VARDAI IR ĮVYKIAI

Dr. Adolfas Damušis rašo knygą apie pirmąją sovietinę okupaciją Lietuvoje, 1941 sukilimą, Laikinąją vyriausybę ir nacių okupacijos laikmetį. Knygoje šalia autoriaus atsiminimų bus labai daug dokumentuotos medžiagos. Šių metų pavasarį dr. Damušis praleido nemažą laiko Washingtone ieškodamas ir rinkdamas dokumentinę medžiagą šiam veikalui. Knygą numato išleisti Į Laisvę Fondas.

Dr. Vytautas Dambrava priimtas pilnateisiu nariu į Lietuvių katalikų mokslo akademją. Jo paskaita apie kriminalinį psichiatrijos naudojimą Sovietų Sąjungoje, kurią jis skaitė praėjusiame LKMA suvažiavime, buvo neseniai ispanų kalba paskelbta katalikų dienraštyje Caracas, Venecueloje.

Dr. Kęstučio Girniaus parašyta mokslinė studija apie Lietuvos partizanų kovas ir veiklą 1944-1952 šį rudenį pasirodys knygų rinkoje. Leidžia Į Laisvę Fondas. Dr. K. Girnius šiuo metu gyvena Muenchene, Vokietijoje, ir dirba Laisvosios Europos radijo tarnyboje.

Gintė Damušytė, dirbanti Lietuvių informacijos centre, New Yorke, dabar yra ir PLB Visuomeninių reikalų komisijos vicepirmininke. Ji suredagavo naujausią PLB leidžiamą metraštį anglų kalba apie žmogaus teisių pažeidimus ok. Lietuvoje (Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania). Gintė Damušytė dalyvaus kaip PLB atstovė 1986 lapkričio mėn. įvyksiančioje Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje, Vienoje.

Dr. Vytautas Vardys, politinių mokslų profesorius Oklahomos universitete (Norman, Ok.) rašo ir redaguoja pagrindinį istorinį veikalą „Krikščionybė Lietuvoje". Veikalas bus leidžiamas dviem atskirom knygom — lietuvių ir anglų kalbomis. Dr. Vardį to darbo imtis užprašė Lietuvos krikščionybės jubiliejui rengti komitetas.

Prof. dr. Antanas Maceina, kurio straipsnių rinkinys Tėviškės Žiburiuose buvo neseniai išleistas atskira knyga, pavadinta „Išlaisvinimo Teologija, baigia rašyti religinę studiją „Ora et labora". Knyga skirta Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakčiai paminėti. Joje autorius rašo Bažnyčios ir kultūros klausimais. Knygą leidžia Vokietijos lietuvių komitetas krikščionybės jubiliejui ruošti.

Jonas Kavaliūnas, kurio straipsnį Lietuvos krikščionybės klausimais spausdiname šiame numeryje, yra Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejui rengti vykdomojo komiteto pirmininkas. Komitetas intensyviai dirba, rūpinasi ir koordinuoja pagrindinius minėjimus, renka lėšas, planuoja leidinius, konkursus, parodas ir kt.

Čikagos LFB sambūrio valdybą 1986 sudaro pirm. Pilypas Narutis, vicepirm. Bronius Nainys, sekr. Viktoras Naudžius, ižd. Alfonsas Pargauskas ir Bronius Polikaitis. Veiklos planuose Čikagos sambūris prisideda prie LFB konferencijos IX.26-28 ruošos darbų. Gruodžio 6 rengia mirusių bičiulių — Brazaičio, Daumanto, Padalio, Prapuolenio, Ivinskio ir kt. paminėjimą.