JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO FONDO STIPENDIJŲ ĮTEIKIMAS GARLIAVOJE

 „Tautos, kaip ir medžio, tvirtybė jos šaknyse, jos praeityje. Šakotas Lietuvos istorijos medis, tvirtai po savo plačiomis šakomis saugantis atmintį, kurią amžių amžiais bandė kalaviju ir ugnimi ištrinti svetimi užkariautojai", - tokiais žodžiais Garliavos J. Lukšos vidurinės mokyklos-gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas pradėjo renginį, skirtą Vasario 16-ajai ir J. Lukšos-Daumanto fondo 1997 metų stipendijų įteikimui.

„Šiandien, minėdami Vasario 16-ąją, - kalbėjo mokyklos direktorius, - mes prisimename ne tik garbingą Lietuvos praeitį, bet ir viltingai galvojame apie jos ateitį. Mes prisimename visus ir visų laikų Lietuvos didvyrius ir kovotojus, žuvusius ir mirusius, nukankintus ir nužudytus, ištremtus ir išniekintus. Šias aukas atmindami, mes tęsiame jos pradėtus žygius ir darbus. Mūsų laisvė per brangia kaina iškovota, kad galėtume jos nevertinti ir dėl jos nekovoti, šiandien mums jau nereikia kovoti su ginklu rankose. Šiandien mes turime kovoti už savo žinias, už savo ir Lietuvos ateitį kruopščiu ir pasiaukojančiu darbu."

V. Vitkauskas susirinkusiems priminė, kad 1994 m. pabaigoje JAV, dr. N. Bražėnaitės iniciatyva buvo įkurtas Juozo Lukšos-Daumanto fondas, kurio pagrindiniai tikslai - įamžinti J. Lukšos atminimą, puoselėti rezistencinės kovos įamžinimą, remti Garliavos J. Lukšos gimnazijos mokinius, pasiryžusius studijuoti ir dirbti Lietuvos gerovei.

Į stipendijų įteikimo iškilmes atvyko Juozo Lukšos-Daumanto brolis Antanas Lukša - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas, vienas iš Daumanto fondo administracinio komiteto Lietuvoje narių. Jis, drauge su mokyklos direktoriumi V. Vitkausku, kuris irgi yra fondo administracinio komiteto narys, įteikė vienkartines stipendijas ir pažymėjimus šešiems buvusiems gimnazijos abiturientams:

-    Vilmai Šidiškytei (450,-Lt.) - Vytauto Didžiojo Universiteto studentei,

-    Raimondai Kasparavičiūtei (450,-Lt.) - Kauno Medicinos akademijos studentei,

-    Rūtai Navakauskaitei (450,-Lt.) - Kauno aukštesniosios Ekonomikos mokyklos studentei,

-    Andriui Mikelioniui (450,-Lt.) - Kauno Medicinos akademijos studentui,

-    Mindaugui Rakauskui (450,-Lt.) - Kauno Lietuvos Veterinarijos akademijos studentui,

-    Raimundui Markauskui (150,-Lt.) - Lietuvos Karo akademijos kariūnui (kursantui).

Gavę stipendijas jaunuoliai iškilmingai pasižadėjo stropiai mokytis ir dirbti, padėkojo už jų įvertinimą ir paskatinimą.

Sveikindamas stipendininkus A. Lukša akcentavo, kad ši stipendija turi tapti dvasine parama kelyje į šviesų tautos rytojų ir palinkėjo nepamirštant tragiškos Lietuvos praeities dirbti jos gerovei.

Mokyklos direktorius priminė, kad tai yra garbės stipendija, pasiryžimo mokytis įvertinimas, ir tuo reikia didžiuotis.

Renginio pabaigoje koncertavo tremtinių ir politinių kalinių ansamblis „Girių aidas".

Danutė Juknevičienė