VISŲ AMŽIŲ LIETUVOS KOVŪNŲ DVASIA TEBEDEGA MŪSŲ ŠIRDYSE

LAPKRIČIO 23-OJI

Amerikos Lietuvių Legiono Dariaus Girėno Postas su vėliavomis prie Apreiškimo parapijos bažnyčios, Brcoklyne. Waterburio “RAMOVES” skyrius su gautąja S-gos vėliava viduryje. New Yorko “RAMOVES” skyriaus šeimyniniam pobūvyje: adv. Kostas Jurgėla, gen. št. plk. Iz. Kraunaitis. kpt. P. Jurgėla ir gen. št. plk. Valušis.

Mūsų tradicinė Nepriklausomos Lietuvos Kariuomenės Šventė, Lapkričio 23-oji, šį kartą buvo paminėta prasmingomis iškilmėmis, giliu susikaupimu, visų žuvusiųjų dėl Lietuvos laisvės karių partizanų ir visos mūsų pavergtos tautos kančių prisiminimo ženkle.

Ši viena gražiųjų mūsų tautinių tradicijų — jautrus visuotinis prisiminimas visų amžių lietuvių tautos kovotojų, žuvusiųjų ir narsumu pasižymėjusių vyrų — yra ryškus įrodymas, kad Lietuvos kovūnų dvasia nepalaužiamai tebėra gyva mūsų visų širdyse.

Atsikuriančios Lietuvos kariuomenės pirmojo įsakymo išleidimo diena anais 1918 metais mūsų sostinėje Vilniuje, savaime aišku, buvo kaip visos kitos pilkosios, sunkios negando dienos. Tačiau susiorganizavus kariuomenei ir įgyvendinus Vasario 16-sios aktą — ši pirmojo esminio oficialaus kariuomenės dokumento paskelbimo diena simboliškai surišo didžiąją, kovingą Lietuves praeitį su nepriklausomybės kovų meto dabartimi, su visa tragiškąja mūsų kovojančios tautos epopėja, kuri tebesitęsia ligi šių dienų.

Tad veltui kas mėgintų šią tradicinę dieną sumenkinti, grubiai sukasdieninti ar panaudoti pigiai demagogijai. Ji didi, nepamirštama, glaudžiai susijusi su dabartimi, su mūsų kovojančia tauta ir jos kariais, tebededančiais savo kančių ir kraujo auką Tėvynėje ir kituose pasaulio frontuose, prieš tą patį Lietuvos ir visos žmonijos priešą.

Žurnalo apimtis neleidžia plačiau aprėpti Lapkričio 23-sios minėjimų daugelyje mūsų kolonijų, apie kuriuos skaitome pasaulio lietuvių spaudoje. Štai bent keletas trumpučių, ryškesnių pavyzdžių.

"RAMOVĖS” SKYRIUI ĮTEIKTA VĖLIAVA

Waterbury, Conn. Minėjimas įvyko lapkričio 22 d. Iškilmingos pamaldos už žuvusiuosius buvo atlaikytos Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje 11 val. Daug rūpestingumo parodė kun. klebonas Valantiejus. Pamaldų metu buvo pašventinta skyriaus vėliava ir padėtas vainikas pagerbti žuvusiems. Pilną bažnyčią žmonių šios iškilmingos pamaldos ir komp. A. J. Aleksio vadovaujamas parapijos choras jaudino iki ašarų...Minėjimo iškilmingas aktas prasidėjo 3 val. p. p. įspūdingai dekoruotoje tos pat parapijos salėje. Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkas gen. št. mjr. H. Kazakaitis vėliavų įnešimu ir garbės prezidiumo pakvietimu. Perskaičius aktą, vėliavą skyriui įteikė plk. dr. inž. J. Vėbra. Po žuvusiųjų pagerbimo trumpą žodį šventės proga tarė KARIO redaktorius kpt. S. Urbonas. Vėliau ėjo visa eilė sveikinimų. Aktas baigėsi himnais.

