ŽODIS DABARTIES SKAITYTOJUI

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

     Kovojančios Katalikų Bažnyčios pogrindinė spauda kovojančioje Lietuvoje neatsirado savaime. Totalitarinė ateizmo-sovietizacijos mašina daugeliui tada atrodė nenugalima, bet kantrios pasipriešinimo akcijos vis tiek nuolatos vyko. Pogrindinė katalikiška spauda buvo lyg Dievo malonės ženklas, rodęs, kad, nepaisant gresiančio persekiojimo, yra pasirengusių kentėti už Tiesą.

     Nuo 1972 m. pradėjo eiti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Po kelerių metų pasirodė ir daugiau iš rankų į rankas platinamų pogrindžio leidinių. Vienas išj ų buvo plačiai žinomas „Rūpintojėlis“.

     Su Lietuvos RŪPINTOJĖLIU susijusios vertybės yra lietuvių tautos ištvermės, jos atsparumo ir gyvybės pagrindas. Jų ginti, jas skleisti ir išeina „Rūpintojėlis", - taip prisistatė skaitytojams naujas pogrindžio leidinys.

     „Rūpintojėlis“ pasirinko savąjį kovos kelią. Jis tiesiogiai neprieštaravo bedieviškai valdžiai, bet buvo aukščiau jos. Kaip ir kiekvienas kryžkelėje stovintis RŪPINTOJĖLIS, jis buvo pašauktas būti laisvas. Jo laukimo ir kančios būsena kupina susirūpinimo mūsų Tėvynės ateitimi. „Rūpintojėlis" tamsos ir baimės aplinkoje sakė Tiesą. Jis tapo mūsų tikėjimo, kultūros sergėtoju, kovotoju už mūsų tautiškumą, labai laukiamu daugelio įvairaus amžiaus žmonių, patraukliu ir jaunimui. Neatsitiktinai jo platinimas, medžiagos jam rengimas ir prie jo buvimas daug kam labai rūpėjo.

     Nemažai „Rūpintojėlyje" spausdintų straipsnių neprarado savo aktualumo, o kai kuriais atžvilgiais yra dar aktualesni šiandien. Todėl džiugu, kad visi 26 „Rūpintojėlio“ numeriai dabar išeina viena knyga. Tai tepaskatina panašiai išleisti ir kitus pogrindyje ėjusius leidinius. Jie yra neabejotinai svarbi tokio artimo laikotarpio tautinio pasipriešinimo istorijos medžiaga.

Kauno arkivyskupas metropolitas

1999 m. gruodžio 8 d.