Gegužės 30-31 d. žuvę Partizanai

Vaclovas Dereškevičius-Vanagas iš Krūvelių k., Jonas Kvedaras-Povas iš Ėgliniškių k., Vytautas Oleka-Žvalgas iš Girnupių k. ir Andrius Čibirka-Tėvukas, Dobilas partizanų žvalgas iš Krūvelių k., Kazlų Rūdos vls.

Švito trumpos gegužės 31-os nakties rytas. Į Beržovinės kaimo Gruzinsko sodybą nuo Antanavo pusės atėjo keturi Žalgirio rinktinės Vyčio kuopos Girininko būrio partizanai. Pavargę vyrai, nepalikę sargybos, netrukus sumigo. Apylinkėje pasalavę Pilviškiuose dislokuotos 6040 rezervinės užkardos enkavedistai, matyt, aptikę papievių rasoje partizanų paliktos brydės žymę, pėdsekio šuns atvesti apsupo sodybą. Bandydami prasiveržti susišaudyme žuvo: Vaclovas Dereškevičius-Vanagas iš Krūvelių kaimo, Jonas Kvedaras-Povas, g.1925 m., iš Egliniškių kaimo, Vytautas Oleka-Žvalgas, g.1926 m., iš Girnupių kaimo ir Andrius Čibirka-Tėvukas, Dobilas, patyręs partizanų žvalgas iš Krūvelių k., Kazlų Rūdos valsčiaus.

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

Dereškevičius Vacius - Vanagas. G. Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. Marijampolės apskr. Partizanas nuo 1946 m. Žuvo 1947.05.31. Palaidotas Bogotosios kapinėse.

Kvedaras (Kvederis) Jonas -Povas iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1925-1947.05.31 (kita versija: 1947.06.25). Partizanas nuo 1945 m. Žuvo Beržnovienės k. Martišynėje - Gružinskynėje kartu su J. Oleka-Žvalgu. Palaidotas Bagotoje. Žalgirio rinktinė.

Oleka Antanas - Žvalgas iš Gimupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1926-1947.05.31. Išduotas žuvo Beržnovienės k. Kartu žuvo A. Čibirka.

Čibirka Andrius -Dobilas, Povas(?) iš Trakiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Grįžęs iš JAV. Žuvo 1947.05.31 prie Stainiškės (Beržnovienės) k., Ubartynėje. Kartu žuvo ir daugiau partizanų.

Akelaitis Vytautas, Juozo s., iš Girnupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1923-1947.05.31. Žalgirio rinktinė.

Čibirka Saliamonas iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo 1947.05.31 Beržnovienės k. Kazlų Rūdos vlsč. pas Martišius.

Daminaitis Vincas iš Nendriniškių k. Marijampolės vlsč. 1932-1952.05.31. Žuvo su K. Marčiulaičiu-Kariūnu.

Marčiulaitis Klemensas - Karaliūnas iš Stuomenų k. 1927-1952.05.31. Žuvo prie Amalviškių ežero. Būrio vadas. Kartu žuvo V. Daminaitis.

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Neaplenkė šis baisus pragaras ir Olekų šeimos. Vyriausiąjį sūnų Juozą paragino stoti į sovietinę kariuomenę. Bet jis pasakė: „Aš okupantams netarnausiu. Jie šaudo mūsų tautiečius, o aš už juos turėsiu kariauti! Aš jų neprašiau, kad jie čia ateitų". Jis žinojo, kad ir kiti vyrai neina tarnauti okupantui, o traukia į miškus, tad ir jis 1945-ųjų pavasarį išėjo. Rinktinė dar tik formavosi, jis buvo dar be slapyvardžio ir be uniformos. Žuvo 1945 m. liepos mėn. 6 d. sovietų vidaus reikalų kariuomenei užpuolus „Lapės" kuopos stovyklą. Jis žuvo su trimis draugais: Albinu Čibirka iš Išdagos km., Pilviškių valsč., Vilkaviškio apskr., išėjo 1945 m. pavasarį; Saliamonu Švilpa iš Maliejiškės km., Jankų valsč., Šakių apskr., išėjo 1945 m. pavasarį; J. Grybausku iš Meškučių km., Jankų valsč., Šakių apskr., išėjo 1944 m. Kareiviai juos supdami išvarė į kaimą, ir ten jie visi žuvo, o kurie liko miške, tie visi liko gyvi. Saliamonas Švilpa buvo „Lapės" kuopos vadas. Juos visus keturis palaidojo be karstų pamiškėje prie Lūšnos kaimo. Vėliau Vengraitis ir Varanauskas iš Sarapinų kaimo padarė karstus ir partizanai juos užkasė Sarapinų kaimo kapinaitėse. Šių partizanų giminės pastatė paminklą ir pašventino 1993 m. liepos 17 d.

