Skelbimai

Į LAISVĘ SKAITYTOJŲ MALDOS DIENA

Glaudesnei jungčiai su Lietuvos tikinčiaisiais, kovojančiais už savo krikščioniškąjį tikėjimą ir tautos laisvę, kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvių katalikų religinės šalpos vedėjas, prašo visus įsijungti į jo organizuojamas maldos dienas. Kiekvieną metų dieną jis yra paskirstęs įvairioms organizacijoms, parapijoms, laikraščių bei žurnalų skaitytojams, mokykloms ir t.t. Į Laisvę leidėjams ir skaitytojams tokia maldos ir susikaupimo diena yra paskirta šių metų spalio 17. Visi Į Laisvę skaitytojai ir bendradarbiai kviečiami tą dieną įsijungti į maldos grandinę — organizuotai ar pavieniai. Daugiau informacijų ir specialių knygelių galima gauti, kreipiantis į kun. K. Pugevičių, Lithuanian Catholic Religious Aid, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Ta proga Lietuvių religinei šalpai būtų galima pasiųsti ir auką.

Į LAISVĘ FONDO VEIKLA

Šiuo metu į Laisvę Fondas baigia paruošti spaudai naują knygą: kun. dr. Antano Paškaus EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIONYBĖ. Skaitomos jau korektūros ir tikimasi, kad iki ankstyvos vasaros knyga pasirodys pas skaitytojus. Leidėjai yra dėkingi šios knygos mecenatei dr. Rožei Šomkaitei.

Anksčiau išleistoji Juozo Keliuočio DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI susilaukė nepaprastai didelio susidomėjimo. Pirmoji knygos laida buvo išpirkta, ir reikėjo išleisti antrąją laidą, kuri taip pat labai greit mažėja. Baigiama išpirkti ir dr. Kęstučio Girniaus LIETUVOS PARTIZANU KOVOS. Norint jas įsigyti, o taip pat ir dar anksčiau išleistus Brazaičio RAŠTUS ar Aloyzo Barono romaną MIRTI VISADA SUSPĖSI, prašome rašyti šiuo adresu: Į Laisvę Fondas, Alfonsas Pargauskas, 8908 W. Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462, USA. Bus prisiųstos knygos ir sąskaitos.

Į Laisvę fondas nori taip pat priminti, kad yra reikalingi fondo rėmėjai, mecenatai ir aukotojai. Nepamirškime Į Laisvę Fondo savo aukomis. Tie asmenys, kuriems reikalingas aukojant nusirašymas nuo federalinių mokesčių, savo aukas prašomi siųsti per Lietuvių studijų centrą, pažymint kad pinigai skiriami ĮLaisvę Fondui. Šio fondo adresas: Center for Lithuanian Studies, Inc., 5620 S. Claremont Ave., Chicago, ILL 60636. Kuriems nusirašymas nuo mokesčių neaktualus, aukas galima siųsti tiesiai Į Laisvę Fondo iždininko A. Pargausko adresu.


1987 „Į LAISVĘ” RĖMĖJAI

Dr. K. Ambrozaitis, dr. V. A. Dambrava, dr. J. Kazickas, J. Kojelis, V. Maželis, J. Mikonis, E. Pakulienė, A. Raulinaitis, dr. J. Uleckas, dr. P. Žemaitis.

GARBĖS PRENUMERATORIAI:

A. Atutis, V. Akelaitis, J. Ambrizas, J. Ardys, dr. A. Aviža, kun. K. Balčys,

L. Bajorūnas, A. Balsys, K. Baltrukonis, L. Baltrušaitienė, L. Barauskas, B. Bernotas, dr. N. Bražėnaitė, A. G. Bražėnas, P. Bražinskas, K. Bružas, R. Bureikienė, Br. Burchikas, P. Česiūnas, VI. Čyvas, J. Damušis, J. Daugėla, St. Džiugas, dr. J. Jurgilas, Pr. Karalius, I. Kazlauskas, kun. L. Kemėšis, M. Kirkilas, dr. P. Kisielius, prel. J. Kučingis, Br. Krakaitis, S. Rudokienė, A. Kulnys, dr. C. Kuras, dr. V. Majauskas, A. Mažiulis, P. Milašius, E. Milkauskas, kun. S. Morkūnas, Br. Nainys, K.  Norvilą, A. Pargauskas, J. Pažemėnas, Br. Paulienė, B. Petrulis, dr. J. Pikūnas, A. Pladys, A. Pocius, K. Račiūnas, K. Ralys, V. Rastonis, dr. A. Razma, L. Reivydas, kun. K. Sakalauskas, VI. Sinkus, St. Skripkus, M. Sodonis, P. Sutkus, dr. J. Sungaila, K. C. šakys, dr. A. Šležas, dr. R. šomkaitė, V. Vaičiulis, dr. J. Vingilis, V. Volertas, J. Žadeikis, V. Žiaugra, J. Žilionis, dr. J. Žirgulis.

AUKOTOJAI

S. K. Balys, Tėv. A. Bernatonis, V. Brizgys, V. Butkys, dr. R. Čepulis, S. V. Černius, A. Damijonaitis, K. Dočkus, A. Dragūnevičius, A. Gailiušis, VI. Garbenis, J. Gepneris, K. Gimžauskas, J. Gramas, A. Grigaitis, dr. G. Grinis, F. Ignaitienė, D. Jakienė, K. Jankūnas, dr. J. Jusionis, Br. Juška, M. Kevalaitis, D. E. Kojelytė, kun. B. Krikščiunevičius, I. Mališka, N. B. Neverauskas, VI. Palubinskas, M. Palūnas, J. Paovys, A. Pleškys, dr. Z. Prūsas, kun. dr. P. Ragažinskas, A. Reventas, St. Rudys, J. Rugelis, J. Salys, V. J. Stelmokas, C. Surdokas, V. Šilas, A. Škerys, kun. I. Urbonas, Liet. koop. „Talka” — Austrai., J. Turčinskas, V. B. Valiulis, L. Vaštokas, J. Veblaitis, S. Vilinskas, A. Viliušis, K. Volertas.

Leidėjai ir administratorius taria nuoširdų ačiū. Be jūsų paramos žurnalo leidimas būtų neįmanomas.

Leidėjai ir administratorius