DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

• Dr. Petras P. Daužvardis, Chi-cago, III. f JAV), Lietuvos generalinis konsulas, sumaniai ir energingai kelia ir gina Lietuvos bylos klausimą amerikiečių tarpe: jis dažnas svečias amerikiečių radijo ir televizijos programose, nestinga jo pasisakymų Lietuvos reikalu krašto dienraščiuose. Dean Manion, radijo ir televizijos komentatorius, kurio programa perduodama per visą kraštą, 1968 metų birželio mėnesio 30 dienos programoje turėjo pasikalbėjimą su dr. P. P. Daužvardžiu. Konsulas palietė tame pašnekesyje visus svarbiuosius Lietuvos laisvės klausimus. Dean Manion išleido tą pašnekesį atskiru leidinėliu, o kongresmanas Edward J. Derwinski įtraukė tai į Congressional Record (1968.VII.2, E6047-48 psi.). Dr. P. P. Daužvardis (g. 1895.XI. 16, Latvijoje) atvyko su tėvais į JAV 1914 ir čia baigė aukštąjį mokslą, įgydamas teisės doktoratą. Nuo 1925 metų dr. P. P. Daužvardis tarnauja Lietuvos užsienių reikalų ministerijos žinyboje.

•    Rimas Laniauskas, Euclid, Ohio (JAV), Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkas, organizuoja jaunimo žygį pas šventąjį Tėvą. Jis ir jo bendradarbiai ruošiasi šiam žygiui labai kruopščiai ir sistemingai. Tiems vyrams ir merginoms reikia ir reikės visų geros valios lietuvių talkos ir paramos. Visais žygio reikalais rašyti: Mr. Rimas Laniauskas, 1911 Beverly Hills Drive, Euclid, Ohio 44117, USA.

•    Vytautas Abraitis, Eugenijus Bartkus ir Leonardas Valiukas suorganizavo JAV-bių lietuvių specialų komitetą Nixon ir Agnew kandidatūroms remti. Visais komiteto reikalais rašyti jo pirmininkams, kurių adresai yra šie: Mr. Vytautas Abraitis, 8 Tulip Drive, Apt. 3T, Fords (Woodridge), New Jersey 08863; Mr. Eugene A. Bartkus, 222West Adams Street, Chicago, Illinois 60606; Mr. Leonard Valiukas, Post Office Box 77048, Los Angeles, California 90007.

•    Dr. Kazys Bobelis, Elgin. Ill (JAV), medicinos gydytojas ir chirurgas, šv. Juozapo ligoninės (Elgin, Ill.) metiniame gydytojų susirinkime buvo išrinktas gydytojų štabo pirmininku. Berods, kad tai pirmas atvejis kada lietuvis gydytojas išrenkamas tokiam postui. Dr. K. Bobelis yra JAV-bių LB Tarybos narys ir šiuo metu vadovauja Lietuvių Fronto Bičiulių Chicagos. sambūriui.

• Dr. Justinas Pikūnas, Detroit, Mich. (JAV), Ateitininkų federacijos vadas, sudarė šios sudėties Ateitininkų federacijos valdybą.: AF vadas dr. J. Pikūnas. dvasios vadas kun. St. Yla, gen. sekretorius dr. K. Kriaučiūnas, reikalų vedėjas dr. L. Bajorūnas, referentas sendraugiams ateitininkams dr. K. Keblys, referentas studentams ateitininkams V. Valaitis, narė spaudos reikalams I. Damušytė ir narys tyrimų reikalams dr. A. Sužiedėlis. Ateitininkų federacijos tarybai pirmininkauja dr. Vytautas Vardys. Reikia manyti, kad ateitininkų naujoji valdyba įjungs šią jaunimo (ir kartu senimo) organizaciją ir į Lietuvos laisvinimo darbą, kurio ji kurį laiką dėl nežinomų priežasčių kratėsi ir vengė. Kaltė dėl organizacijos nesidomėjimo ir nesijungimo į Lietuvos laisvinimo darbą krinta ant senosios vadovybės pečių. Jaunimas turi būti ne tik lietuviškas ir katalikiškas, bet taip pat kovojąs už lietuvių ir Lietuvos interesus ir pilnai įsijungęs į laisvinimo darbą.

• Gintaras Karosas, Boston, Mass. (JAV), studentas, skautų veikėjas, kandidatuoja į Massachusetts steito legislatures žemuosius rūmus (House of Representatives of Massachusetts). Tos legislatures senate (Senate of Massachusetts) turime V. G. Pigagą, JAV-se gimusį ir augusį lietuvį.

• Kanauninkas Feliksas Kapočius, Riverdale, III. (JAV), Kauno Prisikėlimo bažnyčios statytojas ir klebonas ir tremtyje Tautinis popiežiaus misijos delegatas ir vyr. lietuvių sielovados tvarkytojas Vokietijoje ir Austrijoje (1946 - 1950), 1968 metų birželio mėnesio 3 dieną atšventė 50 metų kunigystės sukaktį. Tai vienas iš iškiliausių ir dinamiškiausių nepriklausomos Lietuvos ir tremties dvasiškių. Kan. F. Kapočius, atvykęs į JAV 1950, turėjo didelių planų, bet jų įgyvendinimą užblokavo JAV-bių sustingusi lietuvių dvasiškija. Kan. F. Kapočiui nepavyko gauti lietuvių parapijose net vikaro vietos.

