Juozo Lukšos-Daumanto fondas ir jo įstatai

JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO FONDAS

Su Juozo Lukšos-Daumanto fondu susijusiais rūpesčiais bei sumanymais savo laiškuose dalinasi Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas ir tos gimnazijos mokytoja Valė Urbelienė. Abu laiškai šį pavasarį buvo rašyti Nijolei Bražėnaitei. Laiškuose rasite taip pat ir pluoštelį įspūdžių apie Lietuvoje susuktą Vytauto Landsbergio, Jr. filmą „Baladė Daumantui". (Tikimės, kad šio filmo tema ateity galėsime plačiau parašyti.)

Rašo Valė Urbelienė:

...Paruošiau šį (Juozo Lukšos-Daumanto fondo) projektą, galvodama apie tai, kaip geriau išvengti nedoro pasipelnymo galimybės, juk žinau, kad dažniausiai gyvenime laimi tas, kas garsiau rėkia ir viešai prisiekinėja meilę tėvynei. Sumišusiomis širdimis gyvename — toks laikotarpis. Mokyklose dirba mokytojai, kurie prieš 10-15 metų sekė ir tardė vaikus, lankančius bažnyčią, aiškino, kad Dievo nėra, kad nebuvo jokios Vasario 16-tosios, etc. O dabar tie patys mokytojai švenčia su vaikais šv. Kūčias ir šv. Velykas, garsiau už kitus gieda himną, už kurį dar prieš 7 metus mano akyse mėtė iš mokyklų. Toks laikas — turime išsiauklėti jaunimą ne ant melo, nes jaunimas toli gražu ne visais patiki. Aš tai kalbu, sakydama apie savo mokinius, dar prieš metus kartais galvojusius labai priešiškai apie Juozą (Daumantą) ir partizanus, o dabar mes kalbamės su jais visai kitaip. Jie daug kur pakeitė savo stereotipinę nuomonę, pradėjo domėtis patys, kiekvienas ieško savo santykių su tuo laikotarpiu. Tik būtina sąlyga — tavo gražūs žodžiai turi atitikti tavo poelgiui...

Na, o filmas man nepasakė daugiau, negu aš pati buvau sau išsiaiškinusi. Tame filme Jūs visi labai gražūs, nuoširdūs, prasmingi patys savimi, o ne filmo kūrėjo dėka. Aš tikėjausi, kad jaunasis Landsbergis prakalbės giliau, — apie tai, ką galvoja mūsų karta apie partizanų auką, jų žinojimą, kad jie buvo pasmerkti žūčiai, apie drąsą ir baimę apskritai, apie išdavystės galimybę, galiausiai apie garbę ir tą jau pamirštą mūsų jausmą — gražiai numirti už tėvynę. To man filme trūko, bet gal tik man. Taip pat, ar ne geriau būtų buvę, jeigu filme apie tai būtų samprotavę vyresniųjų klasių mokiniai, o ne maži vaikiukai, kaip atrodė, ne savais, o išmoktais žodžiais...

Rašo Vidmantas Vitkauskas:

...Su dideliu susidomėjimu mokykloje buvo žiūrimas filmas apie Mūsų Juozą (Daumantą). Nors ir pasirinkta savotiška filmo konstrukcija, mūsų mokiniams ji buvo suprantama ir priimtina. Visi filme užfiksuoti žmonės mums yra pažįstami ir žinomi. Visi jie, išskyrus tik Kukauską, ne vieną kartą lankėsi mūsų mokykloje, susitiko su mokytojais, mokiniais. Žiūrint filmą mokykloje, mūsų svečiu buvo Jonas Pajaujis, kuris dar kartą betarpiškai dalinosi prisiminimais apie Juozą...

Birželio pradžioje mūsų mokiniai vėl ruošiasi žygiuoti partizanų kovų takais, šio žygio metu organizuosime keliadienę stovyklą. Krašto apsaugos savanoriai padės vykdyti mokomąsias karines pratybas.

Mūsų iniciatyva užsimezgė draugiški ryšiai su Alytaus A. Ramanausko — Vanago vidurinės mokyklos mokiniais. Abi mokyklos keičiasi mokinių grupėmis, organizuoja susitikimus, tarpusavio sportines varžybas...

