Studijų ir poilsio savaitė Dainavoje

Kasmetinė JAV ir Kanados studijų ir poilsio savaitė įvyko Dainavoje rugpiūčio 9-16 d. d. Suvažiavo stovyklautojai ir poilsiautojai, bičiuliai ir bičiulių bičiuliai ir jų šeimos. Pradedant penktadienio popiete, stovyklautojų skaičius žymiai paaugo. Savaitgalyje sutelkta ir pati įdomiausia programa.

Penktadienio vakare buvo įspūdingai pagerbti Lietuvos partizanai. Mišios vakare buvo laikomos lauke prie didžiulio Lietuvos žemėlapio. Kiekvienas apskritis žemėlapyje buvo pažymėtas degančia žvakele. Prisimintinas kun. G. Kijausko, S J, pamokslas. Vėliau salėje Clevelando “Vaidilos” teatro grupė pastatė ištraukas iš A. Landsbergio “Penkių stulpų” ir J.

Jankaus “Peilio ašmenimis”. Pabaigoje parodyta skaidrės iš genocido parodos.

Šeštadienio vakare vokalinę programą atliko vyrų oktetas iš Clevelando, vadovaujamas R. Babicko, humoristinę — rašytojas Aloyzas Baronas.

Savaitės dienomis buvo poilsiaujama ir kasdien išklausoma vienos paskaitos. Dr. A. Klimas padarė lituanistinių mokslų padėties Lietuvoje apžvalgą, stovyklos kapelionas kun. G. Kijauskas, SJ, kartu su P. Naručiu gilinosi į pasaulio ir lietuvių jaunimo klausimus, Stasys Barzdukas, PLB valdybos pirmininkas, ryškino ir sprendė aktualiąsias Lietuvių Bendruomenės problemas, St. Daunys apžvelgė tarptautinę padėtį, JAV LB centro valdybos pirmininkas B. Nainys, nevengdamas kontroversijų, pasisakė opiais rezistenciniais klausimais (B. Nainio paskaita spausdinama “Į Laisvę” — Red.).

Paskaitų moderatoriumi buvo prof. A. Klimas. Savaitės dienų vakarais buvo organizuojami laužai, humoristinio laikraščio “Vėžio ūsai” skaitymas (red. dr. S. Aliūnas), organizaciniai LFB reikalų svarstymai.

1971 metų studijų ir poilsio savaitė įvyks vėl Dainavoje rugpiūčio 8-15 d. d.

B. L.

(Redakcijos pastaba: spausdiname B. L. trumpą reportažą, nes bičiulis, pažadėjęs paruošti pilną studijų ir poilsio savaitės apžvalgą, per penkis mėnesius neatsiliepė).