Karinės žinios

1954m. 1

SOVIETINĖS RAKETOS. — Londone turimomis žiniomis, sovietai pastaruoju metu ištobulinę raketą— dvynę, kuri galinti perskristi Atlantą.

AMERIKA PIRMAUJA.— Air Force š. m. pradžioje ruošiasi iššauti keliolika vairuojamų raketų, galinčių nuskristi per 1000 mylių. Sie mėginimai būsią vykdomi vairuojamų sviedinių centre — Floridoje.

POVANDENINIŲ LAIVŲ NAIKINTOJAS.— JAV laivynas labai ištobulino povandeninį pasiklausymo aparatą, kuris galįs tiksliai susekti už daugelio mylių esančius priešo povandeninius laivus, šio aparato pagalba tikimasi nugalėti priešo povandeninių laivų grėsmę, šis įtaisas esąs nepaprastai sudėtingas, su daugybe elektroninių prietaisų. Jis esąs įmontuotas bene dešimtyje povandeninių laivų, naudotų 2-me Pasauliniame kare.

MIG-17.— Turimomis žiniomis, naujasis rusų naikintuvas MIG-17 greitai būsiąs įvestas sovietų aviacijos tarnybon, žinovų nuomone, šis lėktuvas esąs žymiai geresnis už MIG-15, rimtai pasirodžiusius Korėjos kare.

BLOKADOS PLANAS.— Karo atvejui sovietai esą paruošę gana tobulą planą, Vakarų Europos uostams blokuoti, paraližuojant JAV tiekimą. Aųgštieji NATO laivyno pareigūnai šią padėtį svarstysią slaptuose pasitarimuose š. m. pradžioje.

SOVIETŲ BOMBONEŠIAI GRASO AMERIKAI.— Paskutinės informacijos teigia, jog Sovietų Rusija šiuo metu turinti apie 400 tolimojo skridimo bombonešių, galinčių pasiekti JAV ir grįžti, be kuro papildymo. Lėktuvai esą varomi šešių turbino-propelerinių variklių, pasiekiančių ligi 500 mylių greičo per valandą. Tačiau JAV naikintuvams turint daug didesnį greitį, šių bombonešių puolimas turėtų remtis vien netikėtumu.

PULS FORMOZĄ.— Hong Konge esą britai skleidžia sunkiai patikrinamas žinias, jog raudonieji kiniečiai netrukus pradės pirmuosius žygius, kad užimtų Formozą. Esą priešas pirmiausia užimsiąs apie 50 nacionalistų valdomų mažų sa-lėlių, esančių netoli Kinijos pakrančių.

JAV ARMIJOS MAŽINIMO PLANAS.— Ligi 1955 m. sausumos kariuomenė turinti būti sumažinta 300,000 vyrų: a) sumažinti divizijose kovotojų skaičių iš 18,000 į 15,000; b) visai eilei divizijų palikti tiktai rėmus — kadrus, kurie pasipildytų bėdos atveju; c) perkelti iš užjūrio į JAV keliolika divizijų, tuo pačiu sumažinant personalą iš nereikalingos tiekimo tarnybos. Taigi aųgštieji Pentagono pareigūnai palaiką armijos vadovybės nusistatymą, kad JAV kovos divizijos, plačiai išbarstytos Tolimuosiuose Rytuose ir Europoje, būtų grąžintos “namo”. Esą, atsižvelgiant į dabarties strateginius reikalavimus, geriau turėti 12 kovai parengtų divizijų “po ranka”, negu 26 užjūriuose

SKLANDYTUVAI-ROBOTAI—Strateginės karo aviacijos vadovybė planuoja, kaip saugiau būtų galima pasiekti priešo teritorijos gilumą. Šiam tikslui planuojama panaudoti sklandytuvus-robotus, lėktuvams pamėgdžioti. Radaro ekrane jie būtų visai panašūs į bombonėšius, pritrauktų priešo gynybos dėmesį, o tuo tarpu tikrieji bombonešiai—tęstų kursą į nurodytus taikinius.

SOVIETŲ KARO LAIVYNAS.—Švedų karinės spaudos žiniomis, sovietų Baltijos laivynas vėl gavo 12 naujų naikintuvų “Skory” tipo. Dar 18 turįs gauti. Tai esą nedideli, greiti, stipriai ginkluoti ir radaru aprūpinti karo laivai. Baltijos laivynas stiprinamas tokiu tempu, kiek tiktai pajėgia laivų statyklos. Sovietai čia statą tik povandeninius laivus ir lengvuosius kreiserius.

POVANDENINIS LILIPUTAS.

Amerikinė spauda pereitais metais rašė, kad Long Island aviacijos dirbtuvėse gali būti statomi 25 tonas sverią povandeniniai “laivai”. Vadinasi, jie yra lengvesni už transatlantinio "Queen Mary’s” inkarą ... Įgula — 4 vyrai, ilgis—40  pėdų. Paviršiumi plaukia 10 mylių, o po vandeniu 12 m. per valandą.

Jie plaukia taip tyliai, jog jų negali sugauti naujausi klausymo aparatai. Šie liliputai gali pulti priešo įplaukas ir uostus, užminuoti laivus ir pakrančių įtvirtinimus. Panėrę gali plaukti per 500 mylių. Gali būti transportuojami helikopteriais ir nuleidžiami į ežerus, į uždaras jūras.

“NAUTILUS” JAU PAKRIKŠTYTAS

Sausio 21 d., Groton, Conn., laivų dirbtuvėse pastatytas pirmasis atomine energija varomas povandeninis laivas buvo iškilmingai nuleistas į vandenį. Sudauždama šampano butelį į laivo šonų, prezidento Eisenhowerio žmona jį pakrikštijo “Nautilus” vardu. Tai Jules Verno romane kadaisia aprašyto fantastinio povandeninio laivo vardas.

Pranešime apie laivo krikštynas “Amerikos Balso” komentatorius P. Labanauskas pastebėjo, kad kaip ir daugelis žmogaus svajonių apie laivus, nardančius po storiausiais ledynais ir ištisas savaites išbūnančius po vandeniu — išsipildė.

“Nautilus,” jau nebe elektros ar skystos degamosios medžiagos variklių, bet atominės jėgainės, varomas galės išsilaikyti po vandeniu ilgą laiką ir perplaukti Atlantą, visai neiškildamas į paviršių. Apskaičiuojama, kad uranijaus gabalas, kiaušinio didumo ir sveriąs apie kilogramą, duos užtektinai jėgos laivui apiplaukti aplink pasaulį. Tas kilogramas uranijaus atstos ąpie 3,000tonų anglies arba 60,000 galionų naftos.

Atominės jėgos varomas povandeninis laivas išvengs ir kitos, iki šiol tokius laivus paraližavusios sunkenybės, tai dažno ryšio su paviršiumi, deguonies motorams pasiimti. “Nautilus” galės pilnu greičiu perplaukti Atlantą ar kurį kitą vandenyną, neiškildamas į paviršių, kadangi jo varymui deguonis nebus reikalingas, o taip pat nebereikės nei baterijų prikrovimo.