Išėjus į partizanus Juozui po mėnesio išėjo brolis Vytas, kuris jau buvo persekiojamas ir tardomas. Žuvo 1947 m. gegužės 31 d. Beržnavienos km., Pilviškių valsč., Vilkaviškio apskr., Gružinskynėje-Martišynėje. „Garnizonas" anksti iš ryto atsekė juos su šunimis pėdsakais nuo Antanavo, ir vos tik prigulusius poilsiui užpuolė. Žuvo Vytas Oleka („Žvalgas"), Vacius Dereškevičius („Vanagas") iš Krūvelių km., Kazlų Rūdos valsč., Jonas Kvedaras („Povas") iš Krūvelių km., Kazlų Rūdos valsč., Saliamonas Čibirka („Tėvukas") iš Krūvelių km., Kazlų Rūdos valsč. Visi priklausė 2algirio rinktinei. Jų kūnus nuvedė į Pilviškius ir sumetė netoli stribyno. Areštavo vyrus, kurie buvo atvažiavę į malūną pas Martišius. Jų tarpe buvo netolimų kaimynų berniokas — paauglys Justinas Gardauskas. Palaikę kelias paras areštuotuosius vyrus atidarė užkasti partizanų lavonus. J. Gardauskas, nužiūrėjęs kai sargybinis nusisuko, greitai atžingsniavo žingsnius nuo ten stovėjusio kluono iki duobės ir pagalvojo, kad gal kada nors to prireiks. O kai Tėvynės padangėje nušvito Laisvės aušra, šis buvęs paauglys, o dabar jau rimto amžiaus sulaukęs žmogus, atvedė kitados žuvusių gimines ir parodė, kur užkasti šie partizanai. Giminės juos iškasė ir perlaidojo Bagotosios kapinėse.

 

Iš kairės: Vytautas Oleka („Žvalgas") iš Girnupių km., Kazlų Rūdos valsč., Marijampolės apskr., 
Jonas Kvedaras („Povas"),
V. Dereškevičius („Vanagas"). 
Jie visi žuvo Beržovienės km., Pilviškių valsč., Vilkaviškio apskr., pas ūkininką Martišių 1947 m. gegužės mėn.
Atkasti Pilviškiuose ir perlaidoti Bagotojoje 1990 m.

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/suvalkijos-kovu-aidai.htm

 


Algimanto apygardos partizanai Šimonių girioje 1947 m.
I    eilėje sėdi iš kairės: Juozas Katinas-Šernas, Antanas Matuliauskas-Adaska, Vytautas Česnakavičius-Daujotas.
II    eilėje stovi iš kairės: Balys Žukauskas-Princas, Birutė Kiaulevičiūtė-Neužmirštuolė, Ona Talantaitė-Jonukas, Joana Railaitė-Slučkienė-Neringa, Balys Ramanauskas-Narutis,
III    eilėje stovi iš kairės: Antanas Starkus-Montė, Antanas Slučka-Šarūnas, Pranas Levandavičius-Vyturys, neatpažintas (GAM)

RAMANAUSKAS Balys-Narutis, gim. 1923 m. Šeimyniškių k., Anykščių vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio būrio partizanas. Žuvo 1949 m. gegužės 31d. Piktagalio miške, Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti žvyrduobėse, dabartinių Troškūnų mstl. kapinių teritorijoje.

LEVANDAVIČIUS Pranas, Prano-Vyturys, gim. Pajuostinio k., Troškūnų vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Drąsučio būrio partizanas. Žuvo 1949 m. gegužės 31d. Palaikai buvo užkasti žvyrduobėse, dabartinių Troškūnų mstl. kapinių teritorijoje.

Aukštaitijos partizanų vadai Šimonių girioje 1947 m.

I  eilėje sėdi iš kairės: Vincas Kaulinis-Miškinis, Antanas Slučka-Šarūnas, Bronius Kazickas-Saulius, Mykolas Guobužas-Saulys, neatpažintas, Albertas Nakutis-Viesulas.

II eilėje stovi iš kairės: Povilas Baronas-Briedis, Jurgis Urbonas-Lakštutis, Balys Jakštonis-Trockis, Vytautas Perevičius-Dobilas, Jonas Guobužas-Girėnas, Stasys Zabulionis-Lūšis (UKM)

ZABULIONIS Stasys-Lūšis, gim. 1926 m. Čiviškių k., Leliūnų vls. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Aušros būrio partizanas. 1947 gegužės 20 d. sužeistas Gerkonių k., Debeikių vls. Mirė 1947 m. gegužės 30 d. Rokiškio ligoninėje, palaidojimo vieta nežinomaŠaltinis: https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

STUMBRYS Aloyzas - Keleivis, g. 1929 Kelmėje. Gimnazistas. Kovojo Viduklės apylinkėse. Žuvo Viduklės apyl. 1952 05 30.

JUŠKYS Klemensas, Prano - Žaibas, g. 1924 Paantvardyje, Jurbarko r. Pavidaujo būrio partizanas. Žuvo 1949 05 31 Paslauckinės miške prie Stakių kartu su M. Pocevičiumi ir A. Sutkaityte.

