VARDAI IR ĮVYKIAI

LFB TARYBOS IR CENTRO VALDYBOS RINKIMAI

LFB rinkiminė komisija Clevelande, susidedanti iš Juozo Damušio, Kazimiero Ralio ir Alberto Sušinsko, patikrinus bičiulių balsavimo vokus ir suskaičiavusi balsus, paskelbė šiuos rezultatus:

Į naująją LFB Tarybą išrinkti: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Petras Kisielius, Algis Raulinaitis, dr. Zigmas Brinkis, Juozas Kojelis, Pilypas Narutis, dr. Adolfas Šležas, Edmundas Arbas, Antanas Sabalis.

Į LFB Centro valdybą: Juozas Ardys, Juozas Mikonis, Vincas Akelaitis, Ingrida Bublienė, Vytautas Brizgys, Marytė Petrulienė, Jonas Vasaris. Centro valdybos pirmininku pasilieka Juozas Mikonis.

LFB Tarybos prezidiumas sudarytas Čikagoje. Tarybos pirmininku buvo išrinktas dr. Adolfas Šležas. Pilnas sąstatas ir adresai bus paskelbti sekančiuose numeriuose.

35-JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

įvyks 1988 liepos 31 — rugpjūčio 7 Vokietijoje, Vasario 16-sios gimnazijoje, Romuvoje: Litauisches Gymnasium, 6840 Lampertheim — 4, Huettenfeld. Tel. 06256-322.

Savaitės moderatoriai: dr. Kajetonas J. Čeginskas, dipl. mat. Kęstutis Ivinskis ir Eglė Juodvalkė. Organizacinė komisija: Tomas Bartusevičius, Alina Grinienė ir Raimonda Šreifeldaitė.

Paskaitininkais yra sutikę būti: V. Bartusevičius, M. A., prof. dr. V. J. Bieliauskas, dr. K. J. Čeginskas, A. Hermanas, dail. A. Krivickas, prof. dr. R. Lampsatytė-Kollars, St. Lozoraitis, jr., V.    Natkevičius, M. A., docentas V. Skuodis, prof. dr. V. M. Vasyliūnas.

Be paskaitų, vyks simpoziumas apie dabartinę Lietuvos padėtį ir pranešimai iš VI-jo Jaunimo kongreso. Koncertuos lietuviškai dainuojantis olandų kvartetas iš Amsterdamo. Tėvynės valandėlėje Karolina Masiulytė-Paliulienė ir Jonas-Kristupas Mončys iš Paryžiaus interpretuos Nijolės Sadūnaitės atsiminimus.

Numatomos įvairios parodos, video filmai, skaidrės ir kt.

Pragyvenimas, gyvenant gimnazijos bendrabuty, kambary dviese, su dušu — kainuos 280,-DM., be dušo — 245 DM. Jaunimas temokės 140 DM. Gyvenant Huettenfeldo ar kituose artimuose viešbučiuose — maistas gimnazijoje kainuos 20,-DM. dienai.

Registruotis adresu: A. Grinius, Diamantstr. 7, D-8000 Muenchen 50, W.    Germany, tel. 089-1504471, registracijos mokestį — 50,-DM., jaunimui — 20,-DM. siųsti: Litauische Studienwo-che, Konto Nr. 8.9340.02, Volksbank Kreis Bergstrasse, Bankleitzahl 50991400, 6840 Lampertheim.

Lankydamiesi šią vasarą Europoje, būtinai dalyvaukime lietuviškųjų studijų savaitėje.

Berlyne vykusioje tarptautinės parlamentarų grupės konferencijoje žmogaus teisėms ginti, praeitų metų lapkričio 29 referentais dalyvavo dr. Kęstutis ir dr. Saulius Girniai ir padarė pranešimus. Dr. Saulius kalbėjo apie atvirumo politiką Latvijoje ir Estijoje, o dr. Kęstutis apie padėtį Lietuvoje. Jis pabrėžė, kad nors būta teigiamų poslinkių, sovietinė valdžia vis dar nesiryžta atvirai nagrinėti Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą aplinkybių. Isteriška oficialiosios spaudos reakcija į demonstracijas aiškiai rodo atvirumo, žodžio ir susirinkimų laisvės ribas.

Vytautas Volertas, JAV LB pirmininkas, dalyvavo šių metų kovo 19 dieną Los Angeles surengtoje septintoje žmogaus teisių konferencijoje ir padarė joje pranešimą. Tokias metines konferencijas rengia Baltų laisvės lyga.

Aloyzo Barono vardo novelės konkursą 1987 metais laimėjo Čikagoje gyvenanti rašytoja Laimutė M. Tornau už konkurso vertinimo komisijai prisiųstą savo novelę „1948”. Aloyzo Barono novelės konkursas yra skelbiamas kiekvienais metais, šio konkurso mecenatu, paskyręs 500 dol. premiją, buvo bič. Juozas Mikonis, dabartinis LFB C V pirmininkas.

Dail. Ada Korsakaitė-Sutkuvienė laimėjo JAV Lietuvių Bendruomenės 1987 metų dailės premiją. Plačiai besireiškianti grafikos, keramikos, mozaikos ir tapybos srityse, dail. Ada Sutkuvienė visada maloniai sutinka savo kūrybos viršeliais papuošti ir Į Laisvę Fondo leidžiamas knygas. Brazaičio „Raštai” ir Keliuočio „Dangus nusidažo raudonai” — vis tai dail. Ados Sutkuvienės darbai. Premija bus dailininkei įteikta gegužės 15 Los Angeles mieste.