Atominė laivo jėgainė susideda iš dviejų dalių. Pirmąją dalį sudaro pati jėgainės širdis, tai vadinamasis reaktorius, kuriame atitinkamai paruoštas uranijus yra visą laiką šaldomas vandeniu, dideliu spaudimu, kad jis nepavirstų į garą. Kitoje dalyje tas vanduo, eidamas per ypatingus vamzdžius, kitą vandens kiekį paverčiai augšto spaudimo garu. Šis garas varo povandeninio laivo turbinas, sujungtas su laivo straigais.

Pirmojo atominio pov. laivo statybai vadovavęs adm. Riskoveris dabar vadovauja ir pirmosios atominės elektros jėgainės statybai.


1954m. 2

NAUJOS KONSTRUKCIJOS POVANDENINIAI LAIVAI

Karo laivynas greit turės mažą miniatūrinį povand. laivą, pavadintą “MINISUB”. šis laivas bus vos 50 pėdų (apie 17 m.) ilgumo. Jo paskirtis vykdyti po vandeniu sprogdinimo darbus. Laivą valdys vienas asmuo, o likusieji trys atliks “žmog-varlių”, vadinamų “frogmen”, pareigas.

IR PO VANDENIU IR ORE!

Galima laukti, kad karo laivynas netrukus paskelbs apie naujus patobulinimus. Tai bus iš po vandens į orą besiveržiąs vairuojamas sviedinys, kuris būsiąs iššaunamas iš povand. laivo torpedoms leisti vamzdžių. Sviedinys, išsiveržęs iš po vandens, išskleisiąs mažus sparnus ir skris į taikinį

VIEN AVIACIJAPASITIKĖTINEGALIMA

Jungtinių štabų viršininkas admirolas Radford neseniai liudijo senato komisijoj, kuri svarstė karinio biudžeto klausimą. Admirolas Radford komisijoj pasisakė už naują vyriausybės gynybos strategiją, kuri geriausiai tinkanti laisvojo pasaulio iniciatyvai išlaikyti. Tą “naujo požiūrio” JAV politika, reiškia, kad jei mes būsime puolami vienoje vietoje, mes galėsime kirsti atgal bet kurioje kitoje vietoje, nors ir nebūtinai atominiais ginklais.

Jungtinių štabų viršininkas admirolas Radford nurodo, kad Vyriausybės gynybos strategijoj pabrėžiama laisvų tautų bendradarbiavimas. šios taaitos, girdi, sudaro kolektyvines pajėgas, ir iš kiekvienos jų laukiama prisidedant tokiomis pajėgomis, kurios yra veiksmingiausios. Tai reiškia, kad kitos tautos kreips didesnį dėmesį į defenzyvi-nes sausumos pajėgas, kurias Amerika padės aprūpinti ginklais, laivais ir lėktuvais.

Vyriausybė yra įsitikinusi, nurodė admirolas Radford, kad mes turime turėti stiprius, judrius, kautynėms paruoštus vienetus, kuriuos galima būtų permesti kur tik bus reikalinga.

Tai, žinoma, nereiškia, sakė admirolas Radford, kad galima pasitikėti vien tik aviacija.

 

VAIRUOJAMU SVIEDINIŲ LENKTYNĖS

Pagal turimus iš Sov. Rusijos pranešimus, atrodo, kad sovietų karo laivynas gali būti pralenkęs Amerikos karo laivyną vairuojamų sviedinių tobulinimo srityje. Esą kai kurie sovietiniai naujausi karo laivai turi katapultas paleisti skraidančioms torpedoms bei stambiems vairuojamiems sviediniams. Yra žinių, kad rusai stato tris lėktuvnešius Baltijos jūroje. Pastebėtina, kad JAV karo laivynas netrukus paskelbs, jog nebaigtas statyti kautynių laivas — “KENTUCKY" būsiąs perdirbtas į vairuojamiems sviediniams šaudyti karinį laivą.

“NAUTILUS” TURĖS TV

Neseniai nuleistasis į vandenį naujausios konstrukcijos ir atomine energija varomas povandeninis laivas “NAUTILUS”, be kitų, naujausių elektroninių įrengimų turės nepaprastą po vandeniu veikiantį televizijos aparatą. Šis aparatas padės surasti povandenines uolas, nuskendusius laivus ir kitas kliūtis. “Nautilus” taip pat galės nerti tokion gilumon, kurios ligi šiol nėra pasiekęs joks karinis povandeninis laivas. Visos smulkmenos laikomos griežtoje paslaptyje.

JAPONAI NEATSILIEKA

Amerikos spaudoje liko lyg ir nepastebėta, kad Japonija sparčiais šuoliais žengia tobulindama savo statomus lėktuvus. Japonai taip pat įsijungė į rungtynes vairuojamų sviedinių gamyboje. Japonų mokslininkams čia padeda šveicarai iš pagarsėjusios Oerlikon ginklų gamybos bendrovės.

NE TAIP JAU BLOGA

Ligi šiol prancūzų visuomenėje vyravo įsitikinimas, kad Prancūzija metų laikotarpyje Indo-Kinijoje neteko tiek karininkų, kiek jų išleidžia garsioji St. Cyr. karo akademija. Pagal paskutinius žuvusiųjų statistinius duomenis, vaizdas atrodo kitoks. Per 7-rius karo metus su Vietnamo jėgomis viso žuvę apie 900 St. Cyr akademijos auklėtinių. Tai šiek tiek daugiau, negu vienerių metų St. Cyr išleidžiamoji klasė. Tačiau sužeistųjų skaičius yra daug blogesnis: apie 20% visų prancūzų karininkų netenka sveikatos jau po 27 mėnesių karinės tarnybos IndoKinijoje.

DALINIAI Į HAVAJUS

Netektų per daug nustebti, jeigu tos dvi divizijos, kurios būsiančios atitrauktos iš Korėjos, bus perkeltos į Havajus. Washingtonas pageidautų šias abi divizijas turėti čia Amerikos žemyne, bet iš šalies yra spaudimo, bent vieną diviziją palikti pakeliui Havajų salyne. Priežastis tokia: šis dalinys nepaprastai pakeltų salos gyventojų ekonominį stovį.


1954m. 3

Amerikiečių kariuomenė daro bandymus su iš specialių medžiagų pagamintais batais, kurie turėtu pėstininkus apsaugoti nuo lengvų minų.

Korėjos fronte artėdami pėstininkai dažnai užeidavo minų laukus, kuriuose pereiti be stambiu nuostolių neįmanoma. Naujų priešmininių batų paskirtis bus apsaugoti kario kojas nuo sužalojimų einant per minų laukus.

