Vytautas Skuodis

Biografija

Gimė 1929 m. kovo 21 d. Čikagoje (JAV). Į Lietuvą gyventi šeima grįžo 1930 m. Nuo 1935 m. mokėsi Panevėžio 4-oje, vėliau – 7-oje pradžios mokyklose. 1941–1948 m. – Panevėžio berniukų gimnazijos gimnazistas. 1948–1953 m. Vilniaus valstybiniame universitete įgijo geologo kvalifikaciją. 1964–1969 m. Gamybiniame-moksliniame inžinerinių tyrinėjimų statybos institute Maskvoje studijavo neakivaizdinėje aspirantūroje. 1953–1969 m. Visasąjunginio instituto „Hidroenergprojekt“, vėliau „Hidroprojekt“ Vakarų ekspedicijos geologas, inžinierius geologas, vyr. inžinierius geologas, inžinerinių geologinių tyrinėjimų lauko darbų techninis vadovas, kompleksinių tyrimų biuro viršininkas. 1969–1978 m. Valstybinio Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros vyr. dėstytojas, 1978–1979 m. docentas.

Nuo 1972 m. aktyviai dalyvavo pasipriešinimo sovietinei okupacijai judėjime. Buvo Helsinkio grupės narys, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys. Kaupė ir sistemino medžiagą apie tikinčiųjų teisių pažeidimus SSRS okupuotoje Lietuvoje. 1976-79 m. parengė ir išplatino monografiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“. Bendradarbiavo nelegalioje antisovietinėje spaudoje, 1978–1979 m. nelegalaus pogrindžio žurnalo „Perspektyvos“ sumanytojas ir redaktorius.

1979 m. suimtas už antisovietinę veiklą, 1980 m. kaip „ypatingai pavojingas valstybinis nusikaltėlis“ nuteistas 7 metams griežtojo režimo lagerio bausme ir 5 metams tremties. Kalėjo Baraševo lageryje (Mordovija). 1987 m. nuo tolesnės bausmės atleistas, su šeima ištremtas iš SSRS, iki 1989 m. gyveno JAV. Gyvendamas Čikagoje aktyviai skleidė žinias apie padėtį SSRS okupuotoje Lietuvoje, teikė informaciją JAV ir Kanados valstybinėms įstaigoms, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose. 1988 m. įsteigto koordinacinio centro Democracy and Independence vienas kūrėjų. Šis centras vienijo Vakaruose gyvenančius buvusius sovietų politinius kalinius. 1992–2001 m. Vilniaus universiteto Geologijos-mineralogijos katedros docentas, nuo 2001 m. dirbo pagal autorinę sutartį. 1999 m. vasario 1 d. apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

Vytauto Skuodžio parašytos ir sudarytos knygos bibliotekoje:

Balsas iš Lietuvos pogrindžio, 1972-1987: straipsnių rinkinys / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2006. - 144 p. 

Baltijos kraštų kelias į nepriklausomybę: įvykių kronika / sudarė Vytautas Skuodis. - Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1997. - 2 t. 
Dvasinis genocidas Lietuvoje / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Mintis, 1996. - 342 p.
Geologija – dalis gyvenimo: straipsnių rinkinys / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2009. - 255, [1] p.
Išsilaisvinimo kronika: Lietuva, Latvija ir Estija 1987-1993 metais / sudarytojas Vytautas Skuodis. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2016]. - 883, [1] p. 
KGB kontrolėje, MVD priežiūroje. Kn. 1: 2015. - 766, [1] p.
KGB voratinklyje, 1980 metai: dokumentinis pasakojimas / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2009. - 709, [1] p.
Lietuva ir pasaulis 1991-ųjų sausyje: svarbesnių įvykių kronika / sudarė Vytautas Skuodis. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. - Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995. - 117, [2] p.
Lietuva iš anapus / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2006. - 2 kn.
Melo, neapykantos ir šmeižto kronika: 1993-1997 metai / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2007. - 894, [1] p. 
Mokslo ir gyvenimo baruose: geologija, istorija, atsiminimai / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2009. - 438, [1] p.
Praėjusio laiko atspindžiai : publicistika : 1952-1979, 1992-2011 / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2011. - 471, [1] p.
Vilniaus universiteto filomatai ir filaretai, jų likimai: istorinė apybraiža: skiriama Ignoto Domeikos gimimo 200 metų sukakčiai paminėti / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. - 146, [1] p.
Žaidimas KGB tinkluose: [atsiminimai] / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Vaga, 1996. - 319, [1] p.
Vytautas Skuodis: bibliografijos rodyklė, 2004-2014 / [parengė Salomėja Peciulkienė]. - Vilnius : Gairės, 2015. - 215, [1] p.

Nuotraukoje: Vytautas Skuodis Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete. 2005 m. PAVB RKRS F146
Galerijoje: Vytauto Skuodžio 1987 m. bibliotekai dovanota knyga ir dedikacija.

