VARDAI ĮVYKIUOSE

Rugsėjo 26 Magdalena Draugelytė-Galdikienė atšventė 85 metų amžiaus sukaktį. Dar caro okupuotoj Lietuvoj šio šimtmečio pradžioje ji buvo tarp pradininkų lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjūdžio. Nepriklausomoj Lietuvoj ji buvo lietuvių katalikių moterų sąjūdžio ašis. Uoli krikščionių demokratų talkininkė. Visų Lietuvos demokratinių seimų atstovė. Moterų švietimo sumani organizatorė ir jų lygių teisių kovotoja. Pedagogiška ir tolerantinga ji yra mūsų tautai atidavusi reikšmingą ir didžiai pozityvų įnašą. 

Spalio 12 prezidentas Fordas pataisyti savo liapsusui apie Rytų Europos padėtį sukvietė etninių grupių atstovus. JAV lietuviam atstovavo Altos pirmininkas Bobelis ir JAV LB naujasis pirmininkas Gečys. Gečio ir lenkų atstovo dalyvavimas ir žodis buvo perduota ir per televiziją.

Rugsėjo 13 gen. Stasys Raštikis sukorė 80 metų amžiaus gabalą. Lietuvos kariuomenės savanoris, Rusijos bolševikų belaisvis, Lietuvos kariuomenės vadas, dviem atvejais krašto apsaugos ministras. Tikras tautininkas, bet nepriimtinas tautininkų partijai. Tikras demokratas, bet nepateisinęs demokratų vilčių jėga nuversti autoritetinį režimą. Nuoširdžiai dievotas, bet pasitraukė iš kunigų seminarijos, kad su ginklu gintų Lietuvos nepriklausomybę. Giliai įsitikinęs Lietuvos karinių pajėgų vaidmeniu valstybės nepriklausomybei, bet Lietuvai lemtingais Lenkijos ir Vokietijos ultimatumų atvejais priverstas nuryti nesipriešinimo politikos karčią kapituliaciją. Drausmingas įstatymo gerbėjas neįtiko linkusiems į avantiūras. Pareigingas ir sumanus, bet ir tiesmukas kariuomenės vadas negebėjo įtikti nei pataikūnam, nei pataikavimo mėgėjam. Raštikis — viena iš šviesiųjų nepriklausomos Lietuvos dižiųjų asmenybių.

Rugpiūčio 31 Valstybės sekretorius Kissingeris Philadelphijoje uždaram pokalbiui JAV užsieninės politikos klausimais tarp 20 kviestinių dalyvių buvo pasikvietęs ir JAV LB valdybos pirmininką Juozą Gailą.

Rugsėjo 4-6 Chicagoje vyko V-oji tautinių šokių šventė, dalyvaujant apie 2000 šokėjų ir apie 10, 000 žiūrovų. Ji buvo išskirtinė ta prasme, kad dalyvavo ir Pietų Amerikos bei Europos šokėjų ansambliai. Ne be ryšio su rinkimais naujai kadencijai kandidatuojančio prezidento Fordo žmona apsilankė šventėje ir tuo angažavo amerikiečių spaudą, radiją ir televiziją išgarsinti šventę amerikiečių visuomenei.

Rugpiūčio 7 Philadelphijoje įvyko Ateitininkų sendraugių suvažiavimas. Savo nutarimais suvažiavimas kviečia ateitininkus ruoštis kongresui, įpareigoja remti “Ateitį”, ragina platinti LKB kroniką, bendradarbiauti su Lietuvos Vyčiais, jungtis į kovą už tikėjimo laisvę, kviečia mintimis jungtis su Lietuvos kenčiančiais katalikais, bet nė žodeliu neužsimena apie pačios tautos problemas ir ateitininkų pareigas okupuotai Lietuvai.

Lietuvių Rašytojų draugija šiemet švenčia savo veikimo laisvajame pasaulyje 30 metų sukaktį. Nuo sovietinio teroro į laisvąjį pasaulį pasitraukė labai didelė dalis Lietuvos rašytojų. Jie 1946 V. Vokietijoje atgaivino nuo 1932 Lietuvoje veikusią Rašytojų draugiją, o 1950 ją sujungė su JAV lietuvių rašytojų draugija. Dabar LRD apima visus laisvajame pasaulyje gyvenančius lietuvius rašytojus. Jau 25 metai draugija kasmet skiria literatūros premiją. Tai aukščiausias laisvojo lietuvio rašytojo atžymėjimas. Pastaraisiais keleriais metais premijos mecenatu yra Lietuvių fondas. Deja, iš Lietuvos į tremtį išvykusių rašytojų gretos retėja, o išeivija — ne tauta, prieauglio mažai.