INFORMACIJOS PROBLEMAS RYŠKINANT

LAISVINIMO VEIKSNIUOSE

DR. PETRAS DAUŽVARDIS, LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS ČIKAGOJE, mirė 1971.IX.26. Buvo gimęs 1895.IX.16 Latvijoje; augo Rokiškio apskrityje, Amerikon atvyko 1914. Teisių daktaro laipsni gavo John Marshall teisių mokykloje. Konsularinėje tarnyboje dirbo nuo 1925.

Mirtis iš kovos dėl Lietuvos laisvės fronto išjungė vieną iš pačių žymiųjų tos kovos vadų ir vieną iš narsiųjų kovotojų. Dr. P. Daužvardis savo oficialia pozicija, asmenišku pavyzdžiu, gyvu ir spausdintu žodžiu stiprino savuosius, informavo ir kovai prieš Lietuvos pavergėją telkė svetimuosius.

Dr. P. Daužvardis Lietuvos laisvės problemas svarsto ir atsakymų ieško šiame “Į Laisvę” numeryje spausdinamame straipsnyje “Lietuva ir jos išlaisvinimas”.

K. Petkaus straipsnio papildymai ir patikslinimai

Lietuvos bylos kėlimo ir gynimo laisvųjų tarpe klausimas yra šimtus kartų keltas, nagrinėtas ir diskutuotas mūsų spaudoje, veiksnių ir kitų grupių suvažiavimuose bei eiliniuose lietuvių susirinkimuose. Tą klausimą bandžiau kiek pilniau paliesti “Į Laisvę” žurnalo 1970 metų spalio mėnesio numeryje (žiūr. “Į Laisvę”, nr. 49/86 — “Lietuvos bylos kėlimas ir gynimas laisvųjų tarpe”, 4-13 pusl.). Tame straipsnyje daviau eilę sugestijų bei nurodymų, kaip visas šis reikalas turėtų būti įstatytas į tinkamas vėžes. K. Petkus (slapyvardis? - L. V.) bando savo straipsnyje (žiūr. “Į Laisvę” nr. 52/89 — “Informacijos problema Lietuvos laisvinime”, 30 - 41 pusl.) vėl pažiūrėti į šią problemą iš visų pusių ir rasti jai sprendimą. Atrodo, kad vienu kitu klausimu K. Petkus, rašydamas savo minėtą straipsnį, neturėjo pakankamai davinių ir “paslydo”. Mėginsiu jo tuos “paslydimus” atitaisyti, netikslumus patikslinti ir vieną kitą jo paties prieštaravimą pačiam sau nurodyti.

Štai, mano papildymai bei patikslinimai :

1. K. Petkus savo straipsnyje klausia, ar esą reikalo legislatoriams (Washingtone) Vasario 16-sios ir kitomis progomis tarti žodžius JAV-bių Kongrese, jei mūsų spauda beveik nieko apie tai neužsimena (31 p.). Tame pačiame straipsnyje jis akcentuoja, kad tai esąs “svarbus darbas” (35 p.). Jis taip pat pažymi, kad “Congressional Record” (JAV-bių Kongreso darbų stenogramos) “platesnių masių” nepasiekiąs (31 p.). “Congressional Record” leidinys turi keliasdešimt tūkstančių tiražą. Tą leidinį prenumeruoja visų universitetų bei kolegijų bibliotekos, žymesni ir įtakingesni krašto politinio bei visuomeninio gyvenimo vairuotojai. Tūkstančiai amerikiečių, kurie nori pilniau sekti JAV-bių Kongreso darbus, taip pat prenumeruoja minėtą leidinį. To leidinio metinė prenumerata yra 45 doleriai. Jei to leidinio negauna mūsų laikraščių redakcijos ir jo neseka tų laikraščių redaktoriai, tai yra vienas iš mūsų spaudos negalavimų. Vienas ar kitas iš mūsų laikraščių turi taip vadinamus savo korespondentus Washingtone. Greičiausia ir tie korespondentai neskaito “Congressional Record”. Jų pranešimai savo laikraščiams apie legislatorių žodžius bei pareiškimus Lietuvos bylos klausimu yra labai skurdūs bei nepilni. ELTA, reikia manyti, tą leidinį gauna, bet ji legislatorių pareiškimus išcenzūruoja. Jei tik legislatorius pamini H. Con. Res. 416 įgyvendinimo reikalą ar LB vardą, ELTA stengiasi to “nepastebėti”. Kiekvienas legislatorius, tardamas žodį ar padarydamas pareiškimą Lietuvos bylos klausimu, paruošia ir specialų pareiškimą (press release) savo distrikto ar steito spaudai. Šimtai krašto dienraščių ar savaitraščių keliomis eilutėmis ar vienu kitu paragrafu užsimena Lietuvos bylos klausimu. Atrodo, kad K. Petkui buvo tai nežinoma.