Be to, vra pagamintas specialus padas, uždedamas ant normaliu batų, kuris manoma sumažins nuostolius nuo lengvo tipo minų vartojamų stabdyti pėstininkų artėjimą ar puolimą.

New Yorko gyventojas Ludwig A. Geiger užpatentavo batus vaikščioti ant vandens paviršiaus. Pionieriai, statydami tiltus, galės vaikščioti apie juos neskęsdami.

Vienas atskiras batas atlaiko žmogaus svorį taip, kad darydamas

žingsnį žmogus neskęsta. Batas yra gaubto keturkampio formos su oro pripūstom sienelėm. Tačiau jų forma gali būti įvairi.

NAUJA BAZE EUROPOJE?

Šiuo metu JAV kariniai nlanuotojai mano, kad būtu gerai, jog i Saaro krašta. būtų galma perkelti šiek tiek JAV kariuomenės. Pagal kai kuriuos šaltinius, Amerikos pareigūnai jau rinke žinias katrie Saarbrueckeno pastatai panaudotini štabo būstinei.

 


1954m 4

 “NIEKADOS NEUŽMIRŠ”

Maršalas Žukovas—dabartinis vienas iš rusų krašto apsaugos vice-ministerių—9 m. po Vokietijos nugalėjimo sukakties proga Pravdoje rašo, kad rusai “niekados neužmirš” Amerikos ir kitų sąjungininkų įnašo sunaikinti Hitlerį. Marš. Žukovas iškelia gen. Eisenhowerio ir anglų marš. Montgomery nuopelnus. Nors ir giria šis rusų maršalas, bet kartu ir piktinasi kam Amerikos užsienio politika “žaidžia su pavojingais ginklais”. Girdi, Wall Street’o bankininkai trokšta nauju karu vėl auksinio grobio.

Šis Žukovo pagarbinimas yra savaip būdingas, nes savo laiku, kaip spėliojama, už savo nuolankumą Eisenhoweriui Stalino “eroje” jis buvo nustumtas iš viršūnių.

Karui baigiantis ir tuoj po karo marš. Žukovas susidraugavo su gen. Eisenhoweriu. Ir kai gen. Eisenhoweris su kitais savo karo vadais 1945 m. lankėsi Maskvoje, tai jie buvo marš. Žukovo svečiai. Tada rusai iš dėkingumo gen. Eisenhoweriui buvo padovanoję kardą, išpuoštą brangakmeniais, kurie vėliau pasirodė netikri—stikliniai. Taip pat žinoma, jog šis rusų maršalas ir gen. Eisenhoweris buvo tapę asmeniniai draugai.

Marš. Žukovas iš Maskvos dingo 1946 m. Buvo žinių, jog jisai vadovauja Odesos karo apygardai. Maskvoj labai retai pasirodydavo. Jei pasirodydavo, tai kaip aukštosios tarybos narys, kuriuo jis buvo išrinktas.

Žukovas vėl iškilo tuoj po Stalino mirties. Praeitų metų kovo mėn. Žukovui grąžino prideramą vietą rusų visuomenėje. Gruodžio 31 d. marš. Žukovui pastatytas paminklas jo gimtajame kaime Kalugos apylinkėje. Tai retas reiškinys, kad gyvas karo vadas Rusijoje tokiu būdu būtų pagerbtas.

Bet gi pagaliau įdomu pastebėti, jog marš. Žukovo artimi draugai — marš. Sokolovsky ir marš. Vasilevsky savo straipsniuose Vokietijos žlugimo proga tiek gen. Eisenhowerio, tiek marš. Montgomery nei žodžiu nepaminėjo.

MIRĖ “TANKŲ VADAS”

Gegužės 16 d. Vokietijoje mirė pasaulinio masto tankų strategijos žinovas plk. gen. Heinz Guderian.

Kaip žinia, vokiečiai, nepaisydami Versalio sutarties draudimo ginkluotis, buvo susikūrę Reichs-wehrą, ir šio Reichswehro motorizuotų dalių štabo viršininku buvo Guderianas. 1936 m. Hitleris viešai paskelbė apie Wehrmächte “tankų formacijas” su Guderianu priešakyje.

Guderiano tankų strategija pasiekė savo viršūnių karo veiksmuose Lenkijoje ir Prancūzijoje 1939—1940 m. Lenkų pajėgos tankų kyliais buvo sukapotos ir sunaikintos. Žygyje į Prancūziją Guderiano tankai, aplenkę Maginot liniją, įsiveržė pro Belgiją. Ačiū Guderiano tankams buvo pagreitintas sąjungininkų sutriuškinimais 1940 m. gegužės 13 d. ties Sedane Prancūzijoje. Už šią pergalę Guderianas gavo plk. generolo laipsnį.

Guderianas buvo nuomonės, kad tankai esti sėkmingiausi, jei tučtuojau juos efektyviai remia kitos jėgų rūšys.

Hitleris susipyko su Guderianu todėl, kad pastarasis priešinosi Hitlerio “taktikai” milžiniškais tankų kyliais užimti Maskvą. Jį atleido, ir Hitlerio “taktiką” ištiko katastrofa.

Nedidelio ūgio, stambaus sudėjimo Guderianas buvo nepaprastos energijos ir drąsos karys, tikras “fronto linijų generolas”. Tai ne politiko, bet perdėm kario tipas.

 

Po 1944 m. pasikėsinimo Hitleris pasikvietė Guderianą atstatyti po Stalingrado ir kitų mūšių aptriuškintą tankų armiją, bet jau buvo vėlu. 1945 m. gegužės mėn. Guderianas pateko į amerikiečių nelaisvę. Kaip karo nusikaltėlis nebuvo teistas. Gyveno senelių prieglaudoj, kur parašė pagarsėjusią knygą “Tankų vadas”, išleistą vokiškai ir angliškai, kurioje tarp kitko rašo, jog dabartiniai “rytų agresoriai galėtų Atlantą pasiekti anksčiau, nei kontinentą pasiektų efektyvi užjūrio pagelba”.    J. V.

 

Indokinija.

Kinijos komunistų vadas Mao tse-tung yra parašęs knygą apie karo vedimą. Joje siūlo trijų fazių strategiją, kurios pagelba Azijos komunistai gali laimėti revoliucinius karus prieš vakariečius. Pirmoje fazėje, kada priešas saugoja didesnius miestus, komunistai naudoja pasitraukiantį gynimąsi. Antroji fazė—“kirsk į nosį ir trauk už uodegos”, tai partizaniniai veiksmai priešo užnugaryje ir staigūs užpuldinėjimai išsikišusių pozicijų. Treciojoj fazėje komunistai pereina puoliman masinėm atakom.

