JAV INŽINERIJOS VYRAI MOKOSI

Trys lietuviai inžinerijos mokyklos stovykloje: A. Ponelis, V. Gobužas ir B. Liogys. Pirmieji du šiuo metu jau Korėjoje.

Inžinerijos dalinių mokymas JAV kariuomenėje yra vienas ilgesnių— 16 savaičių. Kariai apmokomi kaip pšstininkai-kovotojai ir kaip statytojai-naikintojai. Perėjus įvairius patikrinimus, busimieji kovos inžinieriai (combat engineers) patenka į Fort Belvoir, Va. Čia prasideda mokymo dienos. Vyrai keliami 5 val. ryto. Po pusryčių prasideda darbas, kuris tęsiasi iki 5 val. vakaro. Po vakarienės — viena valanda poilsio, kuris sunaudojamas ginklų valymui. Toliau eina naktinės pamokos. Išskyrus pamokas, kurių metu rodomos filmos, visi darbai vyksta lauke. Kasdien tenka pėsčiomis sukarti 15-20 mylių. Apie 9-10 val. vakaro daliniai grįžta namo ir 11 val. kariai turi būti lovose.

Pirmąją savaitę vyksta susipažinimas su darbo įrankiais, kurių yra įvairiausių — nuo namų statybos, iki kasyklų gręžimo bei kelių tiesimo įrankių. Kad inžinerija nenusibostų, dienos dažnai būna “paįvairinamos” penkių mylių (pilnoje kovos aprangoje) bėgimais, žemėlapių skaitymais, mankštomis, taktikos pratimais.

Antrosios savaitės pradžią užima mokymas įvairių mazgų, kurie reikalingi bokštų, virvinių kranų statybai, tiltų pritvirtinimui ir kt. reikalams.

Susipažinus su mazgais, einama prie tiltų statybos. Tai, atrodo, yra pati įdomiausia mokymo dalis. Pirmasis tiltas, kurį tenka statyti, būna medinis. Būrys, susidedąs iš 50 vyrų, per vieną dieną turi pastatyti apie 30 m ilgio tiltą. Reikia prisikirsti medžių, nulyginti, pristatyti į vietą, be jokių mašinų pagalbos.

JAV kariuomenė turi įvairių tiltų, kurie pastatomi per keletą valandų. Pantoninis tiltas, galįs pakelti iki 50 tonų, per 60 m pločio upę, gali būti nutiestas per 2 val., o išardytas perpus greičiau. Pėstininkams persikelti 1 m pločio tiltas per tą pačią upę pastatomas per 6 minutes (nakties metu reikia nuo 9-10 min.).

Daugiausia šiuo metu kariuomenėje naudojamas tiltas vad. Bailey Bridge. Nepaprastai greitai pastatomas ir sunkvežimiais pristatomas bet kur. Visos jo dalys pagamintos iš plieno, o jo keliamoji galia iki 80 tonų. Tačiau — yra brangokas: vienas tilto metras (5 m pločio) kaštuoja apie 3000 dol.

Kitas apmokymo savaites užima maskavimas, minų dėliojimas, kelių bei aerodromų statymas ir kiti darbai.

JAV kariuomenės vadovybė labai daug dėmesio skiria inžinerijos daliniams. Jiems pavesta ne tik įvairios statybos, bet be jų negali apsieiti ir pėstininkai. Keliantis per upę valtimis, visą valties įgulą sudaro inžinerijos vyrai. Minuoti ir sprogdinti tiltus — taip pat jų pareiga. Už dalinių maskavimą atsakingi inžinieriai. Jie būna priskirti prie kiekvienos divizijos, ir jų skaičius vis auga. Pirmojo pas. karo metu jų buvo apie 2.500 ir išaugo iki 300.000. Šiuo metu inžinerijos karių skaičius siekia arti vieno milijono.

B. L.