 

Po iškilmingo akto skyriaus nariai su svečiais ir gausiais vietos organizacijų atstovais buvo susirinkę vakarienei. Jos metu įvyko trumpa meninė programa, buvo labai nuoširdžiai pasidalinta mintimis su senaisiais garbingais šio gražaus miesto lietuviais, vadovaujančiais visuomenininkais, didžiųjų organizacijų atstovais.

Šventės proga “RAMOVĖS” skyrius pasiuntė sveikinimus: gen. St. Raštikiui, gen. Nagiui, plk. Lansko-ronskiui, Kar. Invalidų S-gai, “RAMOVĖS" Centro Valdybai, Amerikos Liet. Legionui ir KARIO redakcijai. Trumpi sveikinimai pasiųsti ir kitiems “RAMOVĖS" skyriams.

Minėjimas pasižymėjo puikia organizacija. atsidėjimu ir nuoširdumu. Lapkričio 24 d. per vietos radiją buvo duota karių valandėlė. Karo Muziejaus vėliavų nuleidimo apeigos, skyriaus pirmininko žodis ir kpt. A. Gaigalo (Philadelphia) paruoštas vaizdelis iš Lietuvos partizanų gyvenimo —- padarė gilaus įspūdžio.

PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĖJE

Chicago, Ill. Centrinį Kariuomenės šventės minėjimą Chicagoje surengė vietos “RAMOVĖS” skyrius, vadovaujamas gen. M. Rėklaičio. Iškilmingos pamaldos buvo atlaikytos Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Jas atlaikė kun. Linkus, jautrų pamokslą pasakė kun. J. Panavas. Šv. Mišias giedojo “Dainavos” choras. Tūkstantinė minia virto viena siela, persunkta laisvės troškimu, dėl jos žuvusiųjų pagarba ir meile ...

Po pamaldų šventės minėjimas vyko parapijos salėje. Prie įėjimo buvo renkamos aukos mūsų karo invalidams. Suaukota 176.75 dol. Minėjimą vedė skyriaus pirmininkas. Buvo skaityta išsami paskaita ir atlikta meninė dalis.

Minėjimo metu aktyviai veikė generalinis KARIO atstovas red. Jon. Pr. Palukaitis.

Kitose kolonijoce Chicagos lietuvių šventės minėjimai vyko lapkričio 30 d. ir gruodžio 2 d.

Kariuomenės Šventei minėjimą gražiai parėmė ir Chicagos radijo stotys:    “Margutis” davė gen. Plechavičiaus kalbą, Tėvai Jėzuitai transliavo Karo Muziejaus iškilmes prie Nežinomo Kareivio Kapo, o per S. Barkaus radiją kalbėjo S. Oželienė, kviesdama remti karo invalidus.

Lietuvos Gen. Konsulas J. Budrys kalbasi su New Yorko ramovėnų pobūvio dalyviais. AKIRAČIO redaktorius — gen. atstovas Jon. Pr. Palukaitis priima žurnalo prenumeratų Kar. šventės minėjime.

“LIETUVIS KARYS ll-ME PAS. KARE”

Detroit, Mich. Minėjimą surengė “RAMOVĖS" skyrius Lapkričio 22 d. Gedulingos pamaldos už žuvusius atlaikytos Šv. Antano bažnyčioje. Pamaldas laikė ir pamokslą pasakė kun. klebonas dr. Boreišis. Giedojo bažnytinis choras, vadovaujamas Heningo. Solo giedojo Bražėnas. Vėliavoms asistavo skautai ir savano-riai-kūrėjai: kpt. Mitkus ir vyr. psk. Ciunka.

Iškilmingas minėjimas įvyko buv. Lietuvių Svetainėje. Minėjimą pravedė “RAMOVĖS” skyr. pirm. gen. št.plk. Šepetys. Įžangos žodį pasakė gen. Černius, vaizdžiai primindamas sunkias kūrėjų-savanorių dienas. Aktualią paskaitą “Lietuvio kario kova Il-me pas. kare” skaitė kpt. Ruseckas. Po paskaitos buvo trumpa meninė dalis. Karo invalidams suaukota 50,17 dol.

