Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

—    Plk. Kazys Pranckonis, Lietuvos kariuomenės sav. - kūrėjas, mirė gegužės 12 d., Baltimorėje.

—    Gen. Edwin Burba, vykdamas į Morehead universiteto iškilmes, žuvo lėktuvo nelaimėje su dviem kitais karininkais. Laikraštis “Inquire” rašo, kad nelaimė įvyko dėl audros. Gen. Burba, kilęs iš Lietuvos, žuvo 10.29.70, Kenova, W. V.

—    Sgt. C. Stanulus, iš Onarga, UI., karo mokyklos kadetas, už gerą mokymąsi, elgesį ir drausmę yra gavęs tradicinius Guardian akselbantus. Be to, jis gavo premiją už parašytą apie kariuomenę poemą.

—    Pvt. Robertas Sebastian, kurio tėveliai gyvena Marquette Parke, baigė dviejų mėnesių specialius pėstininkų kursus, Fort Lewis, Wash, bazėje.

—    Kpt. Petras K. Bojevas, prieš metus žuvęs P. Vietname, mirties metinių proga buvo prisimintas Čikagoje šeimos ir artimųjų pamaldomis ir lietuvių šv. Kazimiero kapinėse paminklo pašventinimu. Paminklas, meniškas ir prasmingas, visiems primins, kad čia ilsisi garbingas Lietuvos sūnus, paaukojęs gyvybę už Amerikos ir viso pasaulio laisvę.

—    Vytautas Navickas, išbuvęs 2 metus JAV karinėj tarnyboje, sveikas ir laimingas grįžo į Čikagą pas tėvus, kuris įstojo dirbti Hartware bendrovėje mašinistu. Jis ilgesnį laiką tarnavo Italijoje.

—    Paulius Mitalas grįžo į namus Bedford, Ohio. JAV armijoj tarnaudamas buvo ilgesnį laiką Pietų Korėjoje, kur dirbo 8-tos armijos štabe.

—    Stsys Dagys, buvusio Lietuvos laivyno kapitonas, netoli savo namų, pravažiuojančio automobilio, buvo sunkiai sužeistas. Dabar gydosi šv Kryžiaus ligoninėje, dr. Tumasonio priežiūroje.

—    Plk. K. Ališauskas, knygos apie Lietuvos Laisvės kovas ir kitų raštų autorius, Kario žurnalo ir kitų laikraščių bendradarbis, išvyko į šv. Juozapo ligoninę, kur dr. K. Bobelio yra rūpestingai gydomas. Knygos išleidimo reikalas yra pavestas gen. M. Rėklaičiui.

—    Dr. Valerija Raulinaitienė buvo paskirta direktore Leech Farm Road veteranų ligoninėje Pittsburghe. Dr. Raulinaitienė, iki šiol, buvo Waukegene veteranų ligoninės vedėja. Šis jos paskyrimas su 34,659 dol. alga, bus Amerikoje pirmas; pasirodo, kad vyriausybė yra pasiryžusi skirti daugiau moterų į augštas pozicijas.

—    Mjr. Ronaldas Žalimas jau antrą kartą iš P. Vietnamo karo lauko grįžo į Worcester, Mass., pas šeimą.

—    Lakūnas J. Linas, kurio tėvai gyvena Čikagoje, buvo pagerbtas JAV aviacijoje. Jam įteiktas “Outstanding Award”. Jis dirba gyvybių gelbėjimo erdvėje organizacijoje.

—    Dobilas Juotka baigė augšt. mokyklą ir įstojo savanoriu į JAV kariuomenę.

—    Dr. Kazys Sruoga, mūsų spaudos bendradarbis labai aiškiai išdėstė ltn. Calley “nusikaltimą” P. Vietname. Radio ir TV pranešėjai ltn. Calley byloje niekino Amerikos karį ir jo garbę nuslėpdami komunistų žudynes kurie išžudo tūkstančius P. Vietnamo žmonių.

—    Sav. - kūrėjas Juozas ir Vanda Kulikauskai atšventė 45 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Jie abu dar veiklūs Čikagos ramovėnų tarpe.

—    Rockforde, III. geg. 8 d. staiga mirė Lietuvos kūrėjas - sav. kpt. Vytautas Moras Nepriklausomybės kovų dalyvis.

