KENTO UNIVERSITETO LITUANISTIKOS PROGRAMA

Dr. VIKTORAS STANKUS

Ohio valstybės Šiauriniame rytų pakrašty, švelnios gamtos aplinkumoje driekiasi Kento valstybinio universiteto pastatai. Universitetas su nedideliu Kento miesteliu yra pačiame centre tarp didžiųjų Šiaurės Amerikos lietuviškųjų centrų, 40 mylių nuo Clevelando. Torontas, Rochesteris, Detroitas, Chicaga, Cincinatti, CIevelandas, Akronas, Pittsburghas, Washingtonas, D.C., Baltimore, Philadelphia, New Yorkas, Bostonas, Naujoji Anglija, Montrealis didžiulio spindulio ratu supa Kentą.

Universiteto geografinė padėtis, iniciatorių grupė ir paties universiteto palankumas tur būt bus nulėmęs, kad čia, žymiai lengviau negu kur kitur, įsikūrė ir jau vienuolika metų veikia Lituanistikos programa. Čia sutelktas didžiausias lituanistikos rinkinys Šiaurės Amerikoje. Studentai iš Toronto, Chicagos, Los Angeles, Buffalo ir Clevelando studijavo, siekdami magistro ar daktaro laipsnių iš lituanistinių dalykų.

Lituanistikos programai remti komitetas Clevelande. Pirmoje eilėje iš k. į d.: dr. V. Stankus, A. Balašaitienė, dr. D. Tamulionytė ir dr. H. Brazaitis. Antroje eilėje dr. A. Idzelis, R. Saikus, P. ALšėnas, R. Bublys, V. Laparskas, dr. K. Kliorys ir dr. A. Pliodžinskas. Trūksta R. Bridžiaus ir dr. K. P. Žygo. Nuotr. Juliaus Stankaus

Apimtis

Lituanistikos programą Kente sudaro:

1. Lietuvių kalba. Šeši lietuvių kalbos kursai, 14 semestro valandų. Egzaminuoja prof. dr. A. Klimas. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Pranas Joga. Šešios kredito valandos užskaitomos Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos vasaros lietuvių kursams Loyola of the Lakes prie Kento.

2.    Lituanistikos studijos — įvairių mokslų studijos lietuviškai kultūrai pažinti, 18 semestro valandų.

3.    Vasaros tyrinėjimų programa. Skiriamos dvi stipendijos lituanistikos dalykų tyrinėjimui Kente.

4.    Lituanistikos stipendijos programa. Jau surinkta 30.000 dol. stipendijoms. Norima dar šiais metais pasiekti 50.000 dol sumą, iš kurios gautos palūkanos galėtų pilnai apmokėti išlaidas studentams, siekiantiems daktarato ar magistro laipsnių lituanistikos srity.

5.    Lituanistikos rinkinys, sudarąs sąlygas lituanistikos studijoms.

Vertingas lobynas

Lituanistikos rinkinys-archyvas jau šiuo metu turi per 10.000 įrištų, kataloguotų, kompiuteriuose įregistruotų lietuviškų knygų ir per 14.000 tomų užrašytų palikimuose. Be to surinkta, surūšiuota, įrišta į kietus viršelius arti 1.000 atskirų pavadinimų periodinės spaudos komplektų, daugiau kaip 20.000 jau mikrofilmuotų puslapių. Tai tur būt didžiausias pasauly lietuviškos spaudos rinkinys, išskyrus tik pačią Lietuvą.

Šis rinkinys svarbus istoriniams tyrinėjimams bei ateinančioms kartoms, norinčioms suprasti mūsų tautos vystymosi procesą Lietuvoje ir išeivijoje. Čia ne tik sutelkti laikraščiai, aplinkraščiai, kurie Pirmojo pasaulinio karo metu buvo spausdinami tokiose vietovėse, kaip pavyzdžiui, Smolenske, bet ir beveik pilni komplektai tos spaudos, kuri buvo leidžiama DP stovyklose Vokietijoje, kur ryškiai pavaizduoja tuometinį socialinį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą.

Lituanistikos rinkinys-archyvas saugo ir kitą svarbią medžiagą. Jame yra, pavyzdžiui, Vinco Kudirkos “Varpo” originalai, žydus gelbėjusios Onos Šimaitės autentiškas dienynas, antinacinės rezistencijos dokumentų dalis ir eilė kitų svarbių dokumentų, archyvų, privačių rinkinių, senų retų knygų.

Bet ne vien vertinga lituanistika randama šiame rinkiny. Tie, kurie domisi tarptautine teise, ar 20-jo amžiaus pradžios politinėmis nuotaikomis, čia ras tokius retus dokumentus, kaip Augustino Voldemaro kalbas, pasakytas Tautų Sąjungos sesijoje Ženevoje, ginant Lietuvos bylą. Jei į archyvą patenka daugiau negu vienas egzempliorius, Kento universitetas stengiasi juos perleisti kitiems universitetams, kad tuo būdu būtų išsaugojama lituanistinė medžiaga.

Truputis istorijos

Lituanistikos rinkinį pradėjo organizuoti Kento valstybinio universiteto Etninių studijų programos direktorius prof. dr. John Cadzow, pasikvietęs talkon dr. A. Izdelį ir šio rašinio autorių.

Dr. Cadzovv yra trečios kartos lietuvis, kuris iš tėvo škoto tur būt paveldėjo užsispyrimą, siekiant savo tikslų, o iš motinos lietuvaitės — meilę Lietuvai. Kaip modernus knygnešys, jis nenuilstamai per vienuoliką metų nuolatos iš visų Amerikos kampų atvairuodavo savo sunkvežimėlį, prikrautą lietuviškų knygų.

Dr. V. Stankus, estų poetas ir World Literature Today redaktorius prof. dr. Ivar Ivask ir dr. J. Cadzow apžiūri Lituanistikos rinkinio Kento valstybiniame universitete naujai atidarytą sekciją. Nuotr. dr. A. Pliodžinsko

Ohio lietuvių gydytojų draugija įvertinojo pastangas, paskirdama jam savo kultūrinę 1.000 dol. premiją,  kurią dr. Cadzow padovanojo Kento universiteto lituanistikos fondui. Iš dr. D. Kesiūnaitės memorialinio fondo taip pat buvo jam paskirta

1.000    dol. premija, kurią jis taip pat perleido stipendijų fondui.

Bet ir Clevelando lietuvių visuomenė įvertino dr. Cadzow pastangas, o šios kolonijos studentai ir pensininkai sudarė pirmąjį branduolį, kuris įgalino šį darbą pradėti ir tęsti toliau. Pensininkai aukojo knygas, o studentai, dr. Cadzow pavyzdžiu, jas vežė į Kentą, aukojo savo darbo jėgą, kataloguojant knygas, mikrofilmuojant spaudą, kol pagaliau pats universitetas pradėjo globoti rinkinį ir jį finansiškai remti.

Universiteto parama yra didelė ne tik nuoširdžiu bendradarbiavimu, bet ir finansiniu atžvilgiu.

Dr. I. Ivask apžiūri Kento universiteto lituanistikos lobyną. Nuotr. dr. A. Pliodžinsko 

Universitetas yra investavęs per 100.000    dol. šią instituciją plečiant ir gerinant ir kitus 100.000 dol sudarant patį lituanistinį rinkinį. Universiteto pastangas įvertino ir Rockefeller fundacija, paskirdama 56.000 dol. Lietuvių fondas yra davęs 2,000 dol., mikrofilmavimo išlaidoms.

Daktarai ir magistrai

Lituanistikos aukštųjų mokslo laipsnių programoje dr. J. Cadzow apgynė tezę iš 20-jo šimtmečio Lietuvos istorijos. Dr. A. Izdelis gavo magistrą iš Lietuvos geografijos, Audronė Tamošiūnaitė iš bibliotekos mokslo, Daina Kojelytė iš Los Angeles siekė bibliotekos mokslų magistro.

Abi daug prisidėjo kataloguojant lituanistinį rinkinį. Torontiškė Rasa Mažeikaitė, gal būt, vienintelė Šiaurės Amerikos jaunosios kartos viduramžių istorijos žinovė, parašė darbą magistro laipsniui apie viduramžių Lietuvą.

Žiūrint į ateitį

Čia lituanistikos programa jau yra giliai įleidusi šaknis ir yra integralinė universiteto ateities planų dalis. Svarbu pabrėžti, kad lituanistikos programa Kento universitete nėra slavistikos skyriaus dalis, kaip kituose universitetuose, bet savistovi institucija, remiama universiteto ir privačių fondų. Be to, Kentas turi ne vien lietuvių, bet ir kitų Pabaltijo tautų rinkinį, kuriame randama ir papildoma lituanistikos medžiaga. Labai svarbu, kad Kentas turi intereso lituanistikos rinkinį globoti, jį plėsti, išlaikyti.

Be to, Lituanistikos programa yra Kento universiteto atninių studijų programos remiama. Be tiesioginės paramos, vadinas, galima naudotis ir ištekliais, kuriuos turi Etninė programa.

Universitetas plečia šią programą. Ji yra stipriai remiama įvairių fondų ir etninių grupių. Ilgainiui Kentas gali tapti stipriausiu Etninių studijų centru Šiaurės Amerikoje. To siekia universitetas.

Lietuvių kalbos kursai Kente yra taip vadinamos Critical Languages programos dalis. Ir kadangi jų išlaikymo kaina nėra didelė ir nereikalaujama, kad, kaip kituose universitetuose, kad būtų tam tikras studentų skaičius (bent 30), duoda garantijos, kad tie kursai galės būti tęsiami ir ateity, nežiūrint, kiek lietuvių visuomenė juos rems finansiškai.

Kento universitetas taip pat turi tikslo plėsti lituanistikos tyrinėjimų centrą ir sudaryti sąlygas, kad daugiau mokslininkų galėtų juo naudotis. Kai lituanistikos katedros iniciatorių grupės atstovas L. Raslavičius teiravosi apie Lituanistikos katedros steigimą Kente, dekanas Buttlar jam atsakė, kad Kentas dėtų visas pastangas, norint sumažinti finansinę naštą lietuvių visuomenei, tokią katedrą steigti rotaciniais — profesorių keitimosi pagrindais.

Būtų gera, kad tokie autoritetai, kaip Vardys, Gimbutienė, Remeikis, Šilbajoris ir kiti, gavę atostogų vieneriems metams studijoms, galėtų dirbti su studentais siekiančiais magistro ar daktarato lituanistinėj srity. Iš kitos pusės, tuo pačiu jiems galėtų talkinti studentai, atlikdami specifinius mokslinius uždavinius. Be išvardintųjų garsių vardų, galėtų ir naujai įsigiję daktaratus padirbėti Kente, nes tai padėtų jiems lengviau kopti savo profesijoje.

Suinteresuoti dalyvauti Kento universiteto lituanistikos programoje, prašomi kreiptis į dr. John Cad-zow, Director Ethnic Heritage Studies (K.S.U.), Kent State University, Kent, Ohio 44242.