DVIGUBAS MINĖJIMAS NEW YORKE

Am. Liet. Leigono Dariaus Girėno postas, drauge su vietos “RAMOVE”, talkininkaujant KARIO redakcijai (spauda, radijas), lapkričio 25 d. surengė Kar. šventės ir Kar. Mindaugo krikšto 700 m. suk-ies minėjimą. Iškilmingos pamaldos vyko Apreiškimo parap. bažnyčioje. Gražų, Įspūdingą pamokslą pasakė kan. prof. Meškauskas. Gausiai dalyvavo JAV karo veteranų org-jos su vėliavomis.

Iškilmingam aktui vadovavo adv. Kostas Jurgėla, kuris drauge skaitė istorinę paskaitą apie karalių Mindaugą. Antroje paskaitoje P. Jurgėla vaizdžiai, originaliai nušvietė visų lietuvių narsumą ir pasiaukojimą. Koncertinėje dalyje Įspūdingai pasirodė Operetės vyrų choras, vad. M. Liuberskio.

Vakare, Vyt. Belecko svetainėje, vietos ramovėnai su svečiais susirinko kuklaus pobūvio.

JUZĖ AUGAITYTĖ MINĖJIME

Philadelphia, Pa.Šioje kolonijoje Šventės minėjimas buvo atliktas gan plačiu meniniu pasirodymu, o taip pat dalyvaujant gausiai svečių iš kitų vietovių. Gedulingos pamaldos už žuvusius įvyko lapkričio 30 d. Šv. Andriejaus bažnyčioje. Giedojo Lietuvos Operos solistė Juzė Augaitytė ir L. Kaulinio vadovaujamas choras.

Iškilmingas aktas ir puikus koncertas įvyko gruodžio 1 d. šv. Kazimiero parapijos salėje. Pagrindinę turiningą, stipriai gyvenimišką paskaitą turėjo kpt. P. Jurgėla. Buvo visa eilė sveikinimų. Akte dalyvavo iš New Yorko atvežtos Am. Liet. Legiono Dariaus Girėno posto vėliavos.

Koncerto programą išpildė op. sol. Juzė Augaitytė, L. Kaulinio vadov. choras ir p. Irenos Karalienės vadov. tautinių šokių grupė. Solistė taip pat išpildė dainų ir drauge su choru. Koncertas visiems paliko neišdildomų įspūdžių. Minėjimas praėjo labai pakeltoje patriotinėje nuotaikoje.

Pirmieji “Amerikos Balso” darbuotojai, gen. št. plk. K. Grinius ir jūrų kpt. P. Labanauskas prie mikrofono: 

“AMERIKOS BALSAS”

Šventės proga Tėvynėn perdavė gen. št. plk. K. Griniaus paskaitą apie mūsų kariuomenės kūrimąsi ir jos kovas dėl nepriklausomybės. Taip pat buvo perduotas KARIO red. kpt. Sim. Urbono žodis ir sveikinimas kovojančiai Lietuvai ir jos herojams — partizanams.

GRAŽUS “AITVARŲ” PASIRODYMAS

Elizabeth, N. J.Minėjimą lapkričio 25 d. surengė vietos Liet. Tremtinių Draugija, kurioje yra keletas ir mūsų buvusių karių.

Po trumpo D-jos pirmininko atidarymo žodžio ir kpt. Sim. Urbono kalbos, didžiąją programos dalį užpildė “Aitvarų” kvartetas, vadov. Alg. Kačanausko. Kvartetas čia labai gražiai pasirodė, ypač visus jautriai nuteikdamas puikiomis mūsų kovinėmis dainomis. Meninėje programoje taip pat dalyvavo ir ją vedė dramos aktorius Vit. Žukauskas, savo nauju pasirodymu prijuokino visus iki ašarų.    J. M. K.

PAGALBA MŪSŲ KARO INVALIDAMS NEPRIVALO SUSTOTI

Jau beveik prieš metus laiko gen. Nagius pradėjo judinti organizuotos pagalbos reikalą mūsų karo invalidams, dargi pats pasiųsdamas nemažą piniginę auką.