2.    Anot K. Petkaus, “didžiausią informacijos darbą” atliekąs VLI-Kas (32 p.). Jis rašo apie VLIK-o leidžiamus biuletenius, memorandumus laisvųjų kraštų vyriausybėms ir VLIK-o išlaikomas radijo programas (Romoj, Vatikane, Madride ir Maniloje). K. Petkus paneigia VLIK-o biuletenių reikšmę. Išlaikomos radijo programos yra saviesiems pavergtoje Lietuvoje, o ne svetimųjų informavimui. Tiesa, kartkartėmis VLIK-as paruošia memorandumų laisvųjų kraštų vyriausybėms. Jei VLIK-o visi memorandumai yra tokie, kuriuos jis išsiuntinėjo 1968 metais (Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 metų sukakties proga), tai laisvųjų kraštų vyriausybės jų tikrai neskaito. Mat, laiškas, siunčiamas kartu su tuo memorandumu, buvo multiplikuotas. Retas iš mūsų teskaitome masiniai multiplikuotus bendralaiškius. O ką gi kalbėti apie kraštų karalius, karalienes, prezidentus bei ministerius pirmininkus!

3.    Atrodo, kad K. Petkui yra nepaprastai svarbu išlaikyti Amerikos Balso lietuviškas transliacijas. Anot jo, jei ne ALT-ba, jos galėtų būti apkarpytos ar visai panaikintos. Kartkartėmis ALT-ba parašo tuo reikalu laiškus krašto vyriausybei ar Valstybės departamentui. Tuo reikalu rašo ir kitos organizacijos bei vienetai — LB ir kitos grupės. Kaip amerikiečiai sako, tik mažą dalį “kredito” galėtumėm tuo reikalu priskirti ALT-bai. Nėra paslaptis, kad Amerikos Balso transliacijos yra labai “nekaltos”, jose griežtesnių pasisakymų prieš Lietuvos pavergėją ar apie laisvųjų pastangas kovoje dėl Lietuvos laisvės nė su žiburiu negalima rasti. Eilė legislatorių Vasario 16-sios, birželio liūdnųjų įvykių ir kitomis progomis labai griežtai pasisako prieš Lietuvos pavergėją ir reikalauja Sovietų Sąjungą pasitraukti iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų. Amerikos Balsas to nemini. Šimtai legislatorių yra pasisakę už Lietuvos bylos iškėlimą Jungtinėse Tautose, už H. Con. Res. 16 rezoliucijos įgyvendinimą. Amerikos Balsas to irgi “nepastebi”. Rezoliucijos pravedimo įkarštyje eilę kartų kasmet tekdavo siekti Washingtoną. Beveik kiekviena proga aplankydavau ir Amerikos Balso lietuvių skyrių. Vienas ar kitas iš mano pažįstamų padarydavo su manimi pasikalbėjimus. Po to pareikšdavo, kad aš kalbėjęs per “kietai” prieš pavergėjus, ir pasikalbėjimai nepraeisią per cenzūrą (amerikiečių ar lietuvių? — to aiškiai nepasakydavo). Po tokių pareiškimų savo vizitus Amerikos Balso lietuvių skyriui labai apkarpiau. Paskutinį kartą Amerikos Balso lietuvių skyriaus pareigūnai, žinodami, kad aš dirbu amerikiečių mokykloje, paprašė, kad aš pakalbėčiau apie amerikiečių mokslo institucijas. Tai padariau. Tema buvo (ir yra) labai “nekalta”. Be abejo, tas pasikalbėjimas buvo perduotas į pavergtąją Lietuvą. Apie Lietuvos laisvinimo reikalus ir garsiąją H. Con. Res. 416 rezoliuciją nebuvo man leista nė prasižioti. Veiksniai ir pavieniai lietuviai turėtų užversti krašto vyriausybę laiškais ir telegramomis Amerikos Balso transliacijų linijos pakeitimo reikalu. Dabartinės transliacijos yra savęs ir pavergtųjų apgaudinėjimas.

