Atsiųsta paminėti, pranešimai ir kt.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vytautas Antanas Dambrava, TEISINGUMO PRINCIPAI. Šioje 46 psl. studijoje, išleistoje 1995 m. Į laisvę fondo Lietuvos filialo, autorius išsamiai aiškina teisingumo principus, jų pritaikymą valstybėje ir visuomenėje, liečia politinės laisvės ir tolerancijos ryšį su teisingumu ir daug kitų teisinės valstybės aspektų. Knygos pradžioje nemaža vietos skirta autoriaus biografinėms ir profesinėms žinioms. Knygą spausdino "Morkūnas ir Ko. "spaustuvė Kaune.

O. Matusevičiūtė, AMŽINAS LIETUVOS VAINIKAS, istorinė apysaka iš Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės laikų, aprašanti valdovą Vytautą ir kitus jos kūrėjus, išryškinanti to laiko paprastą lietuvių ir žemaičių gyvenimą. Knyga 428 psl., kietais viršeliais, išleista 1994 m. "Minties" leidyklos Vilniuje. Negerai, kad viršelyje dailininkas neįdėjo pilno autorės vardo "Ona", o pasitenkino tik raidė "O".

LIETUVIŲ FONDAS II, Antroji Lietuvių fondo knyga, didelio formato, kietais viršeliais, 585 psl., apimanti laikotarpį nuo 1962 iki 1992 metų. Turinyje: LF istorinė medžiaga, veikla, struktūra, steigėjų ir ugdytojų prisiminimai, suvažiavimų aprašymai ir, svarbiausia,—daugybė nuotraukų ir vardų. Redagavo Antanas Juodvalkis ir redakcinė komisija . Išleido Lietuvių fondas 1994 m.

IŠ NAUJAUSIOS LIETUVOS ISTORIJOS, Dokumentų rinkinys. Redaktorė Dalia Kuodytė . Čia pateikiami 34 autentiški KGB dokumentai, užrašai su jų vertimais, interpretacijomis ir aiškinimais, liečią Kliugerio, Kli-maičio, Prunskienės ir daugelio kitų asmenų veiklą Šią 122 psl. knygutę išleido Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 1995 m.

JAHRESTAGUNG 1993, Lietuvių kultūros instituto suvažiavimo darbai, šiame 190 psl. 1994 m. Lampertheim, Vokietijoje, išleistame leidinyje skelbiamos 1993 metų instituto suvažiavime vokiškai skaitytos paskaitos Lietuvos klausimais. Jų autoriai: Liane Klein, Joachim Tauber, Zenonas Namavičius, Tomas Bartusevičius, Vincas Bartusevičius.

Pranas Zunde, KAZYS BIZAUSKAS, Antroji knyga. Autorius čia plačiai ir įdomiai aprašo diplomato Kazio Bizausko veiklą ir gyvenimą nuo 1922 iki maždaug 1931 metų. Atrodo, bus dar ir trečias tomas. Knyga 430 psl. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoje 1994 m.

Ladas Tulaba, NUO DUSIOS IKI TIBERIO, atsiminimai, III tomas, aprašantis įvykius ir žmonės Romoje ir pasaulyje 1970-1979 m. Knyga 391 psl., išleista Čikagoje.

 

LFB SOLIDARUMO IR VEIKLOS VAJUS. -1995

LFB Tarybos prezidiumas dėkoja visiems jau atsiuntusiems savo auką 1995 m. vajaus proga. Tebelaukiame aukų ir iš dar neatsiliepusių, nes mūsų veteranams Lietuvoje skiriamas fondas tuo tarpu tesiekia vos 50% reikalingos sumos 1996 m. pradžiai. Mūsų ilgametis idėjinis paveldas įpareigoja mus projektuoti savo veiklą ateičiai. Todėl ir norime paraginti visus bičiulius ir bičiules solidariai paremti LFB veiklą tiek mūsų diasporoje, tiek ir Lietuvoje. Laukiame ir testamentinių palikimų. Aukas prašome siųsti adresu: J. Ardys -LFB, 855 Greener PI., Fairview/ PA 16415. Čekiai gali būti išrašomi "Center for Lithuanian Studies, Inc." vardu. Jei kas iš bičiulių nebūtų gavęs paskutiniųjų dviejų LFB prezidiumo informacinių laiškų, prašome tuo pačiu adresu apie tai pranešti.

1995 m. vajui aukojo $200-250: Z. Brinkis, Maželis,V. Sinkus, R. Šomkaitė, P. Žemaitis.

$150-199: V. Krikščiūnas, J. Žilionis.

$100-149: J. Ardys, A. Balsys, V. Majauskas, V. Montvilas, V. Petrulis, B. Polikaitis, A. ir B. Pociai, A. Raulinaitis, A. Razma, M. Sodonis, V. Šaulys, K. ir S. Šakys, V. Vidugiris, kun. V. Volertas.

$50 -99: V. Akelaitis, V. Aušrotas, J. Baužys, A. Bumbulis, K. Bružas, A. Čepulis, V. Naudžius, Z. Prūsas, A. Pargauskas, P. Rasutis, K. Ralys, K. Skrupskelis, V.ir K. Volertai, V. Volertas.

Mažiau $50: A. Bagdonas, B. Barisas, V. Barisas, L. Eitmanienė, A. Gečys, J. Gelumbauskas, B. Jasaitienė, J. Kasputis, J. Kojelis, J. Kazlauskas, S. Kungys, B.Krokys, A. Musteikis J. Paliulis, J. Prakapas, M. Raugienė, R. Šliažas, J. Vasaris.

LFB Tarybos prezidiumas

 

Užsakykime Į laisvę žurnalą Lietuvos žmonėms, mokykloms, bibliotekoms. Prenumerata tik 5 US doleriai užsakant iš užsienio. Čekius ir tikslius adresus siųskite administratoriui antrame viršelio puslapyje nurodytu adresu.

tai laikraščiai kurie skleidžia pilnutinės demokratijos idėjas, puoselėja krikščionybės ir žmoniškumo vertybes, atskleidžia Lietuvos gyvenimo, kultūros bei politikos panoramą. DIENOVIDIS yra savaitraštis, jį redaguoja Aldona Žemaitytė. KAUNO LAIKAS išeina dukart savaitėje, redaktorius—Vidmantas Valiušaitis.

Užsisakykite juos ir užsakykite savo artimiesiems
Lietuvoje pas šių abiejų laikraščių atstovą JAV:

Alfonsą Pargauską 8908 Butterfield Lane,

Orland Park, IL 60462, USA.

DIENOVIDŽIO metinė prenumerata: užsienyje oro paštu - 50 JAV dol.,

Lietuvoje, užsakant iš užsienio - 12 JAV dol.

KAUNO LAIKO metinė prenumerata: užsienyje oro paštu - 45 JAV dol.,

Lietuvoje - 20 JAV dol.

AIp(LKA) 3082 1995 Nr.Í21(158)