NAUJI LEIDINIAI

Janina Narūnė. PIRMŪNĖS AKADEMIKĖS. Leidėjas — dr. Zuzana Šalnienė. Iliustracijos A. A. Tamošaičio. Spaudė Draugo spaustuvė Chica'goje, 1980. 200 psl. Kaina 12 dol.

Tai 18-ji autorės J. Narūnės-Pakštienės knyga. Pratarmėje gen. konsule Juzė Daužvardienė sako: “Apie kai kurias lietuves akademikes išskirtinai užtinkama užuominų bei žinių enciklopedijose ir įvairiuose leidiniuose, tačiau šis leidinys “Pirmūnės Akademikės”, bene bus pirmoji kompiliacija, suteikianti pilnesnių žinių apie lietuves akademikes, kuriomis lietuvių tauta pagrįstai gali didžiuotis”.

Knygoje surinkta duomenų apie 240 asmenų. Kaip autorė įžangos žody prasitaria, tai užtruko 30 metų ir čia liečiamos “lietuvės akademikės ir nusipelniusios veikėjos tik tos, kurios gimė prieš 1905 metus”. Leidinį puošia 102 retos nuotraukos.

Anatolijus Kairys. VYSKUPO SODAS ir KRYŽKELĖ, dvi dramos, 144 psl., kaina 6 dol. Išleido Lietuvių Literatūros Bičiuliai Chicagoje. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Gaunama — 3001 West 58th Street, Chicago, ILL 60632 ir pas platintojus.

Joseph Pajaujis-Javis. SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA. Manyland Books, Inc., New York, 1980, 246 psl. Kietais viršeliais kaina 10.95 dol. Išleidimą parėmė Tautos Fondas ir Emilija Pajaujienė. Gaunama pas platintojus ir Tautos Fondo įstaigoje: Lithuanian National Foundation, P.O. Box 21073, Woodhaven, N.Y. 11421.

Negausią anglų kalba literatūrą apie baisiuosius Sovietų nusikaltimus prieš lietuvių tautą papildo šis naujasis dr. J. Pajaujio veikalas. Knyga apima pirmąją Sovietų okupaciją — 1940-41 metais ir antrosios okupacijos pirmąjį dešimtmetį — 1944-1954. Knyga duoda ryškų ir kartu šiurpų vaizdą, paremtą dokumentais, nuotraukomis ir gerai išstudijuotais duomenimis apie tautos politinį ir kultūrinį naikinimą, apie Sovietų politinių vergų stovyklas. Dr. Juozas Pajaujis (1894 -1973), ekonomistas, dėstytojas, publicistas, buvęs Seimo narys, Laikinosios vyriausybės narys, dėstęs Klaipėdos prekybos institute, Vilniaus universitete ir Aliaskos universitete bei dirbęs Kongreso bibliotekoje Washingtone.

Balys Gaidžiūnas. MANO KARTOS LIKIMINIAI METAI. BNG and Co„ 9038 Euclid-Chardon Rd., Kirkland, Ohio, 44094, leidinys, 1980 m., 104 psl. Kaina 5.00 dol. Įspūdingą grafinį knygos apipavidalinimą sukūrė ir paruošė spaudai dail. Jonas Račila. Tai penktasis poeto, žurnalisto, visuomenininko ir redaktoriaus poezijos rinkinys. Ankstyvesnieji jo poezijos rinkiniai: Jaunystė arimuose (1936), Žaliuojanti žemė (1937), Rūpesčių dienos (1946) ir Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai lietuvio maldose (1980).

Šiame naujajame poezijos rinkiny B. Gaidžiūnas išsako mūsų tautos keturiasdešimt metų kančios kelią, skausmą, liūdesį, maldą ir viltį. Tai poeto giliai ir nuoširdžiai išgyventas sugrįžimas į pavergtą Tėvynę, kuri jam tebėra gyva, miela ir nepamirštama.

Malonus Skaitytojau,

Prašome apsimokėti, jei dar nesi to padaręs, prenumeratą. Prenumeratos mokesčiu ir auka palaikai “Į Laisvę” tolimesnį leidimą.