Su jaunimu į lietuvišką ateitį

Visų mūsų akys krypsta į jaunimą. Ir suprantama kodėl: jis užima vyresniųjų vietas, perima jų dirbamus darbus, kuria naują ateitį. Mums rūpi, kad ši ateitis būtų lietuviška ir atitiktų tuos siekimus, kuriais gyveno bei sielojosi mūsų tautos pirmtakai, ugdydami tautinę sąmonę, kurdami tautinę kultūrą, organizuodami savą valstybę. Tad ir mūsų jaunimas turės tęsti kovą už Lietuvos laisvę ir apsispręsti už svetur gyvenančio lietuvio išlikimą savo tautoje.

1966 m. įvykęs pirmasis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas savo uždavinį atliko. Jis parodė, kad jaunimo pajudėjimas visuotiniu mastu yra galimas ir reikalingas. Dabar esam pakeliui jau į antrąjį kongresą, kuris įvyks 1972 metais. Šis kongresas remsis turima patirtimi ir turės tautinius jaunimo uždavinius papildyti, praplėsti, pagilinti ir vykdyti. Kongresas turės sutraukti daugiau jaunimo ypačiai iš kitų kraštų. Turės apžvelgti jaunimo dirbamą tautinį darbą ir pasiektus kūrybinius laimėjimus. Turės smaigstyti gaires ateičiai. Todėl jam reikia sudaryti tvirtą moralinę ir materialinę atramą.

Stokime visi į II-jo Pasaulinio Lietuvių jaunimo kongreso organizavimo talką!

Teikime visi šiam kongresui visą galimą moralinę bei materialinę pagalbą!

Ženkime visi kartu su savo jaunimu lietuviškos ateities keliu!

Stasys Barzdukas PLB valdybos pirm.

Dr. Juozas Kazickas, II-jo PLJK fin. kom. pirm.

Romas Sakadolskis, II-jo PLJK komiteto prezidiumo pirm.