Į Laisvę 1971 51(88)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ................................... 2

Antanas Maceina: Nuo ko mes bėgome? ................ 6

Mykolas Naujokaitis: Tauta ruošiasi sukilti ....... 23

Kazys Škirpa: 1941 metų sukilimo vadovietė Berlyne  30

Vytautas Vaitiekūnas: Krupavičius—bendruomenininkas 40

Solidarumas su tauta .............................. 49

Laisvinimo veiksniuose ............................ 62

Spauda, radijas, knygos ........................... 75

“Į Laisvę” vedamieji .............................. 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Lietuvių Fronto BičiuliųVyr. Taryba

6441 So. Washtenaw Avenue Chicago, Ill. 60629

Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana

Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, California

Dr. Petras Kisielius, Cicero, Illinois

Dr. Antanas Klimas, Rochester, New York

Pilypas Narutis, Chicago, Illinois

Levas Prapuolenis, Chicago, Illinois

Dr. Antanas Razma, Joliet, Illinois

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Leonardas Valiukas, Los Angeles, California

Lietuvių Fronto Bičiulių vyr. tarybai priklauso ir LPB kraštų pirmininkai: Europos — prof. Zenonas Ivinskis, Amerikos — Juozas Mikonis, Kanados — — Vytautas Aušrotas ir “Į Laisvę” redaktorius Juozas Kojelis.

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių Valdyba

Prof. dr. Zenonas Ivinskis (Vokietija), pirmininkas 53 Bonn Am Hof 34 Germany

Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius

J. Barasas (Vokietija), iždininkas

Alina Grinienė (Vokietija), biuletenio redaktorė

Kun. Bronius Liubinas (Vokietija), ELI vedėjas

J. A. V. ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių Centro Valdyba

Juozas Mikonis, pirmininkas 24526 Chardon Road Cleveland, Ohio 44143

Dr. Juozas Skrinska, vicepirmininkas

Dr. Česlovas Kuras, vicepirmininkas Kanadai

Vladas Palubinskas, sekretorius

Juozas Žilionis, iždininkas

Vytautas Petrulis, iždo sekretorius

Vincas Akelaitis, biuletenio redaktorius

Metinė “Į Laisvę” žurnalo prenumerata Australijoje, JAV-se ir Kanadoje5.00 doleriai, visur kitur3.00 doleriai; atskiro numerio kaina2.00 doleriai.

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu:

Mr. Aleksas Kulnys 1510 East Merced Avenue West Covina, California 91791 U. S. A.

POLITIKOS ŽURNALAS 1971 — GEGUŽĖ — NR. 51 (88)

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis, Redaktorius/Editor Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif. 90034

Aleksas Kulnys, Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91791

* Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.