LITERATŪROS ŠVENTĖ SU HENRIKU NAGIU

Poetas Henrikas Nagys. Edmundo Arbo šaržas.

Šalia aktyvaus darbo politinėje veikloje Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūris sudaro sąlygas ir lietuvių literatūros atskleidimui bei puoselėjimui. Jų rengiami literatūros vakarai, į kuriuos kviečiami su savo kūryba mūsų beletristai ir poetai, jau tapo gražia tradicija. 1987 gruodžio 5 toks literatūros vakaras ir vėl buvo surengtas — jau net 22-rąjį kartą. Iš Kanados Montrealio su savo raibuoju sakalu buvo atkviestas poetas Henrikas Nagys.

Šventė pradėta LFB sambūrio pirmininko dr. Zigmo Brinkio įvadiniu žodžiu. Su pačiu poetu klausytojus supažindino Pranas Visvydas. Nagys pirmuosius savo eilėraščius išspausdino 1938 Ateityje. Rinkinio formoje pirmoji knyga „Eilėraščiai" pasirodė 1946, paskui išėjo „Lapkričio naktys" (1947), „Saulės laikrodžiai" (1952), „Mėlynas sniegas" (1960), „Broliai balti aitvarai" (1969), „Prisijaukinsiu sakalą" (1978). Dalyvavo taip pat ir „Žemės" antologijoje, be poezijos daug reiškėsi kaip literatūros kritikas, vertėjas, mokytojas, redaktorius ir spaudos bendradarbis. Yra laimėjęs daugelį premijų. Nagys priklauso žemininkų ir lankininkų poetinei krypčiai. Jo poezija pilna simbolikos, gyvenimo problematikos, vaikystės nostalgijos ir optimistiško idealizmo. Neseniai Henrikas Nagys parašė žodžius kantatai „Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” (muzika komp. A. Stankevičiaus), kuri Montrealyje ir Toronte buvo atlikta Lietuvos Krikšto sukakties minėjimuose.

Henriko Nagio poeziją skaitė Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai Viltis Jatulienė ir Petras Maželis, o paskui net trim išėjimais ir pats poetas, sutiktas ir palydėtas gausiais plojimais. Poezijos posmus paįvairino muzikos ir dainos garsais Los Angeles vyrų kvartetas (R. Dabšys, E. Jarašūnas, A. Polikaitis ir B. Seliukas), akompanuojant muz. R. Apeikytei.

Nuotaikingas vakaras buvo užbaigtas bičiulio Algio Raulinaičio poetiniais žodžiais, jau beveik tradicija tapusiais, uždarant tokius literatūros vakarus. Vakaro organizatoriai buvo dr. Zigmas Brinkis, Juozas Pupius, Juozas Kojelis, Salomėja Šakienė ir Algis Raulinaitis. Programos leidinėlį paruošė ir poeto Nagio šaržą su ant jo peties tupinčiu sakalu nupiešė architektas Edmundas Arbas.

22-rojo literatūros vakaro atlikėjai ir kt. Pirmoj eilėj, iš kairės: dr.Z. Brinkis, S. Šakienė, Pr. Visvydas, P. A. Raulinaitis, V. jatulienė, poetas Henrikas Nagys, R. Apeikytė, kons. V. Čekanauskas, J. Čekanauskienė, J. Pupius. Antroj eilėj — E. Jarašūnas, P. Maželis, R. Dabšys ir B. Sieliukas. Apačioje: poetas Henrikas Nagys su sambūrio pirmininku dr. Z. Brinkiu.