LAIŠKAI REDAKTORIUI

PATENKINTI "Į LAISVĘ" NAUJU NUMERIU

•Išleistas gražiai, ir redakcijos linija aiški, pozicijos tvirtos ir nuomonės savarankiškos, nepriklausomos ir drąsios. Nesibijokite ir ateityje savo nuomonę pareikšti, leiskite ir kitiems savo nuomonę pareikšti.

Dr. Juozas Kazickas

New York, New York

•    “Į Laisvę” naująjį numerį “prarijau” nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Numeris įdomus, aktualus. Ypač įžvalgus ir giliai išmąstytas Juozo Kojelio straipsnis. Neabejoju, kad tokio mąsto straipsniais praturtinsite ir vėlesnius žurnalo numerius.

Dr. Pranas Padalis

Detroit, Michigan

•    “Į Laisvę” yra ir gyvybės ir sveikatos ženklas mūsų organizacijoje. Jurgio Gliaudos, kun. K. Pugevičiaus, dr. Ad. Damušio ir J. Vidzgirio straipsniai yra išskirtinai puikūs, verti dienos kaitros, prakaito ir triūso.

Vytautas Galvydis

Cicero, Illinois

•    “Į Laisvę" naujas numeris daro gerą įspūdį: visais atžvilgiais stiprus, aktualus, nekandus.

Dr. Vytautas Majauskas

Detroit, Michigan

•“Į Laisvę” naujas numeris yra labai geras.

Dr. Antanas Razma

Wilmington, Illinois

•    "Į Laisvę” žurnalo naujas numeris yra tikrai puikus.

Romas Kezys

Middle Village, New York

PAKLAUSĖ KUN. K. PUGEVIČIAUS

•    Aktualių minčių pabėrė kun. K. Pugevičius “Į Laisvę” kovo numeryje. Pas mus kun. K. Pugevičiaus mintimis pasinaudojo kun. G. Z. Sabataitis, S. J. ir kiti Čikagos lietuviai, suorganizuodami informacijos biurą. Būtų puiku, kad aktyvesnieji lietuviai suformuotų tokius informacijos biurus ir kituose miestuose.

Petras Jurgaitis

Chicago, Illinois

KANDIDATAS Į "JANULAIČIŲ KLUBĄ"

•    “Dirvoje” sekiau Railos sukurtą dr. Marijos serijinę “litaniją” ir galvojau, kiek daug žodžių reikia paleisti, siekiant tiesą užgožti. Kai “litanija” užlūžo prieš “Į Laisvę” nukreiptu “Dirvos" vedamuoju, nutariau, kad ir pats “Dirvos” redaktorius yra rimtas kandidatas į “Janulaičių klubą".

A. G-tis

Cleveland, Ohio

PER DIDELĖ STEBĖTOJŲ GRUPĖ

•    Rašydami apie veiksnių konferenciją, įvykusią 1967 metų sausio mėn. 14-15 d.d. New Yorke; užsiminėte, kad ALT-ba buvo atsiuntusi tik stebėtojus, ir jų buvę net keturi. Ar nebūtų pakakę vieno? Kitais metais ALT-bai skirsiu mažesnę sumą. Gal tada pasitenkins mažesnėmis stebėtojų delegacijomis!

Rimas Vismantas

Boston, Massachusetts

NAUJAS "ŽURNALISTAS"

•    Persiunčiu “Į Laisvę” redakcijai porą iškarpų: vieną — iš “Naujienų”, o kitą — iš “Draugo”. Ir po vienu ir kitu pasirašęs dr. Mykolas Devenis. Gyvendamas pas mus jis žmones gydė, ir tik jo žmona mėgindavo kartkartėmis parašyti po korespondencijėlę “Naujienoms" ar kitiems kairiųjų laikraščiams. Ir rezoliucijų ir Mažosios Lietuvos klausimu tas daktaras šauna pro šalį. Pasirodo, kad lengviau gydyti žmones, negu kad rašyti laikraščiams. Bet kaip ten bebūtų, turite naują “žurnalistą”.

Jonas Skaidra

Waterbury, Connecticut

GERAS PATARIMAS VLIK-UI

•    VLIK-as trečiąjį savo seimą buvo sušaukęs vienoje New Yorko parapijos salėje. Patarėte VLIK-ui turėti savo seimus ar suvažiavimus pirmos eilės viešbučiuose, kaip kad tokiai institucijai ir tiktų. Tas patarimas turėtų galioti ir kitoms didesnėms lietuvių organizacijoms. Labai teisinga pastaba. Amerikiečių laikraščiai prie geriausių norų negali ir negalės aprašyti tūkstančius susirinkimų, įvykstančių kas savaitę parapijų salėse visame krašte.

R.    S.

Philadelphia, Pennsylvania

SVEIKINIMAI DR. P. PAMATAIČIUI

•    Gerą straipsnį parašė dr. P. Pamataitis, duodamas daug šviesos visame rezoliucijų žygio reikale. Sveikinu jį! Duokite jam vietos ir ateityje.

Jurgis Tautminas

Chicago, Illinois

VERTI ATŽYMĖJIMO

• Ir St. Barzdukas ir dr. A. Razma yra neišsemiamos energijos ir didelio sumanumo darbuotojai. Gerai, kad juos atžymėjote savo žurnale.

S.    J.

Cleveland, Ohio

• Puiki mintis atžymėti veiklesnius ir darbštesnius lietuvius. Dr. Antanas Razma ir Stasys Barzdukas yra mūsų pažibos. Malonu buvo matyti, kad jie pirmieji pateko į naujai įvestą žurnalo skyrių.

M. J-nė

Rochester, New York

[DOMŪS IR AKTUALŪS ĮŽANGINIAI

•    Valio! Visi trys įžanginiai ir aktualūs, ir įdomūs. Visi lietuviai turėtų juos perskaityti.

K. L.

Washington, D. C.

•    Pasirodo, kad trumpais straipsniais galima daug ką pasakyti. Tai padarėte savo įžanginiuose. Tikrai įdomūs!

J. P. J-tis

Chicago, Illinois

DAUGIAU GLIAUDOS STRAIPSNIŲ

•    Jurgis Gliauda yra parašęs visą virtinę gerų ir įdomių romanų. Su pasigėrėjimu perskaičiau jo straipsnį “Į Laisvę” naujame numeryje. Lauksiu naujų jo straipsnių.

D. T. L-nas

Milwaukee, Wisconsin

Laiškai redaktoriui gali būti pasirašyti ir slapyvardžiu, bet tuo atveju reikia duoti redakcijai ir savo tikrą vardą ir pavardę. Skaitytojai kviečiami pasisakyti žurnale keliamais ir kitais aktualiaisiais mūsų klausimais. Įdomesnius skaitytojų pasisakymus vienu ar kitu klausimu žurnalas paskelbs. Visi laiškai redaktoriui adresuotini: “Į Laisvę”, Post Office Box 77048, Los Angeles, California 90007.