Prof. Balys Vitkus atšventė savo devyniasdešimtąjį gimtadienį. Vienas iš seniausių ateitininkų, iš profesijos agronomas, profesoriavęs Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje, 1941 metų Laikinosios vyriausybės žemės ūkio ministeris, vėliau dalyvavęs Vliko veikloje, prof. Balys Vitkus ir dabar gyvai domisi mūsų visuomeniniu ir kultūriniu gyvenimu. Į Laisvę nuoširdžiai sveikina profesorių šios garbingos sukakties proga-

Jadvyga ir dr. Adolfas Damušiai praeitų metų gruodžio 26 atšventė savo vedybinio gyvenimo 50 metų sukaktį. Tai tikrai graži sukaktis, į kurią savo sveikinimais įsijungia visi Į Laisvę skaitytojai. Damušių bendrame gyvenime yra buvę nevilties dienų, kai karas ir kalėjimas juos buvo išskyręs, bet šiuo metu jie užpelnytai gali džiaugtis savo gražia šeima, Dainavos įkūrimu ir visais dideliais ar mažais darbais darbeliais, atliekamais iš meilės Lietuvai. Ilgiausių metų!

Dr. Kajetonas Čeginskas Lietuvos krikšto 600 metų sukakties proga Europoje skaitė daug paskaitų. Sukakties minėjimai kai kur užsitęsė iki šių metų pradžios. Milano ir Pavijos miestuose, Italijoje, Lietuvos krikšto minėjimai buvo suruošti šių metų sausio 21-22 dienomis. Juos rengė Milano universiteto kalbotyros instituto lietuvių kalbos ir kultūros skyrius, kuriam vadovauja kun. prof. Ereminas. Dr. K. Čeginskas skaitė paskaitą italų kalba, iškeldamas tautinę ir tarptautinę Lietuvos krikšto sukakties reikšmę.

Vincas Natkevičius šią vasarą dalyvaus literatūros simpoziume, Toronte įvyksiančiame Kultūros kongrese.


MIRTYS

Švedijoje mirė inž. Jonas Kriaučiūnas, vienas iš ateitininkų ,,Grandies” korporacijos steigėjų. Jo brolį bič. inž. Kazį Kriaučiūną su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Čikagoje mirė inž. Henrikas Padleckas. Užjaučiame jo žmoną, šeimą ir jo brolį bičiulį Leonardą Paulių.

Mirus Kotrynai Kriščiunevičienei, reiškiame užuojautą jos sūnui bičiuliui kun. Viktorui Kriščiunevičiui Detroite.

Šveicarijoje mirė bičiulis dr. Petras Radvila, ilgametis Šveicarijos LB pirmininkas. Užuojauta visai šeimai.


ATSIUSTA PAMINĖTI

Zenonas Ivinskis, RINKTINIAI RAŠTAI IV - KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys, išleistas 1987 metais Romoje. Didelio formato, 752 psl. knyga, kurioje surinkti istoriniai prof. Zenono Ivinskio raštai, studijos ir straipsniai, susiję su Lietuvos krikščionybe ir apimantys laikotarpį nuo pat pirmųjų krikščionybės kelių į Lietuvą iki dabartinių laikų. Tomą redagavo Paulius Jatulis. Knygos išleidimo išlaidos padengtos iš Kazimiero Motušio palikimo. Knygos kaina 29 US doleriai. Ją ir kitus LKMA leidinius galima užsisakyti šiuo adresu: LKMA Reikalų vedėjas, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italia.

Anatolijus Kairys, AUKURAI IR ALTORIAI, Krikšto eilėraščiai. Šioje 96 psl. knygoje sudėti Anatolijaus Kairio eilėraščiai Lietuvos krikščionybės temomis. Knygą išleido Lietuvių literatūros bičiuliai, iliustravo dail. Vladas Vijeikis, spaudė Vi Vi spaustuvė. Kaina 5 dol.

Marijus Blynas, LIETUVOS SENOVĖS PALIKIMAS, istorinių, kultūrinių, politinių straipsnių rinkinys, III. Knyga 125 psl., gausiai iliustruota nuotraukomis ir piešiniais, kaina 5 dol. Knygą išleido Kęstučio Jeronimo Butkaus fondas, 1987.

TĖVYNĖN, Venezuelos lietuvių bendruomenės žiniaraštis, nr. 13-14, Vasaris, 1988. Kaip ir kiekviename šio Venezuelos lietuvių žiniaraštyje, taip ir šiame sudėta daug įvairių ir įdomių straipsnių, gyvenimo kronikos ir informacijos. Tėvynėn leidžia VL Bendruomenė, redaguoja kolektyvas: V. Baronas, V. A. Dambrava (vyr. redaktorius), B. Škudzinskaitė de Sanctis ir A. Šulcas.

Vytautas A. Dambrava, TIKROJI NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PRASMĖ, atspaudas iš Į Laisvę, nr. 98(135). 12 psl. atspaudą išleido Tėvynėn redakcija Venezueloje, 1987 metais.