Kreipimas į Lietuvos valdžią, visuomenę ir išeiviją

Lietuvos Respublikos Prezidentui A.Brazauskui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui V.Landsbergiui
Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui G. Vagnoriui
Lietuvos visuomenei ir iieivijai

Tauta 1941 m. atkūrė Lietuvos nepriklausomybę

“Į laisvę” fondo VI studijų savaitės dalyvių nutarimas

“Į laisvę” fondas lietuviškai kultūrai ugdyti 1997 metais Lietuvoje surengė 6-ąją studijų savaitę, kuri vyko Jurbarke birželio 26-29 dienomis; joje dalyvavo keli šimtai Lietuvos, JAV, Australuos, Kanados, Venesuelos ir kitų kraštų lietuvių.

“Į laisvę” fondo Lietuvos filialo taiybos ir valdybos atstovai savo posėdyje nutarė, o studijų savaitės dalyviai birželio 29 d. pritarė paremti LR Seimo nario Algio Kašėtos ir kitų iniciatyvą - valstybiniais aktais įteisinti Laikinąją Lietuvos vyriausybę, kurią 1941 m. birželio 23 iL, reikšdama lietuvių tautos valią, Lietuvai ir pasauliui pristatė sukilimo vadovybė.

Laikinoji vyriausybė, sudaryta iš visų patriotinių partijų ir srovių atstovų, tikslingais sprendimais per pusantro mėnesio spėjo panaikinti neteisėtus okupacinės sovietų valdžios (statymus, atstatyti krašto administraciją, atkurti švietimo sistemą ir grąžinti viešąją tvarką.

1941-ųjų birželio sukilime prieš sovietų okupaciją lietuvių tauta sudėjo gausesnes gyvybių aukas negu Nepriklausomybės karuose po I pasaulinio karo.

Laikinoji Lietuvos vyriausybė okupacinės vokiečių valdžius buvo spaudžiama ir terorizuojama. Įvedus Lietuvoje civilinę okupacinę valdžią ir gen. komisarui von Rentelnui pasiūlius vyriausybės nariams tapti tarėjais, e. ministro pirmininko pareigas prof Juozas Brazaitis pareiškė: “Ačiū, ne! Esame pasižadėję tarnauti Lietuvai”. Tada vyriausybės nariai perėjo į pogrindinę antinacinę rezistenciją.

Saujelės kriminalinių nusikaltėlių juodi darbai, kolaboruojant su naciais, nukreipti daugiausia prieš Lietuvos piliečius žydus, nekeičia istorinio fakto, kad lietuvių tauta sukilo prieš sovietinius okupantus ir pasiekė savo tikslą - atkūrė Lietuvos nepriklausomybę.

Studijų savaitės dalyvių vardu -

laisvę”fondo Lietuvos filialo taryba ir valdyba