POCEVIČIUS Mečislovas, Leono - Puškinas, Rapolas, g. 1925 Gudeliuose, Jurbarko v. Baigė gimnaziją. Partizanas nuo 1945. Vadovavo būriui, veikusiam Girdžių miško apylinkėse. Du kartus sužeistas. Žuvo mūšyje 1949 05 31 Paslauckinės miške prie Stakių. Kartu žuvo K. Juškys ir A. Sutkaitytė. Kūnai buvo išniekinti Jurbarke.

SUTKAITYTĖ Anelė - Gegutė. Žuvo 1949 05 31 Paslauckinės miške, Stakių apyl. Kartu žuvo K. Juškys ir M. Pocevičius.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Pranas Levandavičius-Vyturys, Pajuostinės k. Ž.1949 05 30.

Juozas Čeičys, Briedžio b. Ž.1948 05 30.

Pranas Levandavičius-Vyturys, Troškūnų vls., Pajuostinio k., Šarūno b. Ž.1949 05 30.

Pranas Levandavičius-Atsiskyrėlis, Troškūnų vls., Ažuožalių k., Drąsučio b. Ž.1949 05 30.

Pranas Marcinkevičius-Vyturys, Troškūnų vls., Pajuostinės k., Drąsučio b. Ž.1949 05 30.

Kazys Matuliauskas, Briedžio b. Ž.1948 05 30.

Juozas Mazurnevičius-Siaubas, Troškūnų vls., Pajuostinės k., Gražinos kuopa. Ž.1949 05 30.

Balys Ramanauskas-Narsutis, Ažuožerio k., Dumčio b. Ž.1949 05 30.

Antanas Šimėnas, Svėdasų vls., Zubiškių k., Briedžio b. Ž.1948 05 30.

Albinas Poška-Saturnas, Troškūnų vls., Gerkiškių k., Gražinos k. Ž.1949 05 31.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Šikšnys Jokimas, Vinco, sl. Gylys, g. 1924 03 10 Masiulių k., Želvos vlsč. Nuo 1945 -DKR, B rinktinės Viržio būrio, 3-o bataliono 1-os kuopos partizanas. Žuvo 1946 05 30 Masiulių k. Palaikai išniekinti Želvoje, užkasti žvyrduobėse. 

Žukauskas Mykolas, Rapolo, sl. Meška, Meškutis, Zigmo-Plaktuko brolis, g. 1919 06 15 Sargūnų k.. Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas, 2-o skyriaus vadas, 1946 - Stiklo bataliono Beržo būrio partizanas. 1948 05 29 Žemaitkiemio vlsč. sunkiai sužeistas ir suimtas kartu su ryšininke K. Šiškyte ir kitą dieną Ukmergės ligoninėje nuo žaizdų mirė. 1989 perlaidotas (simboliškai) į Ukmergės Dukstynos kapines.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Antanas Šilinis. Gimęs 1922 m. Miškiniuose buvo apie 12 ha ūkis. Žuvo 1947 m. gegužės 30 d. Vaitkūnų ežero mūšyje. Palaidotas slaptai Adomynės kapinėse. 

Albinas Birkus. Gimęs 1923 m. Vaitkūnuose. Tėvų ūkis - 15 ha. Žuvo 1948 m. gegužės 3 ar 30 d. Vaitkūnų ežero salos mūšyje. Slapčia palaidotas Jotkonių kapinėse

Pranas Birkus. Gimęs 1921 m. Vaitkūnuose. Albino, Broniaus ir Juozo brolis. Žuvo 1948 m. gegužės 3 d. Vaitkūnų ežero salos mūšyje. Palaidotas Jotkonių kapinaitėse.

Juozas Čečys. Gimęs 1924 m. Vaitkūnuose. Felikso brolis. Žuvo 1948 m. gegužės 30 d. Vaitkūnų ežero saloje. Slapta palaidotas Adomynės kapinėse. 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-20-1997.pdf

Čičinskas - Albertas Stanevičius, g.1926 m. Petkūnų k., Subačiaus vls., Panevėžio aps. Gyveno Nevėžininkų k., Troškūnų vls., Panevėžio aps., Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos kuopos Drąsučio būrio partizanas. Žuvo kautynėse su MVD kariuomene 1949 m. gegužės 31 d. Piktagalio miške, Anykščių vls.

 Palaidotas Troškūnų kapinėse

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf

 Kaminskas Jonas-Šarūnas, g.1920 m. Daukšių k., Gudelių vls., Marijampolės aps. Lietuvos Šaulių sąjungos narys. 1944 m. pabaigoje įstojo į Paliose besikuriantį partizanų būrį. Gudelių puolimo metu sužeistas. Pagijęs dirbo ryšininku su Alytaus apskrityje veikusiu partizanų Kęstutėnų štabu. 1945 m. gegužės 31 naktį, vykdydamas užduotį, Liepakojų kaime, Simno vls., Alytaus aps., užjojo ant pasalaujančių rusų kareivių ir žuvo.

Buvo užkastas prie Gudelių parapijos kapinių tvoros. Kapines didinant kapas atsidūrė kapinių teritorijoje, prie kapo pastatytas paminklas.

J.Kaminsko atminimui Daukšių krašto partizanų būrys pasivadino Šarūno vardu. Vėliau būrys išaugo į Šarūno partizanų kuopą

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf