LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BĖDOS

Lietuvos kompartijos 17-tame suvažiavime kompartijos pirmasis sekretorius Griškevičius gana ramiai kalbėjo apie Lietuvos ūkio laimėjimus. Buvo pasididžiuota kai kuriais pasisekimais, pažadėta dar uoliau vykdyti vienuoliktojo penkmečio planus. Griškevičiaus kuklumas buvo ne be pagrindo, atsižvelgiant į tai, kaip Lietuva įvykdė ką tik pasibaigusiojo penkmečio planus ir ypač į rimtus žemės ūkio trūkumus per pastaruosius dvejus metus.

Pirmiausia pažvelkime į bendriausius penkmečio plano vykdymo rodiklius. Šalies pramoninė produkcija turėjo padidėti 32%, o pasiekta tik 27%. Bendrosios žemės ūkio produkcijos gamybos metinis vidurkis turėjo dešimtame penkmetyje pakilti 11%, o iš tikrųjų padidėjo tik 4,5%, tai yra beveik du su puse kartų mažiau, negu pramatyta. Šitokie rezultatai, be abejo, nedžiugino Griškevičiaus. Gavęs progą kalbėti Tarybų Sąjungos kompartijos suvažiavime Griškevičius neminėjo, kad Lietuva neįvykdė plano, o kiek galėdamas gražino padėtį.

Tad vietoj paminėjęs bendrą visuomeninio ir pagalbinio ūkio produkcijos prieauglį, kuris, kaip minėta, buvo nepatenkinamas, Griškevičius tik nurodė, kad visuomeninio sektoriaus ūkio prieaugis pasiekė net 15%.

Reikia pabrėžti, kad 1980 m. Lietuvos ūkio duomenys tokie liūdni, kad jais gėdimasi net ir respublikinėje spaudoje. Antai 1980 metais gautos nacionalinės pajamos padidėjo tik vienu dešimtadaliu vieno nuošimčio. Kitaip sakant, nacionalinės pajamos beveik neaugo. Didžiausias kaltininkas dėl Lietuvos ūkio sunkumų, tai žemės ūkis, kurio produkcija, palyginus su 1979 m., nepadidėjo, bet net smarkiai sumažėjo. Produkcija siekė tik 89% praėjusių metų produkcijos, o ir 1979-tieji metai buvo labai nederlingi. Žemės ūkio bėdoms įsisąmoninti reikia tik pažvelgti į kai kuriuos rodiklius. Antai, pernai buvo pagaminta truputį daugiau negu milijonas devyni šimtai tūkstančių tonų grūdų, o prieš dvejus metus, tai yra 1978 metais, grūdų produkcija buvo beveik 2,8 milijonai tonų. Su bulvėmis ne kuo geriau.

Pateikiame pagrindinių žemdirbystės produktų gamybos duomenis (tūkstančiai tonų):

 

1978

1979

1980

Grūdų

2798,1

2224,8

1932

Cukrinių runkelių

866,2

803,2

531

Linų pluošto

10,2

12,1

8,4

Bulvių

2266,6

2,313,5

1178

Daržovių

361,5

360,0

264

 

Ne kuo geriau ir mėsos pramonėje. Palyginus su 1979 metais mėsos pramoninė gamyba pasiekė tik 89%. Paukštienos produkcija net nesiekė 1976 m. produkcijos. Nenugriebto pieno produkcija tik devyni dešimtadaliai 1979-jų metų produkcijos. Be to, pažymėtina, kad darbo našumas kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose sumažėjo beveik dešimčia nuošimčių.

Savaime aišku, kad Lietuvos kompartija šiais duomenimis nesidžiaugė, net bandė juos nuslėpti. Tad Lietuvos TSR centrinė statistikos valdyba (skelbdama, kaip 1980 metais įvykdytas planas) nesekė kitų metų pavyzdžiu, pristatydama žemės ūkio duomenis. Normaliai, įvertinami metai palyginami su praėjusiais. Tad, pavyzdžiui, nagrinėjant 1979 metų plano vykdymą, nurodoma, kokia buvo gamyba įvairiose ūkio srityse 1978 metais. Šįmet taip nebuvo padaryta. 1980-tieji nelyginami su 1979-siais metais, o su pastarųjų dviejų penkmečių metiniais vidurkiais. Tuo būdu liūdni duomenys šiek tiek nuslėpti.

Bet tikrovė gyventojų gerai žinoma. Pagaliau ir kompartija negali nuslėpti to, ką visi žino. Tad kovo mėnesio “Liaudies ūkio” žurnalo numeryje jau išspausdinti palyginamieji 1979-jų ir 1980-jų metų žemės ūkio produkcijos duomenys. Iš jų galima matyti Lietuvos žemės ūkio sunkumus, ir, iš dalies, įsivaizduoti, kaip šiemet maitinami Lietuvos piliečiai. Bet Lietuvos gyventojams nereikia studijuoti tarybinės spaudos, kad sužinojus, ar bulvių produkcija sumažėjo.

(Europos LF bičiulis, Nr. 3, 1981)