—    Cheyenne, Wyo. Sekmadienio vakare,, balandžio 25, esant didelei sniego audrai, nusileidžiant C-47 transportiniam lėktuvui, drauge su kitais keturiais lakūnais žuvo pulkininkas ltn. Fabijonas Daužvardis, 41 metų amžiaus, Lietuvos generalinio konsulo Čikagoje dr. Petro Dauž-vardžio sūnus. Lėktuvas grįžo iš Colorado Springs, kur nuvežė 15 karo aviacijos mokyklos mokinių.

JAV-bių aviacijos plk. Itn. Fabijonas Gediminas Daužvardis

Jo netikėta mirtis tuo dar skaudesnė, kad tam vyrui kitą mėnesi būtų suėję 20 metų aktyviosios tarnybos. Jis buvo tik ką baigęs vienų metų tarnybą pietryčių Azijoje, ir buvo gavęs naują paskyrimą — į Okinawą.

Fabjonas Daužvardis užaugo Čikagoje, lankė Lindblom augštesniąją mokyklą, Čikagos kolegiją, bet vėliau pasirinko lakūno tarnybą. Gyvendamas Čikagoje, priklausė “Ateities” tautinių šokių grupei ir artimai draugavo su lietuvių jaunimu.

Buvo vedęs, liko žmona Shirley ir trys mažamečiai vaikai.

Visa lietuvių visuomenė giliai pergyvena ir atjaučia gen. konsulo Daužvardžio ir jo šeimos skausmą.

— Kpt. Algimantas N. Šetikas 1964 m. baigė universitetą ir ROTC New Yorke ir buvo pakeltas į j. ltn. laipsni. Karinę tarnybą pradėjo Amerikoje ir baigė parašiutininkų (Air Borne) kursus. Vėliau buvo išsiųstas į Vak. Vokietiją, kur buvo pakeltas į leitenanto ir kapitono laipsnius. Buvo pasiųstas su daliniu į Prancūziją apsaugai USA daliniams apleidžiant ten įgulas. 1967 m. buvo išsiųstas į Vietnamą. Po metų grįžęs, baigė augštesniąją karininkų mokyklą Georgia valstijoje, o 1971 m. vasario 16 d. buvo vėl išsiųstas į Vietnamą, kur ir dabar tebetarnauja.

Kpt. A. Šetikas, lankydamas New York’e universitetą, yra įdėjęs didelį veiklos indėlį jaunimo organizacijose, ypač skautų eilėse, eidamas įvairias pareigas. Skautų sąjungos vadovybė, įvertindama jo darbus, pakėlė jį į paskautininkio laipsnį.

Linkėtina kpt. Šetikui sveikam grįžti iš Vietnamo pas savo mielą žmoną ir du sūnus, kurie gyveno pas jo tėvelius, Antaną ir Genutę Šetikus, Oldseybrooke, Conn.

š. m. gegužės mėn. 25 d. Hot Springs, Arkansas, buvo atvažiavęs C. V. Reikalų vedėjas. Sušaukė buvusių šaulių susirinkimą ir įsteigė šaulių grandį. C. V. Reikalų vedėjas p. Mingėla susirinkusiems buv. šauliams pasakė patrijotinę kalbą ir įsteigė šaulių grandį. Iš susirinkime buvusių šaulių seniausiai šauliais yra šie: J. Grybauskas nuo 1920 m. ir K. Cicėnas nuo 1927 m. Grandžiai vadovu išrinktas K. Cicėnas.

Čia yra ir daugiau šaulių, bet susirinkime jų nebuvo. Tikėkimės, kad ir jie į šaulių S-gą įstos. Be to, kiekvieną dieną čia atvažiuoja naujų žmonių apsigyventi, žinoma, bus ir šaulių. Tanke manyti, kad grandis pavirs į būrį ar į kuopą.

Kanados kariuomenės vyr. leitenantas Laisvydis Baršauskas, tarnaująs tankų daliniuose SARCEE bazėje Calgary, Alta. Jis yra sąmoningas lietuvis, nekartą sakęs kalbas Lietuvos kariuomenės šventės proga.