Religijų reikalų tarybos referentas Kožukauskas J. E. vysk. Labukui perdavė tokią telefonogramą: “1979 m. balandžio 24 d. Kauno miesto vykdomajame komitete bus pravedamas pokalbis su Jūsų vadovaujamų vyskupijų dekanais. Pokalbio pradžia 14 val. Prašome užtikrinti visų dekanų dalyvavimą. Pageidaujama, kad pokalbyje dalyvautumėte ir Jūs”. Visos kurijos, gavusios įsakymą, tuojau paskubėjo jį įvykdyti.

Š. m. pradžioje 522 Lietuvos kunigai ir du vyskupai — J.E. Julijonas Steponavičius ir J. E. Vincentas Sladkevičius pasisakė labai svarbiu Bažnyčiai klausimu, kad jie negalėsią laikytis Bažnyčiai primestų religinių susivienijimų nuostatų ir reikalavo juos atšaukti. Labai tiktų šiuo klausimu pasisakyti ir pareigas einantiems Lietuvos ordinarams.

Ypatingai ordinarus raginame rūpintis vaikų teisių pažeidimais Lietuvoje ir Vaiko Metų proga šį opų, bet labai svarbų klausimą nuolatos kelti. Mes esame įsitikinę, kad vaikų atžvilgiu ir mes, dvasiškiai, nesame be kaltės. Ordinarai galėtų bent privačiai paraginti kunigus daugiau rūpintis vaikais ir jaunimu, o dėl baimės ar apsileidimo nesirūpinantiems vaikų pastoracija pasiūlyti išsikelti į provinciją ir užleisti vietą drąsesniems ir uolesniems kunigams.

Gerbiami ordinarai, Dievo Apvaizda mums leido gyventi ir dirbti labai svarbiu ir lemiamu Bažnyčios gyvenimo momentu, tad garbingai atlikime Dievo skirtąją misiją.

TTG Katalikų Komiteto nariai — kunigai:

Jonas Kauneckas
Alfonsas Svarinskas 
Sigitas Tamkevičius 
Vincas Vėlavičius 
Juozas Zdebskis

Vincas                                           Sigitas                                           Juozas
Vėlavičius                                        Tamkevičius                                    Zdebskis