AMERIKOS LIETUVIO VIEŠNAGĖ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ TARPE

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIUOSE

Pašnekesys su kun. kleb. Jonu Jutkevičiumi, JAV LB Tarybos prezidiumo vicepirmininku ir Lietuvos Vyčių veikėju, kuris neseniai atostogavo Australijoje ir susitiko su visa eile Australijos lietuvių veikėjų

Kun. Jonas Jutkevičius, Worcester, Mass, (JAV), šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, JAV LB Tarybos prezidiumo vicepirmininkas ir Lietuvos Vyčių veikėjas, 1969 metų pradžioje atostogavo (kartu su savo broliais kunigais Antanu ir Juliumi) Australijoje ir turėjo progos susitikti su visa eile Sydney ir Melbourne lietuvių veikėjų. Žemiau duodamas pašnekesys su kun. J. Jutkevičiumi, kuriame jis duoda savo įspūdžių iš viešnagės Australijos lietuvių tarpe. Kun. kleb. Jonas C. Jutkevičius yra gimęs ir augęs JAV-se, Lietuvą pažįsta tik iš knygų.

LB IR LIETUVOS VYČIŲ VEIKĖJAS — Kun. kleb. Jonas C. Jutkevičius (deš.), Worcester, Mass. (JAV), JAV-bių LB Tarybos prezidiumo vicepirmininkas ir Lietuvos Vyčių darbuotojas, su William F. Knowland, buv. JAV-bių senatoriumi, o dabar— “The Oakland Tribune” (Oakland, California) dienraščio leidėju ir redaktoriumi. Kun. kleb. J. C. Jutkevičius įteikia šiam žymiam amerikiečiui Lietuvos Vyčių medalį.

Redakcija

—    Kaip kilo mintis praleisti šiais metais savo atostogos Australijoje?

—    Beveik kasmet visi trys (aš ir kiti du mano broliai kunigai — Antanas ir Julius) savo atostogų metu pasukame kelionei į vieną ar kitą pasaulio kraštą. PLB seime, kuris 1968 metų rudenį įvyko New York mieste, sutikau Australijos lietuvių veikėjus Simą Narušį ir Joną Valį. Ir vienas ir kitas kvietė mane prie pirmos progos aplankyti Australijos lietuvius. Nei man nei mano broliams niekad nebuvo tekę Australijoje būti. Taigi, ta “pirmoji proga” ir buvo mūsų šių metų atostogos.

—    Su kurių vietovių lietuviais teko ten susitikti?

—    Kaip jau visi žinome, didžiausios lietuvių bendruomenės ten yra Sydney ir Melboume miestuose. Tų vietovių lietuviuose teko praleisti nemaža laiko: svečiuotis jų tarpe, lankytis atskirų lietuvių šeimose, dalyvauti LB vadovybių posėdžiuose, išsikalbėti visais mums rūpimais klausimais.

—    Koks bendras įspūdis apie Australijos lietuvius?

—    Malonūs, svetingi, vaišingi.

—    Pirmas pažintis su Australijos lietuviais užmezgėte PLB seime. Be abejo, teko vieną ar kitą iš Australijos delegatų vėl sutikti, bet jau ten. Kaip jie atsiliepia apie PLB seimą?

—    Labai nusivylę ir nepatenkinti PLB seimu. Australijos lietuviai buvę pasiuntę net 5 delegatus. Jie darę tokią didelę kelionę, išleidę daug pinigų, tikėdamiesi, kad pasisemsią naujų minčių savo veiklai Australijoje. Anot jų, seimas jiems nieko nedavęs, o tik pasiklausę ginčų nereikšmingais klausimais. Anot jų, ateities seimų programa keistina iš pagrindų.

—    Ar turėjote pašnekesių su Australijos LB vadovybės nariais? Jei taip, kokie klausimai buvo liesti tuose pašnekesiuose?

