AKTYVIEJI FRONTININKAI

DR. PETRAS KISIELIUS

Jungtinių Amerikos Valstybių aktyviųjų lietuvių tarpe dr. Petras Kisielius yra populiariausias, nes JAV-bių LB Vyr. Tarybos rinkimuose jis gavo didžiausią rinkėjų pasitikėjimą. Sunku būtų rasti kitą aktyvesnį, judresnį, nuoširdesnį, darbštesnį ir dosnesnį lietuvį, kaip kad yra dr. Petras Kisielius.

DR. PETRAS KISIELIUS, Cicero, Illinois (JAV), JAV-bių Lietuvių Bendruomenės Vyr. Tarybos narys.

Dr. P. Kisielius (1917.VIII.17) baigė Marijampolės marijonų gimn. 1937 m., medicinos studijas baigė 1943 m. VDU Kaune, medicinos daktaro laipsnį įsigijo 1949 metais Tuebingen’o universitete (Vokietijoje). Vienerius metus dirbo Vilniaus universitete kaip vidaus ligų katedros asistentas, o Tuebingen’o universitete vidaus ligų katedros asistentu išdirbo virš ketve-rių metų (1944-1949). Atvyko į JAV-bes 1949 m. ir Cicero, Ill., mieste verčiasi medicinos praktika.

Dr. P. Kisielius nuo jaunystės dienų yra aktyvus ateitininkas, šiuo metu yra Ateitininkų Federacijos tarybos narys. Visą eilę metų jis aktyviai reiškiasi LFB sambūryje: kurį laiką vadovavo JAV-bių ir Kanados LF bičiuliams, būdamas centro valdybos pirmininkas, šiuo metu yra LFB Vyr. Tarybos narys.

Jo veikla nesiriboja tik paminėtose grupėse. Dr. P. Kisielius priklauso ir remia visokeriopą lietuvišką veiklą, skirdamas jai daug laiko ir tūkstančius dolerių.

 

ROMAS KEZYS, Middle Village, N.Y. (JAV), JAV-bi'j Lietuvių Bendruo-menis Vyr. Tarybos narys ir VLIK-o valdybos sekretorius.


ROMAS KEZYS

Jaunosios lietuvių kartos suorganizuotos demonstracijos prie Baltųjų rūmų Washingtone 1965 metų pavasarį perėjo per viso krašto didžiuosius dienraščius ir šimtus radijo ir televizijos programų. Romas Kezys buvo vienas iš to žygio organizatorių ir vykdytojų. Tų pačių metų rudenį jis ir kiti suorganizavo ir pravedė Lapkričio 13-sios manifestaciją Madison Square Garden (New Yorke).

R. Kezys (gimęs 1930 m. Vištytyje, Vilkaviškio aps.) gimnaziją baigė Uchte’je (Vokietijoje), o universitetą — JAV-se, įsigydamas bakalaureato (Political Science) ir magistro (Business Administration) laipsnius. Dirba vienos gamybinės įmonės administracijoje.

R. Kezys priklauso LFB ir šiuo metu yra šio sąjūdžio vienas iš atstovų VLIK-e, būdamas tos institucijos valdybos sekretorius. Be šių pareigų, jis nepaprastai daug laiko skiria LB, kaip vienas iš Vyr. Tarybos narių, ir “Laisvės žiburio” radijo programai, kaip lietuviškos dalies vedėjas. Reiškiasi skautuose akademikuose. Jis suorganizavo New Yorko vyrų oktetą ir yra jo nariu. Bendradarbiauja patriotinėje lietuvių spaudoje. Be visų išvardintų pareigų, suranda pakankamai laiko šeimai, kurioje auga keturi sūnūs. Romas Kezys yra vienas iš didžiųjų jaunosios kartos lietuvių darbuotojų JAV-se.