SKAITYTOJŲ ŽODIS

Įdomus ir turiningas

Širdingai dėkoju, kad dar vis leidžiate savo žurnalą, šis numeris (121) ypatingai įdomus ir turiningas. Reikia pasveikinti Jūsų gražias pastangas ir patvarumą.

Mane ypatingai sudomino Broniaus Kuzmicko straipsnis. Daugiau panašių straispnių.

Jonas Daugėla,
Florida

Tarsi nuotolio nebūtų

Neseniai perskaičiau Į laisvę žurnalo 120 (1995 balandžio) numerį. Jį visą sugėriau kaip gyvą atgaivą, skaudžios mūsų tikrovės gana tikslų atvaizdą, radau daugelio mane neraminančių problemų sprendimą. Džiugina, kad mes ir toli vieni nuo kitų būdami pavojus Lietuvai betarpiškai pajuntame ir suvokiame, tarsi nuotolio nebūtų.

...Geležinės uždangos laikais Tauta sugebėjo gyventi nenumaldomu LAISVĖS siekiu ir ginti ją visomis, neretai beviltiškomis, išgalėmis esamose aplinkybėse. Tačiau galima drąsiai teigti: vieni be kitų mes jokiu būdu nebūtume atėję į Kovo 11-tąją ir atsilaikę Sausio 13-tąją...

Jadvyga Bieliauskienė,
Vilnius

Į laisvę padės jiems ištverti

Dėkojame už Į laisvę, kuris kiekvienam lietuviui, mylinčiam savo tautą, yra lyg balzamas, nepaisant kokios problemos (o jos daugiausia skaudžios) būtų aprašytos... Ačiū už sudarytas galimybes užsakyti žurnalą į Lietuvą labai prieinama kaina. Už šiame laiške įdėtus pinigus prašome siųsti Į laisvę vienai vargingai šeimai — iš Sibiro grįžusiems kankiniams, kurie yra sunkiose sąlygose ne tik materialiai, bet reikalingi nemažiau ir dvasinės paramos. Darbų negauna, apkartę, svajoja net bėgti iš Lietuvos. Sako — nebepakenčiama toliau. Užmiršta, ar nežino apie tai, kaip Tauta kėlėsi 1918 m. Niekas tada veik nebėgo nuo vargo, o ėmėsi darbo atstatyti mylimą Tėvynę. Jiems Jūsų žurnalas gal pravers ir padės ištverti.

A. ir M. Boreišiai,
Phoenix, AZ

Dėl Lukšos-Daumanto fondo įstatų

Noriu pareikšti nuomonę dėl Į laisvę (121 nr.) išspausdintų Lukšos fondo įstatų stipendijų skyrimo tvarkos (3-čias skyrius). Ar mokinys neturi teisės gauti stipendiją, kadangi tėvai priklausė Komunistų partijai? Gal jis net nebuvo gimęs tuo metu? Kas turi teisę teisti vaikus dėl tėvų padarytų klaidų ar kalčių? Juk ir gerų tėvų vaikai nueina šunkeliais. Kodėl mokinys, kuris nuoširdžiai dirbo per visus mokslo metus, o mokytojai jį stebėjo ir gali tai patvirtinti — kodėl jis negali gauti stipendijos? Vien dėl to, kad jo tėvai buvo ar yra komunistai?

Vytautas Krikščiūnas,
Wasaga Beach, Canada

Į laisvę Nr. 121, 1995 rugsėjo mėn. buvo paskelbti Juozo Lukšos-Daumanto fondo įstatai, parengti pagal sovietinę galvoseną:    trečiame

įstatų punkte sakoma, kad stipendijos negali būti skiriamos tiems, kurių tėvai yra buvę KGB darbuotojai, ar aktyvūs TSKP pareigūnai bei veikėjai. Taigi neskiriant tokių tėvų vaikams, jie yra baudžiami už tėvų veiklą. Tai sovietinė praktika, kai už vieno šeimos nario net tariamą nusikaltimą sovietų valdžiai, buvo baudžiami ir šeimos nariai. Demokratiniame, kultūringame pasauly vaikai nebaudžiami už tėvų kaltes. Todėl šį įstatų punktą reikia nedelsiant išmesti, nes jis nedaro garbės Lietuvių Fronto bičiuliams bei jų draugams.

Juozas Vitėnas,
Oxon Hill, MD

Būtina išlikti lietuviais

...Dėkoju už žurnalą „Į laisvę". Jis labai padeda orientuotis šiandienoje. Iš tiesų, augantis dvasinis plyšys tarp lietuvio inteligento ir superkultūrininko-intelektualo yra grėsmingenis, nei ekonominiai ir kitokie sunkumai. Ačiū jums, Lietuvių Fronto bičiuliai, kad, „užkonservavę savo įsitikinimus", jūs įrodote mums Lietuvoje, kaip yra būtina išlikti lietuviais, nors ir tariant „Labas, pasauli". Reikia būtinai siekti Lietuvai pažangos ir klestėjimo.

Vincentas K. — Vilnius
1995, gruodis

Paliksime anūkams

Labai ačiū už puikų žurnalą „Į laisvę". Mes renkame visus žurnalo numerius, kuriuos įrišime, kad mūsų anūkai galėtų pasiskaityti, kaip buvo kovojama už Lietuvos laisvę.

Vytautas K. — Vilnius
1995, gruodis

MIELI SKAITYTOJAI, SKAITYTOJOS, panaudokite šiame numeryje įdėtus vokelius pratęsti savo prenumeratą 1996-tiems metams. Atsiųskite ir auką, tapkite garbės prenumeratoriais ar rėmėjais, ypač jei dar neatsilyginote už 1995 metus. Taip pat pratęskite ar naujai užprenumeruokite žurnalą į Lietuvą. Prenumeratų Lietuvon kaina tik 5 dol.

Administratorius