PASISAKO JAUNESNIOJI KARTA

Jaunimo simpoziume kalba moderatorė D. Trotmanaitė. Sėdi iš k. — A. Jarašūnas, R. Laurinavičiūtė, M. Sandanavičiūtė-Newsom, A. Ragauskas.

1992 metų sausio 25-26 dienomis Los Angeles įvyko 24-tasis politinių studijų savaitgalis, tradiciškai rengiamas Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūrio. Su paskaitomis ir pranešimais dalyvavo: Valdemaras Katkus, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų viceministeris, Žibutė Brinkienė, Angelė Nelsienė, Algis Raulinaitis, Zigmas Viskanta, Linas Kojelis, Rimas Kregždė, Amandas Ragauskas, Juozas Kojelis, Kazys Ambrazaitis.

Buvo taip pat surengtos įdomios svarstybos, kuriose dalyvavo jaunesniosios kartos atstovai: Auris Jarašūnas, Roma Laurinavičiūtė, Marija Sandanavičiūtė-Newsom ir Amandas Ragauskas. Svarstyboms moderavo Dalita Trotmanaitė.

Šiame numeryje norime skaitytojus supažindinti su tų svarstybų mintimis, kurios gilinosi į vieną aktualią šiems laikams temą: