LFB skelbimai

TARYBA IR CENTRO VALDYBA POSĖDŽIAVO

LFB Tarybos ir Centro valdybos nariai 1986 gegužės 17 dieną buvo susirinkę posėdžiui Tėvų marijonų vienuolyno patalpose, Čikagoje. Dalyvavo taip pat keletas kviestų referentų. Posėdyje buvo svarstoma artimiausia Lietuvių Fronto bičiulių veikla. Dalyvavo 15 dalyvių.

Šių metų rugsėjo 26-28 dienomis Čikagoje įvykstančios LFB konferencijos reikalais pranešimą padarė tarybos pirmininkas P. Algis Raulinaitis. Buvo nustatyta konferencijos programa, temos pranešėjams ir diskusijoms, nutarta konferencijos užbaigai surengti viešą 1941 metų sukilimo paminėjimą. Pasitikrinus su Jaunimo centro vadovybe, buvo ten pat paimtos ir patalpos konferencijai bei minėjimui.

Apie šios vasaros LFB studijų ir poilsio savaitės ruošos darbus kalbėjo CV pirmininkas Juozas Mikonis. Jau numatyta keletas paskaitininkų ir gauta šeimininkė. Pagrindinė šios studijų savaitės tema bus ,,Ryšiai su Lietuva”.

LFB biuletenio klausimu siūlymus ir sugestijas padarė Juozas Baužys. Buvo nutarta, kad neperiodinis, vidaus reikalams skiriamas LFB biuletenis ateity bus leidžiamas LFB Tarybos. Centro valdyba leis savo žiniarašti. Buvo taip pat svarstomas specialios politinės komisijos, kaip patariamojo organo prie LFB Tarybos, reikalingumas. Tuo klausimu referavo Juozas Kojelis. Išryškėjo mintis, kad tokios specialios komisijos nereikia, o galimas jos funkcijas gali atlikti prezidiumo ir tarybos nariai.

Buvo išklausyti pranešimai apie įvairių veiksnių veiklą. Alto veiklos klausimus teigiamai nušvietė jau ilgesnį laiką aktyviai su Altu dirbąs Viktoras Naudžius. Daina Kojelytė, LFB atstovė Vliko Taryboje, davė tos tarybos posėdžių ir bendrai Vliko veiklos vaizdą. Dr. Kazys Ambrozaitis kalbėjo apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, o dr. Antanas Razma painformavo apie Lietuvių Fondą.

DAINAVOS STOVYKLAUTOJU AUKOS Į LAISVĘ ŽURNALUI

Šios vasaros LFB studijų ir poilsio savaitėje, Dainavoje, bičiuliai maloniai prisiminė Į Laisvę žurnalą ir, paraginti savaitės vadovybės, sudėjo aukų.

Aukojo: dr. Z. Brinkis — 715 dol. (1985 metų deficito išlyginimui); P. A. Raulinaitis — 125 dol.; J. Mikonis — 115 dol.; dr. V. Majauskas, dr. K. Ambrazaitis — po 100 dol.; dr. A. Šležas — 80 dol.; A. Gečys — 50 dol.; J. Vasaris — 35 dol.; V. Brizgys — 33 dol.; J. Pažemėnas, V. Rociūnas — po 25 dol.; J. Ardys — 24 dol.; V. Maželis, dr. A. Damušis — po 20 dol.; J. Paliulis, V. Palubinskas — po 15 dol.; G. Bučmys, A. Bražėnas, J. Urbonas — po 10 dol. Viso aukų surinkta 1527'doleriai. Administratorius yra nuoširdžiai dėkingas.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

TARYBOS PREZIDIUMAS:

P. Algis Raulinaitis, pirmininkas, 1501 Riverside Dr., Burbank, Ca. 91506.

Dr. Zigmas Brinkis, vicepirmininkas, 2612 Aberdeen Avė., Los Angeles, Ca. 90027.

Juozas Kojelis, sekretorius, 747 23rd Street, Santa Monica, Ca. 90402. TARYBOS NARIAI:

Dr. Kazys Ambrozaitis, Juozas Baužys, Česlovas Grincevičius,, Kęstutis Ivinskis, dr. Petras Kisielius, Juozas Mikonis, Bronius Nainys, Pilypas Narutis, dr. Adolfas Šležas.

JAV IR KANADOS LFB CENTRO VALDYBA

Juozas Mikonis, pirmininkas, 24526 Chardon Rd., Richmond Heights, Ohio 44143; Juozas Ardys, pirmininko pavaduotojas; Ingrida Bublienė, vicepirmininkė organizaciniams reikalams; Jonas Vasaris, iždininkas; Vincas Akelaitis, informacijos vedėjas; Vytautas Brizgys, sekretorius.

EUROPOS LFB VALDYBA

Kęstutis Ivinskis, pirmininkas; Jūratė Barasaitė-Kubilienė ir dr. Saulius Girnius.

Šio numerio kaina 3.50 dol.