TAUTA NENURIMS

Birželio 22 dieną sueina 30 m. nuo ano lemtingo mūsų tautos istorijos momento, kai, Vokiečių-Sovietų karui prasidedant, lietuvių tauta vieningai sukilo prieš sovietinį Lietuvos okupantą, paskelbė pasauliui lietuvių tautos suvereninių teisių vykdymo atstatymą ir sudarė laikinąją vyriausybę . . .

Praslinkus 30 metų nuo ano didingo Lietuvos istorijos momento, šiandien galime drąsiai skelbti pasauliui, kad lietuvių tauta nenurims, kol Lietuvos suverenumas bus vėl atstatytas. Tai įrodė 1941 m. sukilimas, visuotinis tautos pasipriešinimas okupantams, herojiškos partizanų kovos, gaivališkas pavergtųjų lietuvių laisvės siekimas ir po pasaulį išblaškytos politinės emigracijos nepaliaujamas ryžtas dirbti ir aukotis tėvynės išsilaisvinimo valandai priartinti. Lietuvos prisikėlimo viltis stiprina taip pat faktas, kad visa eilė valstybių dabartinės okupacijos nepripažįsta . . .

Įkvėpkime ir mūsų jaunajai kartai sukilėlių partizanų herojinę dvasią ir tvirtą pasiryžimą aktyviai įsijungti į Lietuvos laisvinimo darbą. Šia proga raskime būdų atkreipti pasaulio viešąją nuomonę į faktą, kad lietuvių tauta, parodžiusi tiek heroizmo kovoje už savo krašto nepriklausomybę, tebėra sovietų pavergta, rusinama, naikinama, o Lietuva kolonizuojama rusais ir laikoma izoliuota nuo išorinio pasaulio ...

Suderintomis jėgomis ir ryžtingai veikime, kol sukilimo ir jo pastatytos laikinosios vyriausybės didysis tikslas užtikrinti Lietuvos nepriklausomybę, tada okupantų sužlugdytos, bus pasiektas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas