ATSIŲSTA PAMINĖTI

Juozas    Tininis,    DAILININKO ŽMONA, romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Aplankas Giedrės Vaitienšs. Spausdino “Draugo” spaustuvė    Čikagoje 1970 m.; 218 pusl., kaina 5.00 dol.

Kazys    Bradūnas,    DONELAIČIO KAPAS, poezija. Išleido Mykolas Morkūnas 1970 m. Grafika: Vytautas O. Virkau. Spaudė Morkūno spaustuvė Čikagoje; 94 pusl.; kaina 5.00 dol.

Joseph    Ehret,    BALTISCHES SCHICKSAL, Basei, 1970,    40 p. Žmonos Onos Jakaitytės - Eretienės prisiminimui parašyta vokiečių kalba studija, nagrinėjanti Lietuvos, Latvijos ir Estijos problemas.

Karolė Pažėraitė, ANAPILIO PAPĖDĖJE, romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Aplankas dail. Giedrės Vaitienės. Spausdino "Draugo” spaustuvė Čikagoje 1971    m.; 280 pusl., kaina 5.00 dol.

Dr. Pranas Skardžius, ANKSTYVESNE IR DABARTINE LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS VARTOSENA, praktinių bendrinės kalbos klausimų svarstymai. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas, 5620 South Claremont Avenue, Chi-cago, Ill. 60636 1971 metais. Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė; 80 pusl., kaina 3.00 dol., studentams ir moksleiviams — 2.00 dol.

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS, “Draugo” dvidešimtąją, premiją laimėjęs romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Viršelį piešė Giedrė Vaitienė, spausdino “Draugo” spaustuvė, 1971 m.; 273 p., kaina 5.00 dol.

Juozas Eretas, MAŽOSIOS TAUTOS IR VALSTYBES, jų reikšmė Europai; išleido “šaltinis” Londone, 15 p.

Zenonas Ivinskis, DIE BALTI-SCHE FRAGE IM 17. JAHRHUN-DERT; atspaudas iš kolektyvinio veikalo “Der Ostseeraum im Blickfield der Deutschen Geschichte”, 1970, Boehlau Verlag, Koeln - Wien, 21 p.

Prof. dr. Zenonas Ivinskis, PROF. PRANAS DOVYDAITIS, apaštalautojas ir mokslininkas. Išleido “Šaltinis” Anglijoje 1970, 20 p.

Bronys Raila, VERSMĖS IR VERPETAI, Broniaus ir Antaninos Bud-ginų leidinys. Dail. Kosto Jezersko viršelis. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė.

Hermann Sudermann, LIETUVIŲ APYSAKOS, išvertė V. Volertas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, atspaude “Draugo” spaustuvė 1970 m.

LIETUVIŲ SPAUDOS METRAŠTIS — YEARBOOK OF THE LITHUANIAN PRESS; redaktorius J. Švedas. Adresas: Lithuanian Bibliographical Service Abroad, c/o J. Švedas, 1516 So. 49th Avenue, Cicero, Illinois 60650, U.S.A. Leidėjas ir administratorius: JAV LB Kultūros Fondas, 7030 So. Rockwell Street, Chicago, Ill., USA. Tiražas 500 egz., kaina 2 dol. Spausdino Vlado Vijeikio spaustuvė.

Juozas Eretas, KAZYS PAKŠTAS, tautinio šauklio odisėja. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Piazza della Pilotta, 4, Roma; 1970 m.; 383 pusi., kaina nepažymėta.

Danutė Brazytė-Bindokienė, VIENA PASAULYJE, romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje. Spaudė Draugo spaustuvė 1971 m.; 241 pusl., kaina 5.00 dol.