Indokinijoj minėtoji strategija yra pritaikinta paraidžiui ir komunistam visai sėkminga. Pirmiausia užpuldinėti pajūrių miestai, vėliau partizanų veiksmai plačiam užnugaryje, iššokimai į Laos ir Cambodiją. Apsisaugoti nuo tokių komunistų veiksmų prancūzai sudarė keletą atsparos mazgų, vienas ir stipriausias iš jų buvo Dienbienphu, įtvirtintas 1953 m. lapkričio mėn. Jame buvo apie 10.000—15.000 vyrų įgula vadovaujama gen. Christian de Castries. Tik kovo viduryje komunistai pradėjo masinius puolimus prieš Dienbienphu, kuriam paimti panaudojo apie 25.000 —

50.000    pajėgas su stipria artilerija ir priešlėktuvine artilerija. Per 57 dienas komunistai įvykdė 5 masinius puolimus kaskart prancūzus suspausdami į mažesnį plotą. Dienbienphu krito gegužės 7 d. Tai buvo komunistinės strategijos trečiosios fazės vykdymas.

Apytikriai prancūzų nuostoliai:

14.000    vyrų ir viena moteris—gail. sesuo, visas ginklavimas. Iš to skaičiaus 3.000—5.000 buvo nukauti, sužeisti ar paimti nelaisvėn prieš paskutinį puolimą. Per šių kautynių laikotarpį prancūzai prarado 50—75 lėktuvų.

Spėjami komunistų nuostoliai: skaičiuojama, kad per masinius komunistų puolimus iš trijų ten dalyvavusių divizijų dvi buvo išžudytos, t. y. tarp 20.000 ir 40.000 vyrų.

Nežiūrint skaudžių nuostolių prie Dienbienphu, komunistai pasilieka pajėgūs, jie kontroliuoja visą Vietnam šiaurę, partizanai veikia prancūzų užpakalyje. Lietaus laikotarpis, kuris tęsiasi nuo balandžio iki spalio mėn., yra didžiausia kliūtis komunistams pulti.

Skaičiais imant prancūzų nuostoliai nėra lemtini, nes jie Indokinijoj turi 200.000—500.000 kariuomenės. Dienbienphu kritimas yra daug skaudesnis psichologiniu požiūriu, smarkiai sukrėstas Prancūzijos karinis prestižas. Po Dienbienphu kritimo Prancūzijoj turės įvykti lūžis; lūžio kryptis priklausys ar jie Dienbienphu pastatys šalia Verdu-no, apsisprendimas ir ištvermė, ar šalia Sedanno—nevilties ir gėdos.

Komunistai jau pradėjo pulti prancūzų pozicijas prie Vietnam sostinės Hanoi.

Bendrai atrodo, kad karas Indokinijoj vyks ir toliau, bet jame dalyvaus daugiau vietinės jėgos. J. A. Valstybės savo kariuomenės ten nebesiųs, tik tieks ginklus ir karines medžiagas.

Rusija

Gegužės 1 d. parade demonstravo naują bombonešį, kuris gali atnešti atominę bombą į Ameriką ir grįžti atgal. Naujasis lėktuvas didumu prilygsta Amerikos B-52, o gal šį ir viršina: jis turi 4 ar 6 motorus (B-52 varomas 8-nių motorų). Amerikos kariniai sluogsniai spėja, kad rusai gali turėti naujųjų bombonešiu daugiau, negu Amerika turi B-52.

Palestina

Prie Izraelio sienų kybą karas. Po kovo 16 d. incidento, kur buvo nužudyta 11 žydų, pasienio susidūrimai tarp žydų ir arabų dažnėja diena po dienos. Praeitą rugsėjo mėn. ŪN paliaubų komisija gavo skundų dėl pasienio incidentų iš žydų 6, o iš Jordano 7, gi paskutinį mėnesį — iš žydų 123 ir 72 iš arabų. Kai kurie UN komisijos nariai išsiunčia savo šeimas namo “dėl visa ko”.    J. L.

Kaip yra su Nautilium?

Apie tai nedaug rašoma, bet karo laivynas turi šiokių tokių bėdų su pirmuoju atominiu pov. laivu Nautilium. Teisingai ar klaidingai, bet Bureau of Ships pareigūnai kaltina, kad šio pov. laivo netobulumai glūdi garo katile ir “nepaprastuose metoduose”, kuriuos šiam laivui statyti buvo pritaikęs admirolas Hyman Rickover. Admirolas Nautilių dabar perdavęs užbaigti Bureau of Ships vadovybei.

Paskutinėmis žiniomis, kurios lyg ir papildytų minėtą pažiūrą, Nautiliaus išplaukimas į bandomąją kelionę būsiąs atidėtas vėlesniam laikui. Ši bandomoji kelionė buvo numatyta šių metų vasarą, bet dabar atidėta iki rudens. Esą rasta kai kurių netobulumų laivo konstrukcijoje.

Grėsminga sovietinė raketa.

 

Gautos iš Šveicarijos žvalgybos žinios rodo, kad sovietai pagaminę naują priešlėktuvinę raketą-lėktuvą, sveriančią keturias tonas. Šio lėktuvo pilotas skrenda gulėdamas ant pilvo. Lėktuvo greitis siekia 700 mylių per valandą ir 350 pėdų aukštį pasiekia per vieną sekundę. Šis naikintuvas, ginkluotas 3 colių kalibro raketomis. Sakoma, kad kuro užtenka tik 7 minutėms.Naujos karo laivyno raketos.

 

Ramiai be didesnės propagandos baigta nauja priešlėktuvinė raketa, kuri rungtyniaus su armijos raketa NIKE. Kaip žinoma, Nike baterijos yra statomos aplink didžiuosius JAV pramonės centrus. Karo laivyno raketa, vadinamoji “Terier”, yra tobulas ir nepaprastai taiklus ginklas.

Atominė priešlėktuvinė artilerija?

Priešlėktuvinės apsaugos žinovai šiuo metu svarsto planą, kaip būtų galima panaudoti atominį priešlėktuvinį vairuojamą sviedinį (missile), kurio sprogstamoji jėga sunaikintų viską vienos kvadratinės mylios plote. Teoretiškai toks sprogimas sunaikintų ištisas atskrendančių bombonešių eiles. Lieka viena problema: kas bus, jeigu bombonešiai skris ne grupėmis, bet atskirais vienetais ir bandys pulti iš pasalų.

Naujas povandeninis laivas

Greičiausias pov. laivas, ALBACORE buvo baigtas statyti balandžio mėn. Šio laivo greitis yra iš dalies rezultatas naujos formos, kuri yra panaši į banginį.

Vandenilio bombos sprogimo jėga.

Pentagono pareigūnai, kurie kovo mėn. stebėjo H-bombos sprogimą, tvirtina, kad šios bombos sprogimo jėga ir galia buvusi neprivertinta spaudos pranešimuose. Jeigu Pentagono asmens apskaičiavimai yra teisingi, tad šios bombos sprogsta moji jėga būtų lygi 28,000,000 tonų dinamito.

TV žvalgybos tarnyboje.