 

CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAI IR PARAGINIMAI

•    LFB Vyr. Tarybos ir Centro valdybos nutarimu nario mokestis nustatytas 5 doleriai metams. Jį moka kiekvienas dirbantis LFB narys. Sambūriai, išrinkę narių mokesčius, mažiausiai 50 proc. pasiunčia Centro valdybai. Visi sambūriai prašomi kaip galima greičiau atsiteisti už 1968 metus. Centro valdybos adresas: JAV ir Kanados LFB Centro valdyba, 24526 Chardon Road, Cleveland, Ohio 44143.

•    Sambūrio vadovybės prašomos atsiųsti savo narių pilnus sąrašus su tiksliais adresais (duodant ir ‘Zip Code’).

 Kiekvienas LFB narys kviečiamas surasti bent vieną naują “Į Laisvę” žurnalo prenumeratorių.

•    Sambūriai ir pavieniai nariai kviečiami paremti “Į Laisvę” žurnalo leidimą piniginėmis aukomis. Jos siųstinos “Į Laisvę” žurnalo administratoriui: Mr. Aleksas Kulnys, 1510 East Merced Avenue, West Covina, California 91790.

 

REDAKCIJOS PRANEŠIMAS

Kitas “Į Laisvę žurnalo numeris išeis gruodžio mėnesį. Redakcija lauks medžiagos (pasisakymų žurnale keliamais ir kitais klausimais, pranešimų, laiškų “Laiškai redaktoriui” skyriui) tam numeriui iki 1968 metų lapkričio mėnesio 10 dienos.

1969 metų pirmas numeris išeis kovo mėnesį.

Redakcijos adresas: “į Laisvę” žurnalas, Post Office Box 77048, Los Angeles, California 90007.


Žymieji amerikiečiai ragina JAV-bių vyriausybę iškelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose

RICHARD M. NIXON, buv. JAV-bių viceprezidentas ir Respublikonų partijos dabart. kandidatas JAV-bių prezidento postui —

•    Pilnai pritariu Rezoliucijoms Remti Komiteto siekiams ir įsijungiu į šią organizaciją. Pilnai padėsiu šiai organizacijai jos darbuose.

SPIRO T. AGNEW, Maryland steito gubernatorius ir Respublikonų partijos dabart. kandidatas JAV-bių viceprezidento postui —

•    Lietuvos byla jau seniai turėjo būti iškelta Jungtinėse Tautose. Jun-giuosi į Rezoliucijoms Remti Komitetą ir talkinsiu šiai organizacijai jos užsimojimuose.

L. BRENT BOZELL, katalikų žurnalo TRIUMPH vyr. redaktorius —

•    JAV-bių vyriausybė turėjo iškelti Lietuvos bylą jau prieš 20 metų Jungtinėse Tautose.

WILLIAM F. BUCKLEY, JR., žinomas per visą kraštą amerikiečių laikraštininkas (columnist) ir televizijos komentatorius (vadovaująs visus krašto kampus pasiekiančiai televizijos programai) —

•    Jungiuosi į Rezoliucijoms Remti Komitetą ir visomis išgalėmis talkinsiu šiame taip svarbiame laisvės žygyje.

JOHN CHAMBERLAIN, žinomas per visą kraštą amerikiečių laikraštininkas (columnist) —

•    Jungiuosi į Rezoliucijoms Remti Komitetą. Jūs esate tikrai verti visų amerikiečių talkos ir paramos.

EUGENE LYONS, vienas iš THE READER’S DIGEST redaktorių (Senior Editor) —

•    Mielai jungiuosi į Rezoliucijoms Remti Komitetą ir padėsiu visuose šios organizacijos darbuose.

ARTHUR W. RADFORD, admirolas (USN-Ret.), buv. JAV-bių vyr. štabo viršininkas —

•    Tikrai malonu būti Rezoliucijoms Remti Komiteto nariu. Padėsiu šiam vienetui kuo tik galėdamas.

HENRY J. TAYLOR, žinomas per visą kraštą amerikiečių laikraštininkas (columnist) —

•    Visi laisvę mylintieji amerikiečiai turėtų Jums padėti. Jungiuosi į Jūsų organizaciją ir būsiu jos aktyvus narys.

Malonus geros valios Lietuvi,

Koks yra Tavo įnašas šiame taip svarbiame darbe dėl Lietuvos laisvės?

• Jei dar nesi šio žygio parėmęs šiais metais, tai pasiųsk savo auką dar šiandien. Komiteto adresas: Rezoliucijoms Remti Komitetas, Post Office Box 77048, Los Angeles, Calif. 90007.