Bibliotekos bendruomenės vardu
Audronė Palionienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos centro vadovė

šaltinis: https://www.pavb.lt/lt/naujienos/3932-in-memoriam-vytautas-skuodis-19292016


Eidamas 88-us metus mirė laisvės kovų sąjūdžio dalyvis, Lietuvos geologas, gamtos mokslų daktaras Vytautas Skuodis. 

Pogrindinės veiklos V. Skuodis ėmėsi eidamas keturiasdešimtuosius metus. 1979 m. gruodį už pažiūras, prieštaraujančias sovietinei ideologijai, V. Skuodis buvo atleistas iš VU, o 1980 m. pradžioje po pakartotinų kratų jo bute areštuotas. 1980 m. gruodį LTSR Aukščiausiojo Teismo Vilniuje nuteistas didžiausia už tokius nusikaltimus bausme – 7 m. kalėti griežto režimo lageryje ir 5 m. tremties. Tokią bausmę laisvės kovotojui sovietinė valdžia skyrė už pogrindyje leistą žurnalą „Perspektyvos“,  bendradarbiavimą leidinyje „Alma Mater“ ir ypač – už bute rastą knygos „Dvasinis genocidas Lietuvoje“ rankraštį.

L. Dambrauskas savo knygoje pastebėjo, kad tam, jog V. Skuodžiui buvo skirta  maksimali bausmė, įtakos turėjo jo principingas paskutinis žodis teisme, trukęs apie aštuonias valandas, kuriame, užuot prašęs sušvelninti bausmę, patį teismą demaskavo ir prikalė prie gėdos stulpo.

Septynerius metus V. Skuodis praleido Mordovijoje, Baraševo griežto režimo lageryje. Administracijai nenuolaidžiavo ir neįsiteikinėjo, į lagerio saugumiečių savivaliavimą reaguodavo protestais ir skundais aukštesnei instancijai. Dėl to dažniau nei kiti kaliniai sulaukdavo kratų, per kurias būdavo konfiskuojami jo rašiniai.     

1987 m. sausį V. Skuodis iš Baraševo lagerio buvo pervežtas į tremties vietą Magadano srityje. Iš Čeliabinsko kalėjimo jį išvadavo tuometinio SSRS vadovo Michailo Gorbačiovo „perestroika“ ir jis buvo paleistas į Lietuvą. Bandydama apsidrausti dėl vėl galimos V. Skuodžio antisovietinės veiklos, SSRS vadovybė jam pasiūlė kartu su šeima išvykti į bet kurią užsienio šalį. JAV valdžia patvirtino jo teisę į pilietybę, nes V. Skuodis gimė Čikagoje 1929 m., todėl nusprendė su šeima išvykti į Ameriką. 

Atsidūręs už Atlanto, įsijungė į išeivijos lietuvių visuomeninę veiklą ir daug keliavo. Pabuvojo daugelyje Amerikos vietų, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Australijoje, Vakarų Europoje.

1987 m. gruodį V. Skuodį priėmė JAV prezidentas Ronaldas  Reiganas. Visuose susitikimuose su svarbiais užsienio valstybių veikėjais ir politikais jis stengėsi kuo plačiau paskleisti žinias apie okupuotų Baltijos šalių padėtį ir jų siekį susigrąžinti nepriklausomybę. Visuose svarbiuose susitikimuose ir forumuose V. Skuodis kalbėdavo kaip Lietuvos Helsinkio grupės ir Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto narys.

šaltinis: http://alkas.lt/2016/12/08/mire-garsus-laisves-kovu-dalyvis-vytautas-skuodis-video/


Šis itin plačios erudicijos žmogus gimė 1929 m. Čikagoje, 1953 m. baigė Vilniaus universitetą, 1969 m. įgijo mokslo kandidato laipsnį, dirbo geologu, dėstė VU gamtos fakultete. Pogrindinės veiklos ėmėsi eidamas keturiasdešimtuosius metus. Antitarybinės spaudos rašytojas ir platintojas, Helsinkio grupės narys, Katalikų komiteto narys, 1978–1979 m. nelegalaus pogrindžio žurnalo „Perspektyvos“ sumanytojas ir redaktorius. 1979 metais suimtas už antisovietinę veiklą. Po vienerių metų KGB tardymo izoliatoriuje buvo nuteistas dvylikai metų, kalėjo Sibiro lageriuose.

1987 m. ištremtas į užsienį, tais pačiais metais grįžo į Jungtines Valstijas, kur tuoj pat įsijungė į išeivijos lietuvių visuomeninę veiklą. Aplankė daug Amerikos miestų, buvo priimtas paties prezidento Ronaldo Reagano, pabuvojo Kanadoje, svečiavosi Pietų Amerikos kraštuose, Australijoje ir, žinoma, Europoje.