Detroito arsenalų inžinieriai ištobulinę motorizuotą, radijo kontroliuojamą televizijos stotį, kuri galės žvalgyti už priešo linijų. Užkelta ant greitų tankų tokia TV kamera galės greit pasiekti priešo linijas irperduoti į užnugarį priešo pozicijų stovį, ligi priešo ugnis suskubs ją išvesti iš rikiuotės.

Grėsmė iš Prano-Juozapo Žemės.

Norvegijoje vis labiau tikinama, kad Arktikos jūroje esanti Prano-Juozapo Žemė yra ruošiama kaip puolimo bazė prieš Ameriką. Esą, pirmieji puolimo lėktuvai kaip tik kils iš šios salos. Raudonieji šioje saloje esą statosi taip pat ir vairuojamų sviedinių bazę. Prano-Juozapo Žemė yra visai netoli nuo Grenlandijos, kur JAV turi savo atramos taškus. Iš šios salos sovietų tolimojo skridimo bombonešiai galėtų pasiekti Čikagą, Clevelandą ir Hanford, Wash, (atomines įmones) per šešerias valandas.


 

1954m. 5

Raudonųjų ir prancūzų susigrupavimas Deltos kautynėms

INDOKINIJA.

Deltos kautynės, kurios jau prasidėjo, vyksta už plotą, kuriame yra:

1.    Šiaurės Vietnamo sostinė Hanoi,

2.    šiaurinės Indokinijos svarbiausias uostas Haiphong,

3.    šiaurės Indokinijos maisto aruodas,

4.    Indokinijos tankiausiai apgyventa sritis.

5.    Prancūzų pasipriešinimo centras

prieš Viet Minh komunistus per 3 metus.

Po Dienbienphu kritimo raudonieji leido prancūzams lėktuvais išsivežti apie 800 sunkiai sužeistus belaisvius. Tam sąlyga: prancūzų aviacija neveiks Dienbienphu plote išgabenimo laikotarpyje. Tą raudonieji išnaudojo pajėgų permetimui ir tiekimo pristatymui į Deltos rajoną.

Raudonųjų planas: nelaukti lietaus laikotarpio pabaigos, kuris leistų prancūzams sutelkti daugiau pajėgų iš kitų rajonų, sutriuškinti prancūzų pasipriešinimą Deltoje. Jie ieško silnų vietų prancūzų pozicijose, jau keletą atsparos taškų užėmė. Partizanai subėga beveik kiekvieną naktį sugadinti susisiekimo kelius tarp Hanoi ir Haiphong.

Po Dienbienphu kritimo prancūzai Indokinijos karo vadą gen. Navarre pakeitė generolu Paul Ely, kuris iki tol buvo Kariuomenės štabo viršininku. Jam pavesta ir civilinė Indokinijos vadovybė.

Jo štabo karininkų nuomonės suskilę: vieni linkę pulti, kiti nori gintis. Gen. Ely yra šalininkas puolimo. Jo ankstyvesnis paskyrimas Kar. štabo v-ku turėjo tikslą išrauti paskutines šaknis iš Prancūzijos armijos galvojimo pagrįsto Maginot linijos doktrina.

Prancūzų Unijos pajėgos skaičium maždaug lygios raudonųjų pajėgoms, bet geriau ginkluotos — apytikriai 110.000 vyrų 80-j e batalijonų. Pažadėta 2 lengvos divizijos sustiprinimų. Prancūzai turi pilną vyravimą ore. Dar daugiau lėktuvų kelyje iš JAV, taip pat laukiama daugiau šarvuotų laivelių, kurie čia labai reikalingi, nes kautynės vyksta pusiau žemėje, pusiau vandenyje.

Raudonųjų artilerija, spėjama, pasireikš mažiau, kaip prie Dienbienphu, nes Deltoje nėra džiunglių ir pabūklai reikės tempti per dumblą ir bus lengvai pastebimi iš lėktuvų.

Prancūzų planas: sutraukti kuo daugiau pajėgų iš “ramių” rajonų ir sudaryti judrius rezervus prieš-smūgiams prieš raudonųjų puolimus.

Prancūzai galvojo turėsią laiko susitelkti ir geriau įsitvirtinti lietų laikotarpyje, bet išėjo kitaip, nes raudonieji nebojo lietaus. Be to, vietinių daliniai nelabai patikimi, daug pereina pas komunistus. Ypač perbėgimai pagausėja po didesnio raudonųjų artilerijos veikimo. Iš viso, vietiniai prancūzus laiko okupantais.

Kaip vyks kautynės už Deltą ir kokia bus jų pabaiga, daug priklausys nuo prancūzų apsisprendimo: ar išgelbėti ekspedicines pajėgas, ar išsaugoti Indokiniją? Po 8 metų karo, Prancūzijai atėjo momentas kada ji turi apsispręsti dėl Indokinijos išsaugojimo, bet Prancūzijos parlamentas nepanorėjo balsuoti už išsaugojimą. Atrodo, jis bus priverstas balsuoti už ekspedicinių pajėgų išgelbėjimą. Tada nebus Dunkirkeno Indokinijoj; prancūzai apleis Deltą tokiu apskaičiavimu, kad nereikėtų kautis dėl priėjimo prie Tonkin įlankos pakraščių.

Yra davinių manyti, kad atsitraukimo iš Deltos atveju JAV karinės pajėgos padėtų prancūzams atsipalaiduoti.

JAV aviacijos technikai prie prancūzų pajėgų palaipsniui atitraukiami pagal sutartą lentelę, nors prancūzai nori juos turėti bent kaip JAV simbolį.

Pastebėta, kad Kom. Kinijos turimieji rusų Migai telkiami Hainan saloje. Jei tie Migai įsikištų į Indokinijos karą, tai būtų signalas JAV pradėti “masinio keršto” veiksmus.

NATO

Gen. Gruenther tiki, kad, jei Rusija šiemet pradėtų karą Europoje, tai Šiaurės Atlanto Pakto valstybės sugebėtų jai tinkamai pasipriešinti. 50 divizijų pasiruošusių kautynėms, tiek pat rezerve įvairiame pasiruošimo laipsny. Jis turi 4.000 lėktuvų, atominę artileriją ir vairuojamas raketas.

RUSIJA

Rusija dabar turi 175 judrias ir paruoštas divizijas prieš 19 div. JAV, per 30 dienų ji gali sumobilizuoti kita tiek.

Jūroje Rusija stiprėja diena iš dienos abiejuose vandenynuose. Povandeninių laivų turi daugiau, negu kas kitas. Povandeniniai laivai apginkluoti vairuojamom raketom, kas ypač sudaro pavojų JAV pakraščiams.

VOKIETIJA

Pagal nuomonių surinkimo davinius, vokiečių jaunimo (tarp 16—25 metų) 63% pasiruošę tarnauti karuomenėje, jei tik būtų pašaukti; pernai buvo tik 48%.    J. L.