4. JAV-bių LB Informacijos komisijos (National News Service) pastangos svetimųjų informavimo Lietuvos bylos klausimu buvo ir yra labai ribotos. Anot K. Petkaus, ši komisija “stebuklų nepadarė”. Ši komisija, pradėjusi darbą prieš maždaug porą metų, labai aiškiai akcentavo, kad stebuklų neatsieksianti, o tik bandysianti padaryti gerą pradžią. Pradžia padaryta tikrai gera. Jei JAV-bių LB Centro valdyba investuos į visą tą darbą pakenčiamą sumą pinigų, bus galima atsiekti ir stebuklų. Kelerių metų laikotarpyje nė viena kita grupė (įskaitant ir veiksnius) neišgavo nė vieno įžanginio plačiojoje amerikiečių spaudoj ir nė vieno straipsnio iš amerikiečių laikraštininkų (columnists), o LB Informacijos komisija tai atsiekė. Tai jau yra didelis laimėjimas! Tai buvo skelbta mūsų spaudoje. K. Petkus turėjo tai pastebėti! čia išvardinsiu tuos didesnius LB Informacijos komisijos laimėjimus. Išgauti įžanginiai (LB Informacijos komisijos pastangomis): U. S. News and World Report (1971.III.29),

New York Times (1971.VI.21), New York Daily News (1971.VI.16); straipsniai (columns) — David Lawrence (1970.VI.il), Dr. Russell Kirk (1971.11.24), Dan Lyons (1971.VII.18). Laikraštininkų David Lawrence, dr. Russell Kirk ir kun. Dan Lyons straipsnius skelbia šimtai krašto dienraščių ir savaitraščių. David Lawrence straipsnius spausdina ir krašto sostinės dienraštis The Evening Star. Jei kas būtų bandęs tik vietą nupirkti tuose laikraščuose ir žurnaluose, kiek užėmė tie įžanginiai ir straipsniai, būtų kainavę ne dešimtimis, bet šimtais tūkstančių dolerių. Per tuos porą metų JAV-bių LB Centro valdyba išleido tam reikalui tik apie 5.000    dolerių. Jei investuojant tik 5.000    dolerių, galima laimėti šimtus tūkstančių dolerių — tai, galima sakyti, to darbo vykdytojai yra stebukladariai.

Atrodo, K. Petkus bus nesupratęs L. Bendruomenės Informacijos komisijos vaidmens proklamacijų iš steitų gubernatorių, apskričių (counties) tarybų, miestų tarybų bei burmistrų išgavimo klausime. LB Informacijos komisija bandė proklamacijas nukreipti į krašto vyriausybę, o ne į minėjimų sales, kaip kad buvo daroma iki maždaug 1970 metų pradžios. Tą mintį pasisavino eilės vietovių lietuviai. Vienas iš tokių proklamacijų tekstas buvo ištisai įdėtas “Į Laisvę” žurnale (žiūr. “Į Laisvę”, nr. 51/88, 64 p.). Matomai, K. Petkus, prieš rašydamas savo straipsnį, nesusipažino su tos proklamacijos turiniu.

5. Lietuvos Vyčių Lietuvos reikalu komisija, kuriai vadovavo a. a. kun. kleb. J. C. Jutkevičius, atliko didelį darbą. Paskutinių kelerių metų laikotarpyje Vyčiuose tuo reikalu entuziazmas buvo nepaprastai išsekęs. Tik apie trečdalis kuopų beturėjo Lietuvos reikalų komisijas. Tos komisijos biuletenis būdavo siuntinėjamas tik apie 180 asmenų, o ne 2,225 asmenims, kaip kad K. Petkus rašo. A.a. kunigas kleb. J. C. Jutkevičius labai noriai įsijungė į LB Informacijos komisiją ir džiaugėsi, kad LB ėmėsi iniciatyvos toje taip svarbioje srityje. Vyčiuose, anot to dvasiškio, iškeliavusio amžinybėn, tam darbui ateitis buvusi labai miglota.

Gyvename specialistų amžiuje. Informacijos sritis, kaip ir visos kitos sritys, yra sudėtinga bei komplikuota. Jei norime apčiuopiamesnių rezultatų (anot K. Petkaus, “stebuklų”), tam darbui turi vadovauti tos srities specialistai. Antra, su centais nieko neatsieksime. Atrodo, kad veiksniai nieko konkretesnio šioje srityje nedaro ir neplanuoja daryti. Ar JAV-bių LB Centro valdyba pilnai imsis iniciatyvos tam darbui, ar bandys skirti kasmet keliasdešimt tūkstančių dolerių tam žygiui?

Leonardas Valiukas

Malonus skaitytojau, savo pastabas apie perskaitytą “Į Laisvę” numerį siųsk šiuo adresu:    Į Laisvę, Post

Office Box 34461, Los Angeles, California 90034