—    Teko dalyvauti Australijos LB krašto valdybos posėdyje ir LB Melboume apylinkės valdybos posėdyje. LB krašto valdyba ir pajėgi, ir puiki, ir sumani. Tame posėdyje dalyvavo ir “Mūsų Pastogės’’ redaktorius. Australijos LB sumaniai ir pajėgiai vadovauja Simas Narušis, visad pajėgdamas išlyginti nesutarimus ar trintis, jei tik jų vienoje ar kitoje vietovėje atsiranda. LB krašto valdybos nariai ir “Mūsų Pastogės” redaktorius apipylė mane šimtais klausimų. Teko kalbėti JAV LB reikalais, apie negrų riaušes JAV-se, apie JAV-bių naująjį prezidentą Richard Nixon ir visą eilę kitų klausimų. Bandžiau atsakyti į visus jų klausimus. Jie, kaip ir mes, sielojasi lietuvybės išlaikymu ir kova dėl Lietuvos laisvės. Ir vieną ir kitą klausimus gerokai pagvildenome.

—    Kokia padėtis su lietuvybės išlaikymu Australijos lietuviuose?

—    Panaši kaip ir pas mus, JAV-se: daug jaunimo nutolsta nuo lietuvių ar net visai pasitraukia iš jų tarpo. Kiek teko patirti, nubirėjimas paskutiniu metu yra gerokai sumažėjęs. LB vadovybių narių tarpe yra nemaža jaunosios kartos atstovų. Tai jau geras ženklas.

—    Kokioje padėtyje yra Lietuvos vadavimo darbas?

—    Jie gerokai atsilikę nuo JAV-bių lietuvių. Jie dejuoja, kad esą nepaprastai sunku įeiti su Lietuvos bylos reikalu į Australijos spaudą, sunku esą užmegzti ryšius su įtakingesniais Australijos politinio ar visuomeninio gyvenimo vairuotojais. Daviau jiems visą eilę patarimų. Nurodžiau Lietuvos Vyčių pavyzdį, kaip jie yra pravedę šimtus tūkstančių laiškų Lietuvos bylos reikalu JAV-bių spaudoje. Raginau ir drąsinau juos ieškoti kiek galima daugiau draugų Lietuvos reikalui įtakingųjų ir žymiųjų australiečių tarpe. Visame šiame reikale turėtų ateiti į talką Australijos lietuviams PLB valdyba. Tame taip nepaprastai svarbiame darbe Australijos lietuviams reikia paramos, patarimų bei padrąsinimų.

—    Kokioje padėtyje yra Australijos lietuvių religiniai reikalai?

—    Tuo klausimu teko išsikalbėti su kun. Petru Butkumi, Sydney lietuvių kapelionu. Kiek teko iš kun. P. Butkaus patirti, lietuviai katalikai yra pilnai aptarnaujami lietuvių kunigų. Tiesa, ten lietuviškų parapijų nėra. Lietuviai katalikai yra prisiglaudę prie australiečių katalikų parapijų, kur lietuviai kunigai laiko lietuviškas pamaldas ir duoda kitą religinį patarnavimą. Kiek teko patirti iš pašnekesių su lietuviais, ypač kun. P. Butkus esąs ten lietuvių labai mėgiamas ir gerbiamas.

—    Kokia yra Australijos lietuvių ekonominė padėtis ten?

—    Lietuviai turi gerus darbus ir yra puikiai įsikūrę. Teko lankytis eilėje šeimų ir ten svečiuotis. Užsiminiau apie JAV-bes. Klausiau, ar kuris iš jų norėtų vykti nuolatiniam apsigyvenimui j JAV-bes. Tokių neradau. Visi jie patenkinti Australija ir iš jos nenori niekur pajudėti. Be abejo, jie vyktų Lietuvon, jei tik ji atgautų laisvę ir nepriklausomybę.

—    Kuo JAV-bių lietuviai galėtų padėti Australijos lietuviams?

—    Jie pasiilgę lietuvių iš kitur ir juos tikrai maloniai ir svetingai priima bei vaišina. JAV-bų lietuviai, jei tik vyksta atostogoms į kitus kraštus, turėtų nepamiršti Australijos Ir aplankyti didesnes lietuvių bendruomenes. Turėtumėm juos lankyti ne dėl to, kad jie vaišingi, malonūs ir svetingi, bet kad jie yra mūsų broliai ir nori artimesnių ryšių su mumis.

Ta proga noriu padėkoti savo brolių ir savo vardu visiems Australijos lietuviams, kurie parodė mums nuoširdumo ir lietuviškos meilės. Ypač, mūsų padėka priklauso Australijos LB krašto valdybos pirmininkui S. Narušiui, kun. P. Butkui, M. Zakarui, J. Valiui, A. Šileikiui ir kitiems.