KARYS 1951 m. sausio mėn. numeryje patalpino kpt. P. Jurgėlos straipsnį, ryškiai nušviečiantį iškovotos nepriklausomybės kainą, sudėtą kraujo aukomis, o ir iškėlė konkrečią mintį — niekuomet nepamiršti Nepriklausomybės kovose sveikatos nustojusių mūsų karo invalidų. Pagaliau — didžiu balsu šaukiančios, žurn. Jeronimo Cicėno mintys KARIO nr. 10-11 invalidų paramos reikalu ir Omahos, Nebr., Liet. Bendruomenės K-to atsišaukimas spaudoje, -— didžiąja dalimi paveikė mūsų jautriąją visuomenės dalį.

Ligi 1951 m. gruodžio 10 d. Karo Inv. S-gos Pirmininkas jau buvo gavęs didžiąją dalį suaukotų sumų.

Amerikos Liet. Legiono Dariaus Girėno 1-mas Postas, New York,— $114.16; V. Alksninis, New York,— $10.00; S-ga “Ramovė”, Detroito sk. per J. Mitkų, — $50.00; A. Raškevičiau iniciatyva, Sudbury, Ont., Kanada, — $55.00; S-ga “Ramovė”, Rochesterio skyr. per Valdybos pirm. Saladžių, — $132.40; S-ga “Ramovė”, Clevelando skyr. (už Vytis) per iždininką Bartkūną, — $14.00.

Los Angeles Liet. Tremt. Savišalpos D-jos per Kudirką, —$92.10; Newark, N. J., ir Apylinkės Liet. Tremt. D-ja, minėjimui rengti komitetas per kas. Trečioką,—$35.75; S-ga “Ramovė”, Clevelando skyr., per Kl. Karosą, — $316.50; Buvę Liet. Kariuomenės savanoriai-kūrėjai ir karininkai Toronte, Kanada (susirinkimo įgaliotiniai H. Stepaitis ir K. Grigaitis),—$39.70.

Jonas Budrys, gen. Konsulas New Yorke, — $16.00; S-ga “Ramovė”, Waterburio skyr., per Al. Matonį,— $137.80; Am. Liet. Legiono Vadas P. Jurgėla, — $3.00; Stasys Navickas, Cleveland 5, Ohio — $1.00; Elizabeth Liet. Tremt. D-ja per P. Lanauską, — $24.00. Viso $1041.41.

Be to, iš Sault Ste. Marie (Canada) gauta per KARIO redakciją $67, kuriuos suaukojo šios kolonijos taurūs lietuviai. Rinkliavą savo iniciatyva įvykdė ltn. Jurgis Skaržinskas. Suaukotus pinigus KARIO redakcija persiuntė Inv. S-gos Pirm. B. Tvarkūnui. Taip pat minimos kolonijos kun. L.Kemėšis pasižadėjo artimiausiu laiku atlaikyti šv. mišias už mūsų žuvusius karius ir partizanus.

Karo Inv. S-ga visiems aukojusiems prašo perduoti gilią, nuoširdžiausią padėką.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTES proga nuoširdžiai sveikiname lietuvius karius, esančius JAV kariuomenėje — kovojančius Korėjos fronte ar budinčius kituose kraštuose prieš baisųjį mūsų Tėvynės pavergėją ir viso Laisvojo Pasaulio priešą.

Kunigaikštienės Birutės D-jos Chicagos skyrius

KARIO Rėmėjų-Pirmūnų Garbės Būrys Jungt. Amerikos Valstybėse

A. Astrauskas,V. Alksninis,J. Andriušis,A. Antanavičienė, L. Buivydas,L. Bileris,V. Ciplijauskas,J.    Gintais, A. Gružaitis,K.    Grinius,St. Gudas, V. Jackūnas,H. Kazakaitis,J. Klimavičius J. Kraunait's,A. Kirkyla,P. Lanauskas,J.    Liaukus,A. Matonis,K.    Rimas,Z. Raulinaitis, A. Senikas,J. Sodaitis,J. Sirgėdas, J. Tutinas,J. Valaitis,A. Vakselis,V. Vilkutaitis, V. Vaškūnas, J. Vaičys,F. Zapkus,V. Žukas.