1954m. 7

GREIČIAUSIAS PASAULYJE NAIKINTUVAS

Neseniai buvo išbraukta raidė Y iš YF—100 sprausminio naikintuvo ženklo. Tai reiškia, kad visi bandymai su juo baigti ir jis yra pradėtas masiniai gaminti.

Amerikiečiai, Britai ir, neabejotinai, Rusai, jau kuris laikas turėjo sprausminius, kurie galėjo skristi greičiau už garsą smigdami iš didelių aukščių. Naujasis naikintuvas gali skristi greičiau už garsą skrisdamas lygiagrečiai žemės paviršiumi. Jis yra pastatytas ir aprūpintas jėga, kad skristų ir veiktų didesniuose už garsą greičiuose, tuo tarpu, kai senesni lėktuvai pajėgė skristi tais greičiais tik siekdami rekordų.

F—100 yra skiriamas ženklas, žymintis naują sprausminio amžiaus dalį; pirmas iš visos eilės naujų greičiau už garsą skrendančių lėktuvų. Tarp jų yra “McDonell YF—101 twinjet Woodoo” — ilgo atstumo bombonešių palydovas; “Republic’s XF—103” — naikintuvas; “Convair YF—102 delta-wing” naikintuvas; “YF—105” naikintuvas—bombonešis; “Lockheed’s YF— 104”; ir laivyno “Douglas XF4D—1 Skyray (delta—wng)” — naikintuvas; "XF10F—1 Jaguar” (varieble sweep-wing) — naikintuvas; ir “McDonell XF3H—1 Demon”.

Kai kurie iš šių lėktuvų jau yra skraidanti, kai kurie yra statomi, o kiti dar tik popieryje. Kai kurie bus gaminami kai greitesni ir geresni modeliai išsivystys iš dabar bandomų. Kai jie pradės eiti į masinę gamybą, Amerikos oro pajėgos pasidarys tikrai supersonines— viršgarsinio greičio.

Naujasis naikintuvas veikia dienos metu ir jį galima pavadinti ginklų platforma. Jo pagrindinis uždavinys yra sunaikinti priešo naikintuvus priešo teritorijoje, tuo duodant puolantiesiems (A) — bombonešiams ne tik jėgų persvarą, bet ir visos reikiamos oro plotmės kontrolę. Tam darbui jis turi būti pajėgus skristi, ne tik augštai ir greitai, bet ir toli; tai reiškia, jis turi nešti didelius kiekius kuro. Todėl jis yra didelis ir gali nešti bombas ir raketas po sparnais antriniam uždaviniui, kaip žemai skrendantis oro-žemės puolimo ginklas. Toks svoris neleidžia jam išvystyti pilno greičio, bet numetęs bombas ir išleidęs raketas jis gali prasimušti pro priešo naikintuvus namo.

Nors šis naikintuvas yra tęsinys F—86 Saberjet lėktuvo, kuris sulaužė daug greičio rekordų ir pasižymėjo oro kautynių istorijoje prieš MIG—15 Korėjoje, tačiau jis yra naujos rūšies lėktuvas. Jis gali skristi apie 660 m. p. v. 40.000 pėdų kautynių aukštyje ir maždaug 762 m. p. v. jūros lygyje. Didesnis už F—86, F—100 yra 45 pėdų ilgio ir sveria daugiau negu 20.000 svarų.

Labiausiai jis skiriasi nuo savo brolio savo sparnais. F—86 turi 35-laipsnių kampą tarp sparno ir liemens (sweep), tuo tarpu kai F—100 turi 45—laipsnių kampą. Jėga stumianti F—100 gaunama, iš naujos rūšies variklio — “split-compresor” J—57, kuris, gamintojų sakoma, būsiantis galingiausias masinės gamybos variklis pasaulyje.

“Split-compressor” arba “twin-spool” reiškia, kad variklis turi du kompresorius vieną po kito; kiekvienas iš jų yra varomas atskirom turbinom. Pirmas (žemo spaudimo) kompresorius maitina antrą aukšto spaudimo) kompresirių. Turbinos yra sujungtos su kompresoriais tiesioginiais velenais. Tuo būdu gaunamos augštesnės kompresijos lytys už gaunamas iš vieno veleno kompresorių.

Algimantas Balčiūnas

Mažiausiai bijo mirti tie žmonės, kurių gyvybė daugiausia kainuoja.

Kantas


1955m. 9

JAV Gynybos ministeris. Charles E. Wilson apie Amerikos ateities gynybą yra taip pareiškęs; “Dabar įsigalioję kariniai planai ir programos sutelks tokią karinę pajėgą, kurią JAV galės išlaikyti atitinkamame lygyje taip ilgai, kiek reikės.

1957 m. liepos mėn. karo aviacija bus suorganizuota į 137 vienetus, iš kurių 126 bus visiškai parengti kautynėms. Laivyno aviacija turės 16 lėktuvnešių grupių ir 15 prieš pov. laivus nukreiptų eskadrų. Tuo tarpu marinų aviacija susidės iš trijų kovos vienetų.

1955 m. pabaigoje armija turės 17 divizijų, 18 atskirų pulkų, pulko pajėgumo kautynių vienetų, ir 122 priešlėktuvinės artilerijos batalijo-nų.

1955 m. pabaigoje karo laivynas bus sudarytas iš 1,080 laivų, iš kurių 404 bus stambaus kalibro vienetai. Gi marinai, kaip ir dabar turės 3 kautynių divizijas.

1955 m. liepos mėn. JAV karinėse jėgose tarnaus apie 3,047,000 asmenų.

*

Sovietiniai satelitai — Lenkija ir Čekoslovakija — nepatenkinti, kad rusų kariniai lėktuvai, duoti šiems kraštams, esą žymiai blogesni už tuos, kuriuos gavo raudonoji Kinija.

 

JAV, kiek leidžia esamos sąlygos, istorinę Kretos salą paverčia pagrindine gynybos baze rytiniame šios jūros dalyje, ši oro — laivyno bazė karo atveju galės užblokuoti

Dardanelus ir neišleis sovietų laivų išplaukti iš Juodosios jūros, šiuo metu dėl šios salos kontrolės ir vadovybės rungtyniauja du admirolai. Viceadmirolas T. S. Combs reikalauja, kad šios salos administracinė kontrolė priklausytų amerikiečiams, tuo tarpu admirolas lordas Mount-batten nori, kad britai būtų šios salos valdytojai.

BOMBONEŠIAI Į TOL. RYTUS

Amerikos karo aviacija pranešė, kad pirmą kartą į Tolimuosius Rytus bus pasiųsta trisdešimt sunkiųjų, tarpžemyninių bombonešių. Apmokymui tie bombonešiai spalio mėnesį atliks skridimą be nusileidimo iš Vašingtono valstybės į Guamo salą Ramiajame vandenyne.