Atkūrus nepriklausomybę, vėl dirbo Vilniaus universitete, buvo Geologijos-mineralogijos katedros docentas. 1993 m. tapo pirmuoju Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovu. 1999 metais apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

Rengiant šiais metais pasirodžiusį dokumentinį filmą apie Lietuvos disidentinį judėjimą „Aš už tave pakalbėsiu“, jo kūrėjams V. Skuodis pasakojo, kad „disidentui sėdėti kalėjime yra didžiausias jo veiklos įvertinimas“. Savo praeities niekada nedramatizavęs V. Skuodis visuose jam suteiktuose išbandymuose sakė stengdavęsis įžvelgti prasmę, taip pademonstruodamas savo stiprią, moraliai nepalaužtą asmenybę. Su juo susijusi ir viena jautriausių dokumentinio filmo scenų, kurioje V. Skuodis susitinka su savo buvusiu tardytoju Vytautu Urbonu.

„Tiriamųjų darbų metu knygyne atsitiktinai radome Vytauto Skuodžio parašytą knygą apie jo buvimą KGB tardymo izoliatoriuje (2007 m. leidykla „Gairės“ išleido 896 psl. V. Skuodžio knygą „Melo, neapykantos ir šmeižto kronika. 1993–1997 metai“ – red. past.). Knygoje parašytas visas skyrius apie Vytautą Urboną, jo buvusį tardytoją. Nustebino, kad vietoje įprastinio pykčio ir pagiežos, tardytojo aprašyme vyravo ramus, orus tonas. Taip mūsų dėmesį patraukė abu šie personažai. Viso filmavimo metu jie vienas kitu domėjosi, klausdavo, tačiau nebuvo susitikę. Kol vieną dieną Vytautas Skuodis pasikvietė Vytautą Urboną į savo namus, ir mums šį susitikimą pavyko nufilmuoti. Tiek knygoje, tiek filme Vytauto Skuodžio pozityvumas atskleidžia, koks šviesus personažas jis yra“, – pristatant filmą šių metų sausį patirtimi dalinosi dokumentikos autoriai.

1999 m. išleistoje savo prisiminimų knygelėje „Svetimų nepalaužtas, savų nepaklupdytas“ mintimis apie V.Skuodį pasidalijo ir artimas jo bendražygis, šviesios atminties politinis kalinys Liudas Dambrauskas: „Vilniaus universiteto docentas Vytautas Skuodis – pirmasis iš Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų, nepabūgęs pasekmių, išdrįso 1979 m. viešai pasmerkti sovietinį režimą. Tapo ryžtingu ir principingu tikėjimo laisvės gynėju. Nekreipdamas dėmesio į KGB persekiojimus bei įspėjimus, viešai įsijungė į Lietuvos Helsinkio grupės veiklą. 1979 m. lapkričio 28 d. parašė JAV prezidentui Karteriui laišką, atskleisdamas grubius žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje. 1979 m. gruodžio 31 d. už tautines pažiūras, prieštaraujančias sovietinei ideologijai, buvo atleistas iš Universiteto, o 1980 m. sausio 9 d., po pakartotinų kratų jo bute, areštuotas. Nuteistas didžiausia už tokius nusikaltimus bausme – 7 metams griežto režimo lagerio ir 5 m. ištrėmimo (už pogrindyje leistas „Perspektyvas“, už bendradarbiavimą „Alma Mater“ ir ypač už jo bute rastą mašinraštį – 300 psl. veikalą „Dvasinis genocidas Lietuvoje“). Čikagoje ir kituose miestuose buvo organizuojamos demonstracijos, daromi oficialūs pareiškimai Skuodžiui ginti. Tokiose akcijose dalyvaudavo ir žymūs politiniai veikėjai – Lietuvai prijaučiantys kongresmenai, senatoriai ar kiti aukšti valdžios pareigūnai.

V.Skuodis lageryje pasižymėjo dvasiniu stabilumu, nepalaužiamu užsispyrimu, begaline kantrybe ir, esant reikalui, drąsa. Nepaisydamas lagerio administracijos bausmių, ne sykį sugebėjo nelegaliai informuoti visuomenę apie KGB organų savivaliavimus politinių kalinių atžvilgiu. Kiekvieną laisvesnę minutę stengėsi produktyviai išnaudoti. Vos atsipalaidavęs nuo priverstinio darbo, įnikdavo į knygas. Protestuodamas prieš žmogaus teisių pažeidimus, kiekvieną trečiadienį atsisakydavo maisto, tokiu pat būdu protestavo prieš Lietuvos okupaciją – birželio 15 dieną ir, žinoma, nepamiršdavo ir Vasario 16-osios. Nors Skuodis per nuolatinius badavimus ne sykį nualpo, tačiau nepalūžo – badavimo grafiko laikėsi iki paskutinės kalinimo dienos.“

šaltinis: https://aidas.us/mire-garsus-disidentas-cikagiskis-vytautas-skuodis