Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo žūtis

Tauro apygardos štabo rikiuotės skyriaus viršininkas Jonas Aleščikas-Rymantas (kairėje) ir Kęstučio rinktinės vadas Kazimieras Greblikas-Sakalas vilki ketvirtojo dešimtmečio Lietuvos kariuomenės karininku uniformomis su Tauro apygardos antsiuvu. (Genocido aukų muziejus)

1949 m. sausio 20 d. Marijampolės aps. Marijampolės vls. Liepynų ir Vyšnialaukio k. MGB Marijampolės aps. skyrius vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu aptikti ir sunaikinti 2 Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo bunkeriai. Per ginkluotą susidūrimą Liepynų k. žuvo rinktinės vadas Kazys Greblikas-Gegužis, Sakalas, rinktinės Ūkio skyriaus viršininkas Vytas Kronkaitis (Krunkaitis)-Herbas, rinktinės štabo ir Rikiuotės skyriaus viršininkas Jurgis Vasiliauskas-Algimantas, Skydas.

Bunkeryje Vyšnialaukio k. žuvo rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Petras Terza-Stumbras.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Marijampolėje, vėliau užkasti žvyrduobėse tarp senųjų Marijampolės m. kapinių ir Šešupės upės (šiuo metu „Ramybės laukas“).

 

Tauro apygardos partizanų vadovybės narių susitikimas Marijampolės aps. Šunskų miške po Juozo Lukšos-Skirmanto ir Jurgio Krikščiūno-Rimvydo sėkmingai įvykdytos užduoties Lenkijoje.

1947 m. birželis. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Tauro apygardos štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Jonas Aleščikas-Rymantas, Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras. Antroje eilėje stovi iš kairės: Kazys Greblikas-Sakalas, Tauro apygardos Birutės rinktinės vadas Juozas Lukša-Skirmantas ir Dainavos apygardos atstovas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

Paminklas Liepynų k. 1949 m. sausio 20 d. žuvusiems Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadui K. Greblikui-Gegužiui, Sakalui, šios rinktinės Ūkio skyriaus viršininkui V. Kronkaičiui (Krunkaičiui)-Herbui, rinktinės štabo ir Rikiuotės skyriaus viršininkui J. Vasiliauskui-Algimantui, Skydui ir bunkeryje Vyšnialaukio k. žuvusiam Vytauto rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkui P. Terzai-Stumbrui atminti. Marijampolės r. sav. Marijampolės sen. Liepynų k. Aut. V. Štreimikis. Pastatytas 1993 m. Fotogr. J. Vaitkus, 2005 m.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas.

V., 2008, LGGRTC, p. 141, 203, 204.

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/01/2014_tauro_apygarda.pdf