Karinės aviacijos pranešime nurodoma, kad šio apmokymo tikslas yra pradėti paruošti ir palaikyti visus strateginius aviacijos vienetus pasaulinio masto panaudojimui.


1955m. 10

JA VALSTYBĖS.

JAV kariuomenė 1949 metais į-steigė kursus Lotynų Amerikos karininkams. Per tuos kursus jau perėjo 3000 karininkų, daugiausia žemesnio laipsnio, šiemetinėj laidoj bus ruošiami vadai pulkams ir batalijonams vadovauti. Kursai vyksta ispanų kalba. Susidomėjimas jais yra didelis. Iki šiol tik Argentina kursais nepasinaudojo.

Krašto Gamybos Departamentas paskelbė, kad Amerikos kariuomenėje atskiri negrų daliniai jau panaikinti, juos išskirstant į baltos rasės dalinius, šis žygis, tikimasi, padidins dalinių kovingumą, suprastins komplektavimą ir sutaupys išlaidas.

Amerikos sionistai daro žygių, kad Amerika neduotų ginklų arabų valstybėms. Prieš rinkimus jie gavo 313 parašų iš tų kandidatų į Kongresą ir Senatą, kurie sutinka su sijonistų siekimais. Sionistai tokių parašų prašė iš 750 asmenų.

SOVIETŲ RUSIJA

Iki šių metų Rusija susprogdino 10 atominių bombų. Amerika yra susprogdinusi 50, o Anglija — 3. Š. m. rugsėjo mėn. Rusija pradėjo naują seriją atominių bandymų Wrangelio saloje, Arktikoj. Manoma, kad be atominės bombos sprogdinimo, dar buvo bandomi ir jų taktiniai atominiai ginklai. Spėjama, tie bandymai jau baigti, nes didieji jų vadai, kurie sukiojosi rytuose, jau sugrįžo į Maskvą.

J. L.

NAUJA AMERIKOS STRATEGIJA EUROPOJE.

Susitarus Londone dėl Europos gynimo ir Vokietijos atginklavimo, JAV-bių vaidmuo Europos gynyboje nors palengva, bet pasikeis iš pagrindų.

Jos svarbiausi punktai yra:

1. Kai tik Vokietija atgaus nepriklausomybę ir pradės atsiginkluoti, dalis amerikiečių divizijų, esančių Europoje, bus atitraukta namo į judrų rezervą.

2.    Amerika daugiau dėmesio kreips į aviacijos bazių statymą Europos vakarinių pakraščių valstybėse.

3.    “Masyvinis atkeršijimas”, kaip priemonė atgrasinti Rusiją nuo karo pradėjimo, turės pirmenybę prieš kitus karo vedimo būdus.

Tikima, kad naujoji strategija bus naudinga, nes:

1.    Sudarymas sausumos kariuomenės rezervo JAV-bėse duos Amerikos karinėms pajėgoms daugiau lankstumo. Dabar beveik visi Amerikos kareiviai yra išbarstyti po 50 pasaulio valstybių. Namie sausumos kariuomenės beveik nėra.

2.    Pasiekiamas didesnis taupumas, nes užsienyje esančios dalys brangiau atsieina išlaikyti ir aprūpinti, negu namie.

3.    Sutaupyti pinigai gali būti investuoti į naujų ginklų gamybą, kurie reikalingi pasiruošti “masyvinio atkeršijimo” karui.

4.    Gal tai šiek tiek padėtų subalansuoti valstybės biudžetą.

Tikima, kad davus ženklą pradėti, Vokietijos divizijos gali būti surinktos, apmokytos ir apginkluotos per 12—18 mėnesių.

Aviacijos bazės Europos pakraščiuose jau statomos ar joms statyti jau skirti pinigai.

Viduržemio jūroje Amerikos laivynas sustiprinamas papildomais lėktuvnešiais.

Pasitikėjimas Prancūzija sumažėja. Belgijos ir Olandijos uostai norima praplėsti, kad sugebėtų aptarnauti tiekimą Amerikos dalims Vokietijoj. Tuo sumažinamas priklausomumas nuo Prancūzijos, per kurią dabar eina visos tiekimo linijos.

Daug karinių statybų buvo numatyta Šiaurės Afrikoje, bet tos karinės bazės dabar bus perkeltos į Ispaniją.

Vokietijos atginklavimas sumažina Prancūzijos svarbą, kaip didžiausios sausumos armijos Europos gynybai tiekėjos.

Anglija pasilieka pagrindinis Amerikos sąjungininkas. Amerikos kariuomenė Anglijoje nesumažės, bet dar padidės.

J. L.

KARO PASKELBIMO SUKAKTIS

Spalio 9 d. sukako 15 metų, kai Kanada paskelbė karą nacių Vokietijai. Pirmą kartą šito krašto istorijoj, po dvi dienas užtrukusių parlamento ginčų, formaliai Kanada paskelbė karą. Kanados spauda pažymi, kad sukaktis beveik sutampa su paleidimu iš kalėjimo Werl, Vokietijoje, buvusio SS gen. mjr. Kurt Meyer, savo laiku nuteisto mirti už 18 kanadiečių nužudymą, patekusių nelaisvėn Normandijoj. Kai kurie laikraščiai įrodinėja, kad jo paleidimas laisvėn yra tikra “grėsmė ir pavojus taikai” ...

Ta pačia proga, Kanados spaudoje buvo straipsnių, atvirai pripažįstančių, kad nuo 1939 metų, kai buvo paskelbtas karas nacių Vokietijai, pasaulis apsivertė augštyn kojom. Kanada ir jos 13 partnerių NATO sąjungoj, labai uoliai įieško būdų apginkluoti buvusį priešą vakarų Vokietiją prieš buvusį sąjungininką Sov. Rusiją. Ir šiuo metu Kanados kariuomenės ir aviacijos daliniai dar tebestovi vak. Vokietijoje, kad apsaugotų ją nuo galimo Sov. Sąjungos puolimo.

1939 metais visas Kanados ginkluotas pajėgas sudarė tik 12,700 vyrų, kurių sausumos kariuomenėje buvo apie 4500, laivyne apie 3600 ir aviacijoj 4600 vyrų. Gi II Pasaulinio Karo metu Kanada turėjo daugiau kaip milijoną vyrų, iš jų 730,625 buvo kariuomenėje, 215,000 aviacijoj ir 106,522 karo laivyne.

Po 68 mėnesių karo prieš ašies valstybes, Kanados ginkluotos pajėgos neteko 41,901 užmušto ir sunkiai sužeisto, iš jų kariuomenei teko 22,964, aviacijai — 17,100 ir laivynui — 1837.

Šiuo metu Kanada kasmet išmoka $127,000,000 karo pensijų ir kiekvieną mėnesį yra išrašoma po 200,000 čekių nustojusiems sveikatos veteranams ir jų šeimoms.

