JAV LB TARYBOS RINKIMAI APYLINKĖMIS

JAV LB tarybos rinkimų vyr. komisija, nei pati taryba ar valdyba iki šiol nėra paskelbusi LB tarybos rinkimų duomenų apylinkėmis. O tokie duomenys, atrodo, reikalingi ne tik būsimiems rinkimams, kaip konkretus pagrindas, mandatus skirstant atskiromis apygardomis, bet ir apskritai pačios bendruomenės organizaciniam susiklausymui, judrumui ir tautiniam solidarumui pavaizduoti. Tuo sumetimu ir skelbiam čia visų buvusių JAV LB tarybų rinkimų duomenų palyginamąją lentelę.

APYGARDŲ APYLINKĖS

I

1955

II

1958

III

1961

IV

1964

V

1967

VI

1970

1. Vakarų apygarda.

Long Beach

27

       

64

Los Angeles

133

116

78

445

255

183

Paštu

7

81

Phoenix, Arizona

62

67

42

San Francisco

9

13

19

34

23

Santa Monica

41

Seattle, Washington

17

12

Viso

160

125

98

624

368

353

2. Čikagos apygarda.

Aurora

24

36

40

27

XVIII kolonija

78

23

32

Beverly Shores, Ind.

43

65

Bridgeport

262

81

102

112

141

96

Brighton Park

302

164

122

291

413

388

Cicero

202

137

166

266

417

384

East Chicago, Ind.

117

81

119

182

144

80

East S. Louis

50

40

57

108

64

58

Evanston

37

19

Gage Park

105

144

276

223

Grand Rapids, Mich.

98

61

50

100

92

81

Jaunimo Centras

81

72

45

35

Kenosha

53

85

111

148

98

Lemont

115

83

95

Marquette Park

440

277

455

796

1135

1206

Melrose Park

79

52

76

125

134

64

Milwaukee

44

25

19

22

20

24

North Chicago

73

40

Paštu

22

26

22

Omaha, Neb.

137

64

57

146

110

82

Pravažiuojančiųjų

92

Rockford

55

57

59

78

83

83

 

APYGARDŲ APYLINKĖS

I

1955

II

1958

III

1961

IV

1964

V

1967

VI

1970

Roseland

105

88

59

41

77

54

Sokolų

26

St. Louis, Mo.

78

28

28

55

34

Springfield

71

13

21

31

33

Tėviškės parapija

23

Town of Lake

136

53

27

56

59

Waukegan

69

47

65

65

79

126

West Side Chicago

50

43

68

27

Viso

2446

1531

1848

3148

3792

3234

3. Detroito apygarda

Buffalo, N.Y.

22

24

49

36

Detroit

355

242

154

376

659

404

Rochester, N.Y.

126

98

105

172

172

188

Ann Arbor

10

Viso

481

340

291

572

880

628

4. Clevelando apygarda

Akron

_

16

_

_

Centrinė

23

4

Cleveland

417

273

368

543

898

534

Columbus

53

21

_

_

26

Dayton

34

31

Pittsburgh

30

29

12

129

296

Viso

500

323

403

726

1225

560

5. Bostono apygarda

Bostonas

176

122

120

242

264

220

Brocktonas

106

73

71

110

86

121

Lawrence

43

14

14

_

Worcester

104

63

181

109

241

140

Viso

429

272

386

461

591

481

6. Hartfordo apygarda

Bridgeport

58

49

63

Centrinė

10

8

Hartfordas

142

70

85

117

136

120

New Britain

37

20

29

25

38

43

New Haven

64

58

59

66

73

New London

15

Putnam

49

45

24

48

60

66

Stamford

51

39

31

100

49

36

Waterbury

195

107

191

200

178

277

Viso

474

345

428

615

576

693

 

APYGARDŲ APYLINKĖS

I

1955

II

1958

III

1961

IV

1964

V

1967

VI

1970

7. New Yorko apygarda

Amsterdam

72

37

26

34

Brooklyn I

154

Brooklyn—Union

90

36

Bushwick

22

25

22

25

29

39

Centrinė

40

35

Cypress Hill - Woodhaven

53

114

276

169

156

469

Great Neck

54

39

40

54

72

187

Yonkers

15

Jackson Heights - Queens

39

37

43

62

Manhattan - Bronx

39

25

24

41

45

108

Maspeth

60

40

30

32

59

133

New York - Ridgewood

187

98

78

97

147

241

Ridgewood

45

24

24

Selden

18

White Plains

24

18

Viso

833

456

599

524

551

1239

8. New Jersey apygarda

Elizabeth

123

98

104

92

152

163

Jersey City

34

19

24

31

17

35

Kearny

71

44

67

35

43

54

Linden

51

33

37

70

76

71

Newark

131

74

68

170

103

188

Paterson

114

87

67

145

140

150

Viso

524

355

367

543

531

661

9. Philadelphijos apygarda

Baltimore

98

66

119

102

135

118

Easton

Petersburg

16

50

Philadelphia

212

120

109

183

274

320

Pietų New Jersey

49

31

76

Washington, D.C.

88

120

Wilkes Barre

12

33

Viso

310

186

228

362

611

634

10. Paštu balsavo

759

204

Viso

6916

4137

4648

7575

9125

8483

V.

Laikinosios vyriausybės nariui, antibolševikinės ir antinacinės rezistencijos organizatoriui ir dalyviui, visuomenininkui ir politikui, iškiliam Lietuvių Fronto Bičiuliui

A. A. PROF. DR. PRANUI PADALIUI

mirus, žmoną, DANĄ, sūnų DONALDĄ ir kitus gimines bei artimuosius bičiuliškai užjaučiame.

LFB Vyr. Taryba, Centro Valdyba,

“Į Laisvę” Redakcija ir Administracija

 

Malonus skaitytojau, savo pastabas apie perskaitytą “Į Laisvę” numerį siųsk šiuo adresu: Į Laisvę, Post Office Box 34461, Los Angeles, California 90034