Vytautas Sankauskas-Daukantas

Maironio rinktinės partizanai

Vytautas Sankauskas-Daukantas (kairėje) ir Stasys Dzvega-Gegužis. 1949 m.

Nuo 1951 m. Maironio rinktinėje liko dvi tėvūnijos: Mindaugo ir Birutės (sujungta su Kęstučio). Mindaugo tėvūnijai vadovavo labai pareigingas partizanas V. Sankauskas-Daukantas. Laiške LLKS Visuomeninės dalies viršininkui Juozui Šibailai jis rašė: „Iš radijo pranešimų atrodo, kad laisvė ateis tik už 3-4 metų (aišku, jei pultų rusai, tai įvyktų greičiau). Mano bendražygiai kartais netenka nuotaikos. O man vis vien, net jei jos visai nesulauktume, aš nenuliūstu. Mūsų likimas - Dievo valioje, kaip Jis norės, taip ir bus".

 

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/prisikelimo_apygardoje.htm

Sankauskas Vytautas (slap. Daukantas, Rodrigas ir kiti) 1925 ar 1927Mūrai (Šiaulėnų vlsč.) 1952 05 26Mantviliškis (Dotnuvos rj.), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Partizanų jaunesnysis puskarininkis. 1947 tapo Prisikėlimo apygardos Lukšio rinktinės  (1948 03–1952 02 Maironio rinktinė) partizanu. 1950 04–1951 08 rinktinės Mindaugo tėvūnijos, nuo 1951 09 buvo Maironio rinktinės vadas. Daugiausia veikė Kėdainių, Dotnuvos ir Radviliškio rajonuose. 1952 01 iš vado pareigų atleistas (faktiškai Lukšio rinktinės vado pareigas nustojo eiti 1952 04). 1952 pavasarį paskirtas Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės  vadu, bet užimti pareigų nespėjo. Dalyvavo leidžiant partizanų spaudą. Žuvo kautynėse. II rūšies 3 laipsnio Laisvės kovos kryžius (1951).

Darius Juodis

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/Vytautas-Sankauskas-83592

 

Vakarų Lietuvos srities Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizanai. Apie 1950 m. Iš kairės: Kęstučio tėvūnijos vadas Antanas Kvedaras-Tautvydas, Mindaugo tėvūnijos vadas Vytautas Sankauskas-Daukantas, rinktinės vadas Juozas Paliūnas-Rytas, būrio vadas Pranciškus Prūsaitis-Lapė, Aleksas Docka-Vanagėlis ir neatpažintas partizanas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

1952 m. naktį iš gegužės 25 į 26 d. Radviliškio r. Mantviliškių k. (dabar – Radviliškio r. sav.), netoli gyventojo P. Ivanovo sodybos, MGB kariuomenės kareiviams surengus pasalą, buvo nukautas Vytautas Sankauskas-Daukantas (Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas).

V. Sankauskas-Rodrigas, Daukantas gimė 1925 (1927) m. Šiaulių aps. Šiaulėnų vls. Mūrų k. 1947 m. tapo partizanu.

1948 m. balandžio mėn. įkūrus Prisikėlimo apygardą, priklausė Maironio rinktinei. 1950 m. balandžio 23 d. paskirtas šios rinktinės Mindaugo tėvūnijos vadu, 1951 m. rugsėjo 7 d. – Maironio rinktinės, veikusios Kėdainių, Ariogalos, Raseinių, Dotnuvos, Tytuvėnų ir Radviliškio rajonuose, vadu. Iš pareigų atleistas 1952 m. sausio 18 d. Dėl partizaninį judėjimą sukausčiusios žiemos V. Sankauskas pranešimą apie atleidimą ir naują paskyrimą užimti Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vado pareigas gavo tik 1952 m. balandžio mėn. Žuvo nesuspėjęs nuvykti į paskyrimo vietą.

Dalyvavo kautynėse, prisidėjo leidžiant partizanų leidinius „Mano gimtinė“, „Prie rymančio rūpintojėlio“. Partizanaujant jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. 1951 m. rugsėjo 7 d. Prisikėlimo apygardos vado Juozo Paliūno-Ryto įsakymu Nr. 3 apdovanotas 2 rūšies III laipsnio Laisvės kovos kryžiumi.

V. Sankausko užkasimo vieta neišaiškinta.

Parengė Darius Juodis ir Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2012/20120511_pries60.pdf