KLAIDINANTI INFORMACIJA

Tvirtas ryšys tarp Lietuvos ir jos išeivijos yra būtinas. Pozityvi abipusė informacijatiek iš krašto į išeiviją, tiek ir iš išeivijos į kraštą, — pateikianti neiškraipytą gyvenimo vaizdą, kaip tik ir laiduoja tobulesnį tautos kamieno ir išeivijos šakos ryšį.

Yra pastebėta, kad išeivija apie įvykius Lietuvoje gauna pakankamai aiškią ir teisingą informaciją. Lietuvių informacijos centras ir didelė dauguma mūsų spaudos atlieka neabejotinai didelės reikšmės darbą. Apie Sąjūdžio bei Lygos ar kitų naujų organizacijų pasireiškimus, apie jų spaudą, apie visos tautos siekius laisvei atgautivisa tai, daugiau ar mažiau, skubiai ir palyginti teisingai atsispindi ir lietuviškosios išeivijos tarpe. Tai patvirtina atvykstantieji iš Lietuvos.

Blogiau yra su informacijos perteikimu Lietuvai apie išeiviją. Be abejo, žmonės Lietuvoje išeivijos gyvenimu domisi. Tik informacijos perteikimas susiduria su didesniais sunkumais. Anksčiau buvę totalūs suvaržymai Lietuvoje gauti išeivijos spaudą dar ir dabar ten dalinai tebegalioja. Tad ir dabar platesnei Lietuvos visuomenei yra nepaprastai sunku susidaryti pilną ir teisingą vaizdą apie išeivijos politinį, kultūrinį bei religinį gyvenimą.

Neįtikėtina, bet buvo tikri faktai, kad net atvykę į JAV pasisvečiuoti iš Lietuvos profesoriai, filosofijos ar kt. mokslų daktarai, poetai ir rašytojai, pirmą kartą čia išgirdo ir pamatė, kad išeivijoje leidžiami tokie žurnalai kaip,, Aidai", „Į Laisvę" ir daugelis kitų, kad yra plati krikščioniškos pasaulėžiūros spauda, kad veikia įvairiausios organizacijos (ne vien tik ,,Šviesa-Santara", kaip jie buvo girdėję), kad Lietuvių Bendruomenė atlieka didžiulį darbą.

Apie visą ir pilnutinį išeivijos gyvenimą Lietuva nebuvo pakankamai informuojama. Be abejo, čia buvo kaltos sovietinio režimo sudarytos sąlygos. Bet dalis kaltės tenka ir mūsų pačių organizacijoms, veikėjams dėl per didelio užsidarymo savo kieme, dėl neieškojimo kelių ir būdų, kaip sumegzti ryšius su okupuota tauta, kaipo ugdyti abipusę informaciją.

Reikia pripažinti, kad liberalinio nusiteikimo išeivijos organizacijos, jų žmonės ir spauda, ryšio su tauta ir savitarpės informacijos srityje buvo žymiai agresyvesnės, išradingesnės tiek praeityje, tiek ir dabar. Tai būtų pagirtina. Bet neretai tokie jų kontaktai būna labai vienašališki, perteikiama informacija kartais net tendencinga, kai vienos organizacijos reikšmė išeivijoje nepaprastai iškeliama, o Lietuvių Bendruomenės vaidmuo paneigiamas. Tokia informacija, skleidžiama Lietuvoje, nepasitarnauja tiesai, ji klaidina Lietuvoje gyvenančius.

Tad iš vykstančiųjų į Lietuvą, nežiūrint, ar jie vyktų ten privačiai, ar pusiau oficialiai, reikėtų pageidauti teisingo ir objektyvaus žinių perdavimo. Perduodamos informacijos pagrinde tegu būna ne vienos kurios organizacijos nuopelnai ir darbai, bet bendras lietuviškosios išeivijos gyvenimo vaizdas, visų mūsų rūpestis ir pastangos padėti į laisvę bežengiančiai tautai.

jb


MALONŪS SKAITYTOJAI,

Džiaugiamės, kad paskutiniųjų metų įvykiai Lietuvoje pravėrė geležinės uždangos duris ir suteikė didesnę galimybę mūsų išeivijos spaudai pasiekti Lietuvą. Jau ir Lietuvoje turime Į Laisvę skaitytojų, pradėjome išgirsti jų atsiliepimus. Tą ryšį stengsimės palaikyti ir plėsti. Tačiau laukiame pagalbos ir iš savo skaitytojų:

•    Užprenumeruokite Į Laisvę savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje, atsiųsdami administracijai adresus ir auką persiuntimo išlaidoms.

•    Važiuodami Lietuvon, nuvežkite bent po vieną žurnalo egzempliorių.

•    Apdovanokite Į Laisvę žurnalu ir savo svečius iš Lietuvos. Jei reikia papildomų numerių, kreipkitės į administratorių, redaktorių, ar net ir į Draugo spaustuvę Čikagoje.

•    Nepamirškite, kad ir čia, išeivijoje, Į Laisvę žurnalui reikia daugiau skaitytojų ir prenumeratorių, tad užprenumeruokite jį savo vaikams, draugams, pažįstamiems.

Dėkojame už Jūsų rūpestį ir aukas,

Administratorius ir redaktorius  


 Į LAISVĘ FONDAS

jau trečią kartą atspausdino papildomą skaičių dr. Kęstučio K. Girniaus knygos PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Ją ir kitas Į Laisvę Fondo išleistas knygas galima įsigyti pas platintojus, arba tiesiogiai rašant šiuo adresu: Į Laisvę Fondas, A. Pargauskas, 8908 W. Butterfield Lane, Orland Park, IL 60462, U.S.A. Bus prisiųstos knygos ir sąskaita.