Neseniai vėl sulaukėme paramos gimnazijai iš užsienyje gyvenančių tautiečių. Didelę siuntą žurnalų kaip „Į laisvę", „Aidai", „Moteris" mums vėl atsiuntė V. Krikščiūnas iš Kanados. Jaunųjų ateitininkų J. Lukšos-Daumanto kuopa Lemonte, JAV, atsiuntė įvairių mokyklinių priemonių—pieštukų, tušinukų, trintukų ir kt. Visas dovanas išdalinome aktyviausiems ir labiausiai pasižymėjusiems mokiniams.

Pagaliau mus pasiekė ir nenusakomos vertės dovana iš Australijos. Vida Vaitiekūnienė gimnazijai atsiuntė Lietuvių Enciklopediją ir dar nemažą humanitarinę labdarą. Jai padėkojau, dėkoju ir Jums už tarpininkavimą surandant dar vieną geradarę ir mūsų gimnazijos rėmėją užsienyje. Pagaliau užbaigėme ir patvirtinome Juozo Lukšos-Daumanto fondo ir mūsų gimnazijos abiturientams stipendijų skyrimo įstatus. Jiems pritarė ir kiti komisijos nariai: Jonas Kairevičius ir Antanas Lukša. Mano pavaduotoja Valė Urbelienė Jums buvo išsiuntusi įstatų projektą. Jūsų pritarimas šiam projektui leido mums paruošti galutinį įstatų tekstą...

Kadangi skyrimas abiturientams stipendijų yra tik vienas iš fondo tikslų, mes su Lukša ir Kairevičiumi aptarėme ir kitus galimus darbus bei projektus. Yra reali galimybė geriau tvarkyti ir prižiūrėti Juozo Lukšos žuvimo vietą. Mūsų mokykloje dirbantis skulptorius Adis Teresius paruošė šios vietovės tvarkymo projektą. Projektas susideda iš kelių atskirų dalių, todėl jį galima įgyvendinti visą arba dalimis. Noriu priminti, kad A. Teresius yra pastatęs ir tą paminklą-koplytstulpį prie mūsų gimnazijos, todėl puikiai supranta Lukšos įamžinimo svarbą. Galvojame ir apie Juozo laiškų skaitymą mokyklose. Profesionalus aktorius galėtų geriausiai perteikti Juozo laiškų Jums ir Lietuvai subtilumą bei šilumą.

Jonas Kairevičius jau gavo iš Įlaisvę fondo pirmuosius šiam fondui skirtus pinigus (2,000 JAV dol.).

JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO FONDO ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

Juozo Lukšos-Daumanto fondas įkurtas 1994 m. pabaigoje dr. Nijolės Bražėnaitės iniciatyva Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jis veikia Į laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti rėmuose. Pagrindiniai fondo tikslai — finansiškai remti bei skatinti:

—Juozo Lukšos žuvimo vietoje pastatyto paminklinio kryžiaus priežiūrą bei teritorijos tvarkymą;

—kitų vietų, susijusių su rezistencinėmis kovomis, įamžinimą bei partizanų kapų tvarkymą;

—Garliavos Juozo Lukšos vardo gimnazijos abiturientus, siekiančius studijuoti ir dirbti Lietuvos labui bei gerovei.

šių bei kitų tikslų įgyvendinimui Lietuvoje yra sudarytas Juozo Lukšos-Daumanto fondo administracinis komitetas (A. Lukša, J. Kairevičius, V. Vitkauskas). Komitetas ruošia įvairias fondo tiksluose numatytas darbų ir veiklos programas, organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo, J. Lukšos gimnazijos abiturientams stipendijų skyrimo ir kt. Su visais administracinio komiteto sprendimais, parengtais projektais bei jų sąmatomis supažindinamas Į laisvę fondas ir Juozo Lukšos-Daumanto fondo iniciatorė dr. Nijolė Bražėnaitė.

Juozo Lukšos-Daumanto fondo lėšas sudaro individualios ar grupinės (surinktos įvairiomis progomis) visuomeninių organizacijų ir kitų fondų aukos, palikimai ir kt.

II. Juozo Lukšos gimnazijos abiturientams stipendijų skyrimo tvarka.

1.    Kandidatus Juozo Lukšos-Daumanto fondo stipendijai gauti siūlo gimnazijos administracija, gavusi klasės auklėtojo rekomendaciją bei pedagogų tarybos pritarimą.

2.    Kandidatai stipendijoms gauti turėtų:

—būti jau susiformavusiomis asmenybėmis su aiškiomis ir tvirtomis pažiūromis į pasaulį, tautą ir jos istorinę praeitį;

—gerai orientuotis visuomeninėje-politinėje Lietuvos padėtyje;

—turėti tvirtą ir teisingą dorovinių vertybių supratimą bei laikytis krikščioniškos (bendražmogiškos) moralės principų;

—turėti aiškią mokymosi motyvaciją ir savo perspektyvinės veiklos viziją;

—reikštis ir dalyvauti visuomeninėje (politinėje, kultūrinėje, sportinėje etc.) ir kitoje veikloje bei bendruomenės gyvenime.

3.    Kandidatai stipendijoms gauti neturėtų būti iš šeimų, kurių tėvai:

—dirbdami valstybinėse arba privačiose struktūrose gauna žymiai didesnį atlyginimą už vidutinį;

—kurie praeityje yra buvę KGB etatiniai arba neetatiniai darbuotojai;

—buvę aktyvūs TSKP pareigūnai ir veikėjai;

—asmenys savo veiksmais arba žodžiais sąmoningai veikę prieš Lietuvos nepriklausomybę, vykdę antivalstybinę ir antitautinę politiką arba kitaip nusikaltę ar susikompromitavę prieš kitą asmenį, visuomenę bei valstybę.

4.    Rekomendacija skirti stipendiją duodama tiems gimnazijos abiturientams, kurie pradeda studijuoti vienoje iš Lietuvos aukštųjų mokyklų arba sėkmingai baigia ją ir siekia tolimesnių studijų Lietuvoje ar užsienyje.

Vienkartinė paskatinamoji premija gali būti skiriama Lietuvos Policijos Akademijos kursantams ir Lietuvos Karo Akademijos kariūnams.

5.    Galutinį sprendimą apie stipendijos skyrimą ir jos dydį bei mokėjimo trukmę (visam studijų laikui, metams, ketvirčiui, trimestrui ar vienkartinę) priima Juozo Lukšos-Daumanto fondo administracinis komitetas Lietuvoje.

6.    Numatyta stipendijos suma abiturientui gali būti išmokama visa iš karto arba mokama pagal nustatytus terminus.

7.    Stipendija abiturientui įteikiama Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje, dalyvaujant bent vienam fondo administracinio komiteto nariui (gavęs stipendiją, abiturientas pasirašo nustatytos formos kvitą).

8. Visi abiturientai, kuriems buvo skirta ir mokama stipendija, registruojami gimnazijos Juozo Lukšos-Daumanto fondo stipendiantų knygoje.

9. Abiturientas, gavęs fondo stipendiją, pasirašo Garbės pasižadėjimą, kad dorai ir sąžiningai mokysis, o įgytas žinias skirs valstybingumo įtvirtinimui tokios Lietuvos, vardan kurios kovojo ir žuvo Juozas Lukša, kiti pokario partizanai ir vėlesnių laikų disidentai.

Gaunantis stipendiją abiturientas turėtų laikyti garbės reikalu, užbaigus studijas (ir įsigijus specialybę), intelektualiai bei materialiai paremti gimnaziją. Jeigu stipendiantas išvyktų gyventi į užsienį, jis tokio pačio dydžio stipendiją turi skirti kito gimnazijos abituriento studijoms.

10. Gimnazijos vadovybė su fondo administraciniu komitetu domisi sti-pendianto studijų eiga, pažangumu ir drausme. Studentui, nutraukusiam mokslus ar padariusiam drausminių nusižengimų, stipendijos mokėjimas sustabdomas.

AUKOS DAUMANTO FONDUI

Australijos Melbourno Lietuvių katalikių moterų draugijos kultūrinės popietės metu, po filmo "Baladė Daumantui" parodymo, surinkta Juozo Lukšos-Daumanto fondui aukų iš viso 1032 Australijos arba 735 JAV dolerių. Aukojo: LKM draugija, V. Vaitiekūnienė ir šeima, N.V. Šalkūnai, J.P. Mičiuliai, V. Mačys, D.G. Žemkalniai, J.J. Petraičiai, H. Statkuvienė, E. Šurnienė, J. O'Dwyer, A. Karazijienė, J. Budrys, J. Grigaitienė, V. Jablonskienė, A. Stankevičienė.

Aukas, skiriamas Juozo Lukšos-Daumanto fondui galima siųsti LF iždininkui Alfonsui Pargauskui, 8908 Butterfield Lane, Orland Park, IL 60462, USA, išrašant čekį "Center for Lithuanian Studies"vardu ir nurodant, kad pinigai skiriami Juozo Lukšos-Daumanto fondui.