RUSŲ POVANDENINIAI LAIVAIPRIE KANADOS KRANTŲ.

Karo laivyno štabas paskelbė, kad paskutinių 18 mėnesių laikotarpyje, Atlanto ir Ramiojo Vandenyno pakrantėse pastebėta pastovi Sov. Sąjungos povandeninių laivų veikla. Taso agentūra pasiskubino šį paskelbimą tuoj pat paneigti ir pavadinti “išradimu”.

KANADA KEIČIA GINKLUS

Reikalas iš naujo peržiūrėti įprastus ginklus ir kylantis naujas karinės strategijos supratimas, randa vis didėjančio pasisekimo Kanados gynybos planuotojų tarpe. Tie reikalai tik ir buvo pagrindinė priežastis Kanados gynybos ministerio inspekcinės kelionės po vakarinę Kanadą pereitą pavasari ir tos kelionės pagrindinė konferencijų tema su aukštesniais kariniais vadais. Dabartinių vyriausių Kanados gynybos planuotojų nuomone, karo vedimo būdas, mygtuko paspaudimo būdu — push button, yra daug arčiau tikrovės, negu kad daugumas žmonių mano. Jų nuomone įprastųjų ginklų amžius baigiasi.

Nors kai kurie lėktuvai Kanados Karališkose Oro Pajėgose (RCAF) dar tik projektavimo stadijoj, bet jų dauguma bus supersoniniai. Dalis jų bus apginkluoti vairuojamųjų raketų svaidymo aparatais ir, nėra abejonės, kad visi lėktuvai bus sprausminiai.

Dabartinis šautuvas yra atsidūręs pačioje jo tobulinimo ir vystymosi eigos gale. Dėl įprastųjų ginklų susenimo, žinoma, yra ir priešingų nuomonių. Spalio mėn. pradžioje Kanados laivyno štabo viršininkas, viceadmirolas E. R. Mainguy, pareiškė, kad atominiai ginklai ir vairuojamos raketos dar nepasendino mūsų įprastų ginklų. Jei atominiai ginklai yra pats paskutinis ir tinkamiausias karo vedimo būdas, tai kokiam tikslui Sov. Sąjunga statosi tiek daug ir didelių karo laivų ir mases povandeninių? Jo nuomone, paskutiniai kariniai patyrimai Korėjoje ir Indo-Kinijoj parodė, kad įprastus ginklus, anaiptol, negalima laikyti pasenusiais ir nereikalingais.

Kanados dabartinė vedamoji politika yra ginklų ir ginkluotų pajėgų ilgas ir palaipsnis vystymas ir didinimas, long pull, skirtingas dideliam ir staigiam šuoliui, koks buvo užsimotas 1950 metais. Nes manoma, kad Sovietų Sąjunga nesiruošianti artimiausiu metu pradėti karo.

Numatomos pinigų sumos išleisti Kanados karo aviacijai yra užplanuotos net ligi 1961 metų. 1953 metais karo aviacija kaštavo Kanadai 430 milijonų dol., t. y. apie 14 Kanados gynybos biudžeto. Šiais metais ji kaštuos apie 470 mil., sekančiais apie 460 mil., toliau suma išsilygins ir kaštuos apie 450 mil. kasmet.

Atominė bomba nelaikoma pakankamai grėsminga, kad sulaikytų nuo būsimo karo. Pagrindinė žemyno gynybos priemonė yra laikoma J . A. Valstybių strateginių bombonešių apsauga; tų bombonešių, kurie neštų atomines ir vandenilio bombas į Sov. Rusiją, jei rusai pradėtų karą.

Nežiūrint Kanadoje daug kur pasireiškiančio, taip vadinamo sezoninio nedarbo, kuris kai kuriem kanadiečiam tęsiasi jau beveik metai, š. m. spalio mėn. pradžioje vyriausybė paskelbė algų pakėlimą visai eilei augštesnių pareigūnų. Šiuo metu Jungtinio štabo viršininkas gen. C. Foulkes per metus gauna $18.500, Laivyno štabo viršininkas viceadmirolas E. R. Mainguy gauna $17.500. Yra ir kitų aukštų pareigūnų, gaunančių panašius atlyginimus.

J. Skaržinskas

VOKIETIJOS APGINKLAVIMAS

Londono susitarimą dėl Vokietijos apginklavimo patvirtinus, Vokietija turės 12 divizijų, aviaciją ir laivyną.

Ginklavimas ir kitas aprūpinimas jau paruoštas amerikiečių sandėliuose Europoje. Vak. Vokietijos vyriausybė jau turi įregistravusi 150,000 savanorių.

Kada bus pradėtas ginklavimas dar neaišku. Spėliojama, kad dar praeis 3—4 metai iki Vokietija galės praktiškai įsijungti į Europos gynimą.

Naujoji Vokietijos kariuomenė bus sudaryta iš 500,000 vyrų.

Sausumos kariuomenėj— 300,000 vyrų: 12 divizijų, iš jų 2 mechanizuotų pėstininkų, 4 tankų, 6 motorizuotos.

Aviacijoj— 86,000 vyrų: 10 bombonešių vienetų, 6 naikintuvų vienetai, viso 1,326 lėktuvai ir 2,000 lakūnų.

Laivyne— 50,000 vyrų. Laivai, tik ginkluoti pakraščių apsaugos greitlaiviai.

Be to, 64,000 pagelbinio personalo.

Leidžiama turėti generalinį štabą.

Vokietijai uždrausta gamintis atominiai, bakteriologiniai ginklai, taip pat vairuojamos raketos, dideli karo laivai, bombonešiai, povandeniniai laivai virš 350 tonų. Ji gali laisvai gamintis sprausminius naikintuvus, tankus ir patrankas.

Tankų divizijos turės po 300 tankų, dvigubai, daugiau kaip nacių Panzer divizijos turėjo II-jo pasaulinio karo metu. Motorizuotos divizijos turės po tankų batalijoną iš 60—80 tankų. Dvi mechanizuotos pėstininkų divizijos turės po 3 tankų batalijonus, 6 pėstininkų ir 1 žvalgybos šarvuočių batalijoną ir kitus pagelbinius dalinius.

Aviacijos uždaviniai — tik betarpis kautynių dalinių rėmimas.

Vyrų šaukimas kariuomenėn bus pravestas JA Valstybių pavyzdžiu. Karo tarnybos ilgis numatyta 13 mėnesių.

Naujosios kariuomenės mokymą ir drausmę norima taip sutvarkyti, kad nebegalėtų atgyti vokiškasis militarizmas.

Vokietijos armijos atkūrimas kainuos apie 10 bilijonų dolerių. Dalį padengs JA Valstybės.Tik šaltasis karas tarp komunizmo ir vakarų pasaulio sudarė Vokietijai palankias sąlygas apsiginkluoti ir atsistoti Vakarų pusėje. J. L.